งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2554 – 2555 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2554 – 2555 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2554 – 2555 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

2 LOGO สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา ประเด็น นำเสนอ หลักการและเหตุผล 1 เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแนวคิด 2 ยุทธศาสตร์ 3 แผนที่นำทาง 4

3 LOGO หลักการและ เหตุผล (1/3)  ผลการดำเนินการที่ผ่านมา  ด้านคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา การใช้หลักสูตรฯ ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนต่ำกว่า ร้อยละ 50 สถานศึกษาหลายแห่งไม่ผ่านการประเมิน ของ สมศ.  ด้านการผลิตและพัฒนาครู ปัญหาอัตรากำลังครู ขาดระบบการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง  ด้านการเงินเพื่อการศึกษา  ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

4 LOGO หลักการและ เหตุผล (2/3)  กระบวนทัศน์การจัดการศึกษา ใหม่  ต้นน้ำ  พิจารณาศักยภาพของพื้นที่  เน้นการจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ในการพัฒนา (Area- Based Development)  หลักสูตรการศึกษาที่เน้นอาชีพเป็นฐาน ( Career-Based Education )  กลางน้ำ  พัฒนาหลักสูตร  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

5 LOGO หลักการและ เหตุผล (3/3)  กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาใหม่  ปลายน้ำ  ผู้ผ่านระบบการศึกษาทุกแบบ ทุกกลุ่ม มี งานทำ ดูแลตนเอง และสังคมได้  สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

6 LOGO เป้าหมาย ภายใต้กรอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพัฒนา 5 ศักยภาพของพื้นที่ ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ ใน 5 หลักภูมิภาค หลักของโลก สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

7 LOGO ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นองค์กรหลักที่ทรงประสิทธิภาพในการ ส่งเสริมการผลิตบุคลากร เพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ บนพื้น ฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ด้วยศักยภาพ ของประเทศ พัฒนา ยกระดับ และจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ ขีดความสามารถ ให้ประชาชนได้มี อาชีพที่สามารถ สร้างรายได้ ที่มั่งคั่งและมั่นคง ประเมินผล การ พัฒนา การศึกษา ของ ประเทศ บุคลากรที่มี วินัย เปี่ยมไป ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี จิตสำนึกความ รับผิดชอบต่อ ตนเอง ผู้อื่น และผู้อื่น กระทรวงศึกษาธิก าร คำนึงถึงศักยภาพและบริบท รอบๆ ตัวผู้เรียน พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพใน การทำงานให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล คำนึงถึงศักยภาพและบริบท รอบๆ ตัวผู้เรียน พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้และกระบวนการเรียนการสอน ให้ทัดเทียมอารยะประเทศ ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับศักยภาพใน การทำงานให้กับบุคลากรคนไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล วิสัยทั ศน์ พันธ กิจ กรอบ แนวคิด สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

8 LOGO ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างทุน ทางปัญญา พัฒนาคุณภาพ การศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาส ทางการศึกษา พัฒนาครู ทั้งระบบ ยุทธศาสตร์ 2555 พัฒนา การบริหาร จัดการ สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

9 LOGO แผนที่นำทาง 2 5 2 ปี แห่งกรอบเวลา 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ 5 5 5 กลุ่มอาชีพใหม่ 5 ศักยภาพหลักของพื้นที่ 6 ยุทธศาสตร์ 43 มาตรการ สป. 41 โครงการ สอ ศ. 6 แผนงาน สพฐ. 55 โครงการ สก ศ. 43 โครงการ สกอ. 24 โครงการ สป. 41 โครงการ สอ ศ. 6 แผนงาน สพฐ. 55 โครงการ สก ศ. 43 โครงการ สกอ. 24 โครงการ สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา

10 LOGO สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt LOGO ( ร่าง ) ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ. ศ. 2554 – 2555 สำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google