งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป กลับสู่เมนู หลัก 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของพลเมือง ได้ถูกต้องที่สุด 1 พละกำลังของ ประเทศ 4 3 2 บุคคล ธรรมดา ผู้ที่ปฏิบัติตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป กลับสู่เมนู หลัก 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของพลเมือง ได้ถูกต้องที่สุด 1 พละกำลังของ ประเทศ 4 3 2 บุคคล ธรรมดา ผู้ที่ปฏิบัติตาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 สรุป

9

10

11

12

13 กลับสู่เมนู หลัก

14

15 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของพลเมือง ได้ถูกต้องที่สุด 1 พละกำลังของ ประเทศ 4 3 2 บุคคล ธรรมดา ผู้ที่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ผู้ที่ไม่ทำให้ ผู้อื่น เดือดร้อน

16 ถูกต้อง ทำข้อ ต่อไป

17 ตอบผิด ลองอีกครั้ง นะค่ะ

18 2. ประชาชนมีสิทธิมากกว่าการ ปกครองระบอบอื่นเพราะมีสิทธิที่ สำคัญที่สุดคืออะไร 1 43 2 การปกครอง ประเทศ การปกครอง สังคม การปกครองตนเองไม่มีข้อใด ถูก

19 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

20 ตอบผิด ลองอีกครั้งนะค่ะ

21 3. หลักการทางประชาธิปไตยที่ สำคัญมีอะไรบ้าง 1 43 2 หลักอำนาจ อธิปไตยของ ประชาชน ความเสมอ ภาค หลักนิติ ธรรม ถูกทุก ข้อ

22 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

23 ตอบผิด ลองอีกครั้งนะค่ะ

24 4. บทบาทหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี ของประเทศ 1 43 2 ด้าน การเมือง การ ปกครอง ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ถูกทุก ข้อ

25 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

26 ตอบผิด ลองอีกครั้งนะค่ะ

27 5. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของ ประชาชน หมายถึงอะไร ประชาชน เป็นเจ้าของ อำนาจ สูงสุดใน การ ปกครองรัฐ เท่าเทียมกันใน สังคม ประชาธิปไตยถือ ว่าทุกคนที่เกิดมา จะมีความ การใช้หลัก กฎหมายเป็น กฎเกณฑ์การ อยู่ร่วมกันเพื่อ ความสงบสุข ของสังคม การใช้เหตุผลที่ ถูกต้องในการ ตัดสินหรือยุติ ปัญหาในสังคม 1 4 2 3

28 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

29 ตอบผิด ลองอีกครั้งนะค่ะ

30 6. แนวทางการปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดีด้านสังคมมีอะไรบ้าง 1 4 2 การใช้เวลา ว่างให้เป็น ประโยชน์ ต่อตนเอง และสังคม การสร้างงาน และ สร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ การเคารพ ระเบียบของ สังคม การยอมรับใน เหตุผลที่ดีกว่า 3

31 ถูกต้อง เก่งมาก ค่ะ

32 ตอบผิด เสียใจด้วยค่ะ ลองอีกครั้ง นะค่ะ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54 กลับสู่หน้า หลัก

55

56 กลับสู่หน้า หลัก

57 2……………………………………………………. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 3.…………………………… ประกอบอาชีพสุจริต 1………………………. อนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1. ด้านการเมืองการ ปกครอง 3. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ 4…………………………………… พัฒนาสังคมให้น่า อยู่ เพื่อจูงใจให้ต่างชาติมาเที่ยวชมและมาลงทุน ด้านเศรษฐกิจ 5…………………………………………………… รักษาความสามัคคีภายในประเทศ ด้านการเมืองการปกครอง

58 6………………………………. มีสิทธิเสรีภาพเสมอ กัน ประชาชนทุกคน 7………………………. เป็นประเทศที่ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทย 8. สมาชิกที่ดี จะต้อง ……………………………………………………… …….. ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง 9. ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ใน รัฐธรรมนูญ ………………….. พ. ศ.2540 10………………………………….. กฎข้อบังคับของ โรงเรียน ปฏิบัติตาม ระเบียบ สมาชิกใน สังคม 12. การพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า สมาชิกในชุมชนทุกคน จะต้อง …………………………………………………. 11. ในฐานะที่เราทุกคนมีบทบาทเป็น …………………………… และ เป็น ………………………………………. พลเมืองของประเทศ ร่วมกันพัฒนาชุมชน ของตน

59 14………………………………………………………. การ พัฒนาด้านอาคารสถานที่ เสียสละเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม 15. อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดี งามของไทยเป็นแบบแผนความประพฤติที่ได้รับการ ยอมรับจาก …………………………… เป็นเครื่องแสดง ถึง ………………………………………………………………. สมาชิกในสังคม ความดี ความเป็นชาติไทย ของเรา 13. ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ …………………………………………………………………… การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง ประหยัด


ดาวน์โหลด ppt สรุป กลับสู่เมนู หลัก 1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของพลเมือง ได้ถูกต้องที่สุด 1 พละกำลังของ ประเทศ 4 3 2 บุคคล ธรรมดา ผู้ที่ปฏิบัติตาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google