งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SERVICE PLAN สาขาศัลยกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์. การดำเนินงานปี 2557 KPI  Refer out รพ. แม่ข่าย (M2, F1) < 40%  รพ. แม่ข่าย (M2, F1) ผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SERVICE PLAN สาขาศัลยกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์. การดำเนินงานปี 2557 KPI  Refer out รพ. แม่ข่าย (M2, F1) < 40%  รพ. แม่ข่าย (M2, F1) ผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SERVICE PLAN สาขาศัลยกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์

2 การดำเนินงานปี 2557 KPI  Refer out รพ. แม่ข่าย (M2, F1) < 40%  รพ. แม่ข่าย (M2, F1) ผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มขึ้น

3 การดำเนินงานปี 2557  แต่งตั้งกรรมการสาขาศัลยกรรมร่วมกับเขตฯ 7  ประชุมกรรมการสาขาศัลยกรรมร่วมกับเขตฯ 7  จัดทำแผนการจัดระบบบริการ / บริหาร / วิชาการร่วม ในเขตฯ 7  พัฒนาระบบงานที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพบริการ ด้านศัลยกรรม ดังนี้  อบรมเจ้าหน้าที่รวมทั้งจังหวัด ตาม Guide line การ ดูแลผู้ป่วยโรคไส้ติ่ง  อบรมเจ้าหน้าที่ตามส่วนขาดใน รพ. แม่ข่าย  พัฒนาศักยภาพทีมผ่าตัดตามส่วนขาด เช่น วิสัญญีพยาบาล  ตรวจเยี่ยม ติดตาม รพ. แม่ข่าย 4 แห่ง

4 การดำเนินงานปี 2557 refer out รพ. แม่ข่าย = 22.14%

5 ปัญหาอุปสรรค o ความพร้อมแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน o ศัลยแพทย์ไม่ครบทุกโรงพยาบาล หรือมีแต่ ไม่เพียงพอ o บุคลากรยังขาดความเชื่อมั่นในการ ดำเนินงาน o ผู้ป่วยยังขาดความเชื่อมั่นในสถานบริการ o เสี่ยงต่อการร้องเรียนในเรื่องมาตรการการ ดำเนินงาน และเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน

6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ผลักดัน node function  สร้างแรงจูงใจให้แพทย์เรียนต่อศัลยแพทย์ และ จัดหาแหล่งทุนสนับสนุน  มีมาตรการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เกิดความ เชื่อมั่นในการดำเนินงาน โดยใช้ระบบเครือข่าย ช่วยเหลือกัน  สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เรื่องศักยภาพ ของสถานบริการ  มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง ชัดเจน เพื่อดูแลสถานบริการเมื่อถูกร้องเรียน

7 แผนการดำเนินงานปี 2558 1. พัฒนาระบบบริการผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการแบบ องค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ มีคุณภาพ มีความ เสมอภาคตอบสนองนโยบายสุขภาพ 2. เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของ เครือข่ายและหน่วยบริการทุกระดับ 3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการจัดการของ หน่วยบริหารและหน่วยบริการทุกระดับ

8 แผนปฏิบัติการปี 2558 กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ โครงการ / กิจกรรม กลุ่ม เป้าหมาย KPI ระยะเว ลา งบประมา ณ / แหล่ง สนับสนุน ผู้รับผิ ดชอบ 1. พัฒนา ระบบ บริการ ผู้ป่วยให้ เข้าถึง บริการ แบบองค์ รวม ครอบคลุม 4 มิติ มี คุณภาพ มี ความเสมอ ภาค ตอบสนอง นโยบาย สุขภาพ 1. พัฒนาการส่ง ต่อครอบคลุม ทุกเครือข่าย 2. พัฒนาระบบ consult แบบ Tele- conference(p hone, line) 3. พัฒนาระบบ การดูแลผู้ป่วย ไส้ติ่งให้ได้ มาตรฐาน 1. รพ. ระดับ A, S, node 2. รพ. ระดับ A, S, node 3. รพ. ระดับ A, S, node 1. อัตรา Rupture Appendicitis ลดลง 5% ต่อปี 2.Refer in ของ รพ. ระดับ S,A<20% 3. หนึ่ง node/ หนึ่งจังหวัด / หนึ่งปี 4. อัตราการ ปฏิบัติตามคู่มือ และการทบทวน คู่มือ 2 ครั้ง / ปี เขตฯ 7 500,000 บาท เขตฯ 7 2. เพิ่มขีด ความสามา รถและ ศักยภาพ ของ เครือข่าย และหน่วย บริการทุก ระดับ 1. โครงการ พัฒนาความ พร้อมของทีม ผ่าตัด ความ พร้อมด้าน เครื่องมือ อาคาร สถานที่ 1. แพทย์, พยาบาล, พยาบาล ผ่าตัด, วิสัญญี แพทย์, วิสัญญี พยาบาล ใน รพ. ระดับ M1,M2, F1 1. แพทย์, พยาบาล, พยาบาลผ่าตัด, วิสัญญีแพทย์, วิสัญญีพยาบาล ผ่านการ อบรม >80% ของบุคลากรแต่ ละ node 2. พยาบาล วิชาชีพผ่าน การอบรม หลักสูตรการ พยาบาล ศัลยศาสตร์ ฉุกเฉิน 4 คน / แห่ง รวม 16 คน / เขต เขตฯ 7 100,000 บาท เขตฯ 7

9 แผนปฏิบัติการปี 2558 ( ต่อ ) กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ โครงการ / กิจกรรม กลุ่ม เป้าหมาย KPI ระยะเ วลา งบประมา ณ / แหล่ง สนับสนุน ผู้รับผิด ชอบ 3. พัฒนา ระบบ บริการให้ดี ขึ้นเพื่อให้ ผู้ป่วย สามารถ เข้าถึง บริการสุฃ ภาพแบบ องค์รวม ครอบคลุม 4 มิติที่มี คุณภาพ มี ความเสมอ ภาค “Better Service” 1. โครงการ วิทยากร สัญจร เพื่อการ พัฒนา เครือข่าย การผ่าตัด ไส้ติ่ง อักเสบ เขตบริการ สุขภาพที่ 7 ของ โรงพยาบ าล กาฬสินธุ์ สู่ โรงพยาบ าลชุมชน node 4 โรงพยาบ าล รพ. ระดับ M1,M2,F1,F2 จำนวนครั้งของ การออก วิทยากรสัญจร 1 ครั้ง / ปี /Node 1 เดือน เขตฯ 7 32,6 40 บาท โรงพย าบาล กาฬสิน ธุ์

10 แผนปฏิบัติการปี 2558 ( ต่อ ) กลยุทธ์ / แนวทาง / มาตรการ โครงการ / กิจกรรม กลุ่ม เป้าหมาย KPI ระยะเว ลา งบประมา ณ / แหล่ง สนับสนุน ผู้รับผิด ชอบ 4. เพิ่ม ประสิทธิภ าพระบบ บริหาร จัดการ ของหน่วย บริหารและ หน่วย บริการทุก ระดับ บน ฐานข้อมูล ความรู้และ ปัญญา “Better Managem ent 1. โครงการ นิเทศ ติดตาม เพื่อการ พัฒนา เครือข่าย การผ่าตัด ไส้ติ่ง อักเสบ เขตบริการ สุขภาพที่ 7 ของ โรงพยาบ าล S1 สู่ M1,M2 และ M1,M2 สู่ F1,F2 รพ. ระดับ M1,M2,F1,F 2 จำนวนครั้ง ของการ ติดตามนิเทศ 2 ครั้ง / ปี 2 เดือน เขตฯ 7 43,640 บาท รวม 676,28 0 บาท

11 การดำเนินงานปี 2558 ( ต. ค.57- ม. ค.58) refer out รพ. แม่ข่าย = 17.88%

12 Better Service Ex. กลุ่มเครือข่ายไส้ติ่ง กมลาไสย ร่องคำ ฆ้องชัย ข้อตกลง  รพ. กมลาไสยเป็น node รับ refer ผู้ป่วย Appendicitis จากลูกข่ายทุกราย  Acute Appendicitis ให้แพทย์ GP ในเวรทำ Appendectomy  กรณีเด็กอายุน้อยกว่า 10 ปี หรือมากกว่า 70 ปี หรือมี complication อื่นๆให้ consult ศัลยแพทย์  ห้องผ่าตัด รพ. กมลาไสยจัดเตรียมทีมผ่าตัดให้ พร้อมรับ + ช่วยผ่าตัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ดาวน์โหลด ppt SERVICE PLAN สาขาศัลยกรรม จังหวัดกาฬสินธุ์. การดำเนินงานปี 2557 KPI  Refer out รพ. แม่ข่าย (M2, F1) < 40%  รพ. แม่ข่าย (M2, F1) ผ่าตัดไส้ติ่ง เพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google