งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายการสร้างสังคม คืออะไร ?. เป้าหมายรายการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ สิ่งที่ดี สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมสติปัญญา วิธีคิด และ ทักษะการใช้ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายการสร้างสังคม คืออะไร ?. เป้าหมายรายการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ สิ่งที่ดี สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมสติปัญญา วิธีคิด และ ทักษะการใช้ชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายการสร้างสังคม คืออะไร ?

2 เป้าหมายรายการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ สิ่งที่ดี สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมสติปัญญา วิธีคิด และ ทักษะการใช้ชีวิต พัฒนาความสามารถในการ จัดการปัญหา

3 ทำไมจึงต้องมีรายการ สร้างสังคม ตระหนักถึงปัญหา ของสังคม ตระหนักถึงบทบาท ของสื่อมวลชนที่มีต่อ สังคม

4 ปัญหา สังคม

5 ความ ยากจน

6 ความไม่รู้

7 ด้าน การศึกษา

8 สุขภาพ

9 คุณธรรม จริยธรรม

10 ความแตกแยกทาง ความคิด

11 อาชญากรร ม

12 ครอบครัว

13 ยาเสพติด

14 สิ่งแวดล้อม

15 เด็กและ เยาวชน

16 คอร์รัปชั่น

17 บทบาทของ สื่อมวลชนต่อสังคม เผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความบันเทิง ให้ถ่ายทอดมรดกทาง วัฒนธรรม

18 แนวคิดของการผลิตรายการ สร้างสรรค์สังคม แนวคิดคลื่นวิทยุเป็น ทรัพยากรสื่อสารของ ประโยชน์สาธารณะ แนวคิดสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ แนวคิดสื่อสร้างเสริมสุข ภาวะ

19 แนวคิดคลื่นวิทยุเป็นทรัพยากร สื่อสารของชาติ เพื่อประโยชน์สาธารณะ

20 องค์การกระจายเสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย

21 ดำเนินกิจการสนับสนุนการ พัฒนาสังคมที่มี คุณภาพ และคุณธรรม ของความเป็น ไทย

22 ผลิตรายการทางด้านข่าวสาร สารประโยชน์ทางด้านการศึกษา และสาระบันเทิง

23 ส่งเสริมให้ความรู้แก่ ประชาชนให้ก้าวหน้าทัน การเปลี่ยนแปลงของโลก

24 ส่งเสริมเสรีภาพในการรับรู้ ข่าวสารเพื่อสร้างสังคม ประชาธิปไตยที่ประชาชนได้รับ ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน

25 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการกำหนดทิศทาง การให้บริการ ขององค์การเพื่อประโยชน์ สาธารณะ

26 สนับสนุน กิจกรรม สาธารณะ ประโยชน์อื่น

27 องค์กรกระจายเสียง และแพร่ภาพ สาธารณะใน ต่างประเทศ

28 BBC ของ อังกฤษ PBS ของอเมริกา NHK ของ ญี่ปุ่น

29 แนวคิดสื่อ ปลอดภัย และสร้างสรรค์

30 แนวคิดสื่อสร้างเสริม สุขภาวะ

31 รายการสื่อสร้างสรรค์สังคมมี ลักษณะอย่างไร เนื้อหารายการมีคุณภาพ เป็นรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง เป็นรายการที่มีความหลากหลาย และมีคุณค่า เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ชม และผู้ฟังมีส่วนร่วม ผู้ดำเนินรายการมีคุณภาพ

32 คุณภาพด้านเนื้อหา รายการ

33 มี สารประโยชน์

34 เข้าใจง่าย

35 เสริมสร้างคุณธรรม คุณภาพชีวิต ของประชาชน

36 เสริมสร้างค่านิยมที่ ถูกต้อง

37 เสริมสร้างคุณค่าด้าน จิตใจ

38 - สร้างสรรค์รายการ ขึ้นเอง - เป็นรายการที่มี ความหลากหลาย และมีคุณค่า

39 ประเภท รายการ ข่าว เพื่อการศึกษา บทความ สารคดี อภิปราย บันเทิง ส่งเสริมวัฒนธรรม เกมโชว์

40 ข่าว

41 เพื่อการศึกษา

42 บทความ สาร คดี

43 อภิปราย

44 บันเทิง

45 ส่งเสริม วัฒนธรรม

46 เกมโชว์

47 เปิดโอกาสให้ผู้ชมและผู้ฟัง มีส่วนร่วม

48 ผู้ดำเนินรายการมี คุณภาพ เป็นผู้ที่สนใจและเข้าใจในแนวคิด สร้างสรรค์สังคม เป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้ภาษาในการ สื่อสาร มีความรู้รอบตัวเป็นอย่างดี เป็นผู้ทีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นผู้ที่มีไหวพริบ

49 องค์ประกอบในการดำเนินรายการ สร้างสรรค์สังคม ให้ประสบความสำเร็จ การกำหนดวัตถุประสงค์ของ รายการ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดแนวคิดรายการ การกำหนดประเด็นเนื้อหา รายการ

50 ตั้งชื่อรายการ เขียนบท

51 การกำหนดผู้ดำเนินรายการ หรือ ผู้นำเสนอรายการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต รายการ การถ่ายทำ หรือบันทึกเสียง รายการ การกำกับรายการ การตัดต่อรายการ การออกอากาศ การประเมินผลรายการ

52 การวางแผนผลิต รายการ

53 เตรียมการผลิต รายการ

54 การผลิต รายการ

55 หลังการผลิต รายการ

56 ตัวอย่าง รายการ สารคดีช้างไทย อาเซียน ทูเดย์ จิงเกิ้ล รายการเสียงเครือข่ายภาคประชาชน


ดาวน์โหลด ppt รายการสร้างสังคม คืออะไร ?. เป้าหมายรายการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ สิ่งที่ดี สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมสติปัญญา วิธีคิด และ ทักษะการใช้ชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google