งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการดำเนินงานของ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการดำเนินงานของ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการดำเนินงานของ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ ไทย

2 กลยุทธ์ 1. พัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬาอย่าง ยั่งยืน 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับการ ให้บริการ ผลผลิต 1. เสริมสร้างพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ เพื่อการอาชีพ 2. การให้บริการด้านการกีฬา ด้านสถานที่ อุปกรณ์ ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย 1. สมาคมกีฬา / องค์กรกีฬา / นักกีฬา 2. เยาวชนและประชาชน 2

3 1. การพัฒนาบุคลากรเตรียมการเป็นผู้บริหาร กกท. 2. การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของ พนักงาน กกท. 3. การจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจร 4. การพัฒนานักกีฬาอาชีพ 5. การจัดตั้งศูนย์บริหารองค์กรกีฬา 6. ศูนย์กลางการประสานงานและบริการด้านกีฬา 7. การจัดตั้งสถาบันพัฒนากีฬาและบุคลากรใน ระดับชาติและนานาชาติ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล 8. การจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ด้านกีฬา 3

4 ผลการดำเนินงานประจำปี 2551

5 ดำเนินการส่งผู้บริหาร กกท. เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้บริหารทางการกีฬา (ICSM) ของ สถาบันกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา จำนวน 25 คน 5

6 ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา ม. ศรีนคริ นทรวิโรฒเพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือทาง วิชาการในการพัฒนาบุคลากรการกีฬาในระดับ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ การกีฬาและ Technology Sport Administration 6

7 การดำเนินงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงานแก่พนักงาน กกท. และผู้ช่วย ปฏิบัติงานโครงการฯ โดยพนักงานและผู้ช่วย ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกระบวนการสร้างขวัญ และกำลังใจ ทุกคน จำนวน 1,235 คน โดยสรุปได้ดังนี้ 7

8 พิธีมอบรถยนต์ ให้กับ ศูนย์ กกท. ส่วน ภูมิภาค 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการดำเนินงานของ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google