งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ สังคม ของวิชาชีพวิศวกรรม ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ สังคม ของวิชาชีพวิศวกรรม ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล พฤศจิกายน 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ สังคม ของวิชาชีพวิศวกรรม ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล พฤศจิกายน 2550

2 จรรยาบรรณ (LEXiTRON : http://lexitron.nectec.or.t h) [N] ethics; morality; morals; conduct Class. ข้อ Def. ประมวลความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง กำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของ สมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์ อักษรหรือไม่ก็ได้ Sample: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมี จรรยาบรรณ

3 Ethics 1. [countable] a general idea or belief that influences people's behaviour and attitudes. The old ethic of hard work has given way to a new ethic of instant gratification. 2. ethics[plural] moral rules or principles of behaviour for deciding what is right and wrong. - a report on the ethics of gene therapy. 3. professional/business/medical ethics (=the moral rules relating to a particular profession) - public concern about medical ethics. - Televised news is based on a code of ethics. Longman Dictionary of Contemporary English http://www.longman.com/ldoce/

4 What is Ethics, Anyway ? จรรยาบรรณ คือ อะไร ? ● ข้อปฏิบัติที่ดี แนว ปฏิบัติที่ดี ● ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง ● ข้อปฏิบัติที่เป็น ธรรม อาจเป็นลายลักษณ์อักษร ( กฎ ) หรือเป็นนัยยะ ( ธรรม เนียม ) ที่เข้าใจกันก็ได้

5 Why Ethics ? ทำไมต้องมีจรรยาบรรณ ? ● คนมีกิเลส – มีความอยาก ความต้องการ ถ้าขาดกลไก ควบคุมที่ดี จะก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน ความ ยุ่งยาก ● ความสมดุลของการอยู่ ร่วมกันในสังคม

6 Some Ethics Related Cases กรณีตัวอย่างที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ ? ● กรณีของ ENRON “I was being a hero for Enron.” ● กรณีการขายหุ้นของชินคอร์ป “ เรื่องจริยธรรมไม่สามารถตัดสินได้ ด้วยกฏหมายซะด้วย ” ● คนมีการศึกษาสูงฆ่าคนตายไม่ ต้องติดคุก ?? ● Nanotechnology – NanoEthics ! ● ฯลฯ

7 Some Ethics Related Statistics ? http://wsj.com Monday, June 12, 2006

8 Example: การทุจริต ลองยกตัวอย่างดูว่า มีเพื่อนร่วมชั้น ทุจริตในการสอบ มีประเด็นต่างๆ ในมุมมองของจริยธรรม ดังนี้ ● มีผู้ได้รับความเจ็บปวดจากการ ทุจริตดังกล่าว ● มีการหลอกหลวงเกิดขึ้น ● ไม่เป็นธรรมกับผู้ที่ไม่ทุจริต ● เกิดความสงสัยคุณค่าของความ ซื่อสัตย์ ความจงรักภักดี ฯลฯ ● เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนิสัย หรือ คุณสมบัติประจำตัว

9 Ethics Related Organizations (องค์กรที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ) ● สถาบัน บริษัท ฯลฯ ● สภาวิชาชีพ เช่น สภา วิศวกร แพทยสภา สภา ทนายความ สภาเภสัช กรรม ฯลฯ ระดับชาติระดับนานาชาติ ● UNESCO ● สภาวิชาชีพ ?

10 Contents of Ethics (จรรยาบรรณประกอบด้วยอะไรบ้าง ?) ● การทำประโยชน์เพื่อสังคม ● ไม่กระทำการที่เป็นโทษต่อ ผู้อื่น ● มีความซื่อสัตย์ ● มีความยุติธรรม ● เคารพสิทธิ ไม่ละเมิด ทรัพย์สินของผู้อื่น ● รักษาความลับ ● ปฏิบัติงานในขอบเขตที่ เชี่ยวชาญเท่านั้น ● ไม่หลอกลวง

11 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วิศวกรรม ๑. ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ๒. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้อง ตามหลักปฏิบัติและวิชาการ ๓. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ๔. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่ บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับ หรือไม่ได้รับงาน ๕. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อย่างใดสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้รับเหมา หรือบุคคล ใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ทำอยู่กับผู้ว่าจ้าง ๖. ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่ง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เกินความเป็นจริง

12 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ วิศวกรรม ๗. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะ กระทำได้ ๘. ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทำโดยไม่มีเหตุ อันสมควร ๙. ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ ตนเองไม่ได้รับทำ ตรวจสอบ หรือ ควบคุมด้วยตนเอง ๑๐. ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตน ได้รับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ ว่าจ้าง ๑๑. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมอื่น

13 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ๑๒. ไม่รับทำงาน หรือตรวจสอบงานชิ้น เดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมอื่นทำอยู่ เว้นแต่เป็นการทำงานหรือ ตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้นทราบ ล่วงหน้าแล้ว ๑๓. ไม่รับดำเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการแข่งขันราคา เว้นแต่ ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความ ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง รายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้น ทราบล่วงหน้าแล้ว ๑๔. ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือ เอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น ๑๕. ไม่กระทำการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่ เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น

14 ● ให้ความสำคัญแก่ความผาสุข และ ความปลอดภัยของชุมชนเป็นอันดับ แรก ● ให้คำปรึกษาและการสนับสนุนเชิง วิศวกรรมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ● หลีกเลี่ยงทางลัด ( วิธีลัด ) ใด ๆ ที่มี ความเสี่ยง ● ใช้หลักการทางวิศวกรรมที่เอื้อ ประโยชน์ต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ● ใช้ทุกโอกาสที่มีในการอธิบาย ความหมายของวิศวกรรมแก่ สาธารณะ ● ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเสมอ ต้นเสมอปลายให้สมกับความ ไว้วางใจที่ชุมชนมีต่อวิศวกร ความรับผิดชอบต่อชุมชน Responsibility to the Community

15 สภาวิศวกร http://www.coe.or.th National Society of Professional Engineers http://www.nspe.org/ethic s Online Ethics Center for Engineering and Science http://www.onlineethics.o rg National Institute of Engineering Ethics http://www.niee.org/code s.htm แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อ สังคม ของวิชาชีพวิศวกรรม ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล พฤศจิกายน 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google