งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4 18 12,234 25,923 สถานีวิทยุ มก. 4 สถานี 846 ไร่ 199 ไร่ 4,488 ไร่ 7,951 ไร่ ประมาณ 23,700 โครงการจัดตั้ง วิทยาเขต สารสนเทศ สุพรรณบุรี โรงพยาบาล สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4 18 12,234 25,923 สถานีวิทยุ มก. 4 สถานี 846 ไร่ 199 ไร่ 4,488 ไร่ 7,951 ไร่ ประมาณ 23,700 โครงการจัดตั้ง วิทยาเขต สารสนเทศ สุพรรณบุรี โรงพยาบาล สัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 4 18 12,234 25,923 สถานีวิทยุ มก. 4 สถานี 846 ไร่ 199 ไร่ 4,488 ไร่ 7,951 ไร่ ประมาณ 23,700 โครงการจัดตั้ง วิทยาเขต สารสนเทศ สุพรรณบุรี โรงพยาบาล สัตว์ 4 แห่ง 761 ไร่ อดีต ศูนย์วิทยบริการ กระบี่ ( โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สารสนเทศ กระบี่ ) อดีต โครงการจัดตั้งวิทยาเขต สารสนเทศ ลพบุรี

3 พื้นที่ในการดูแลของหน่วยงาน จำแนกตาม ประเภทอาคาร / พื้นที่ ( ตารางเมตร ) ??? ประเภท อาคาร / พื้นที่ ( พื้นที่รวม 23,700 ไร่ ) บางเข น (846 ไร่ ) กำแพงแ สน (7,951 ไร่ ) ศรี ราชา (199 ไร่ ) สกลนคร (4,488 ไร่ ) รวม (13,484 ไร่ ) อาคารเรียนและ วิจัย 204,51 5 234,311 95,423 22,821 557,071 อาคารสำนักงาน และบริการ 254,67 0 398,761 10,513 44,449 708,393 พื้นที่ภาคสนาม 13,2772,902,54 6 3005,487,67 5 8,403,799 รวม 472,4 62 3,535,6 18 106,2 36 5,554,9 45 9,669,2 63 หมาย เหตุ : ข้อมูล รวบรวม จาก หน่วยงา น

4 โครงสร้างการบริหาร มหาวิทยาลัย คณบดีผอ. สถาบัน / สำนัก ผอ. กองบริหาร ทั่วไป ผอ. กองบริหาร วิชาการ และ นิสิต ผอ. กองบริหาร การวิจัย และ บริการ วิชาการ ผอ. กองบริการ กลาง สภา มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายต่างๆ ผอ. สำนักงาน วิทยาเขต  ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี วิทยาเขต  ผู้ช่วย อธิการบดี คณะกรรมการ / คณะทำงาน ที่ สภามหาวิทยาลัย แต่งตั้ง ผอ. สำนักงาน อธิการบดี นายกสภา มหาวิทยาลัย กรรมการ สภามหาวิทยาลัย ผอ. กอง / สำนัก / สำนักงาน / สถาน หัวหน้า ภาควิชา / สาขาวิชา / ศูนย์ / เทียบเท่า หัวหน้า ฝ่าย / ศูนย์ / เทียบเท่า ผอ. สำนักงาน สภา มหาวิทยา ลัย รองอธิการบดี

5 สำนักงานอธิการบดีคณะ / วิทยาลัย กองกลาง กองการ เจ้าหน้าที่ กองกิจการ นิสิต กองคลัง กอง แผนงาน กอง ยานพาหนะ อาคารและ สถานที่ กองวิเทศ สัมพันธ์ สถานพยาบาล มก. สำนักการกีฬา * สำนักงาน ทรัพย์สิน * สำนักงานตรวจสอบ ภายใน * สำนักงานบริการ วิชาการ * สำนักงาน กฎหมาย * สำนักงานประกัน คุณภาพ * เกษตร ประมง วนศาสตร์ สิ่งแวดล้อม * วิทยาศาสต ร์ วิศวกรรมศา สตร์ อุตสาหกรร มเกษตร สถาปัตยกรรม ศาสตร์ * สัตว แพทยศาสต ร์ เทคนิคการสัตว แพทย์ * บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสต ร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสต ร์ ศึกษาศาสต ร์ บัณฑิต วิทยาลัย สำนักสถาบัน สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สำนักหอสมุด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนา ผลิตผลทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่ง มก.* ศูนย์ : ศูนย์นานาชาติสิรินธร เพื่อการวิจัย พัฒนา และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี * บางเขน

6 วิทยา เขต สำนักงานวิทยา เขต คณะ / วิทยาลัย สำนัก / ศูนย์ วิทยาเขต กำแพงแส น กองบริหารทั่วไป * กองบริหารทั่วไป * กองบริหาร วิชาการและนิสิต * กองบริหาร วิชาการและนิสิต * กองบริหารการ วิจัย และบริการ วิชาการ * กองบริหารการ วิจัย และบริการ วิชาการ * กองบริการกลาง * กองบริการกลาง * เกษตร กำแพงแสน * เกษตร กำแพงแสน * วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน * วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน * วิทยาศาสตร์การ กีฬา * วิทยาศาสตร์การ กีฬา * สัตว แพทยศาสตร์ ** สัตว แพทยศาสตร์ ** ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ * ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ * สำนักส่งเสริมและ ฝึกอบรม กำแพงแสน * สำนักส่งเสริมและ ฝึกอบรม กำแพงแสน * สำนักหอสมุด กำแพงแสน * สำนักหอสมุด กำแพงแสน * ศูนย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร * ศูนย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตร * สำนักงานโครงการ จัดตั้ง วิทยาเขต สารสนเทศ สุพรรณบุรี สำนักงานโครงการ จัดตั้ง วิทยาเขต สารสนเทศ สุพรรณบุรี วิทยาเขต ศรีราชา กองบริหารทั่วไป * กองบริหารทั่วไป * กองบริหาร วิชาการและนิสิต * กองบริหาร วิชาการและนิสิต * กองบริการกลาง * กองบริการกลาง * วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา * วิทยาศาสตร์ ศรี ราชา * วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา * วิศวกรรมศาสตร์ ศรี ราชา * วิทยาการจัดการ * วิทยาการจัดการ * เศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา * เศรษฐศาสตร์ ศรี ราชา * พาณิชยนาวี นานาชาติ พาณิชยนาวี นานาชาติ วิทยาเขต เฉลิมพระ เกียรติ จังหวัด สกลนคร กองบริหารทั่วไป * กองบริหารทั่วไป * กองบริหาร วิชาการและนิสิต * กองบริหาร วิชาการและนิสิต * กองบริหารการ วิจัย กองบริหารการ วิจัย และบริการ วิชาการ * และบริการ วิชาการ * กองบริการกลาง * กองบริการกลาง * ทรัพยากรธรรมชาติ และ อุตสาหกรรม เกษตร * ทรัพยากรธรรมชาติ และ อุตสาหกรรม เกษตร * วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ * วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์ * สาธารณสุข ศาสตร์ * สาธารณสุข ศาสตร์ * ศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์และ วิทยาการจัดการ สถาบัน สมทบ วิทยาลัยการ ชลประทาน วิทยาลัยการ ชลประทาน วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วิทยาเขต และสถาบันสมทบ

7 สัดส่วนภาระงานสอนของอาจารย์ต่อนิสิต (FTES) จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ( รวมนิสิตภาคปกติ และภาคพิเศษ ) สาขา / ภาระงานสอน วิทยาศาส ตร์ และ เทคโนโลยี สถาปัตย กรรม วิทยาศา สตร์ สุขภาพ มนุษยศาสต ร์และ สังคมศาสต ร์ ภาระงานสอนของ อาจารย์ : นิสิต 1 : 18.6 1 : 6.16 1 : 8.5 1 : 35.61 ภาระงานสอนของ อ. : นิสิต ตาม เกณฑ์ สกอ. 1 : 20 1 : 8 1 : 25


ดาวน์โหลด ppt 4 18 12,234 25,923 สถานีวิทยุ มก. 4 สถานี 846 ไร่ 199 ไร่ 4,488 ไร่ 7,951 ไร่ ประมาณ 23,700 โครงการจัดตั้ง วิทยาเขต สารสนเทศ สุพรรณบุรี โรงพยาบาล สัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google