งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานสารสนเทศด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุช. คุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม มาตรฐาน ปี ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานสารสนเทศด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุช. คุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม มาตรฐาน ปี ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานสารสนเทศด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุช

2 คุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม มาตรฐาน ปี ๒๕๕๘

3 อำเภอ คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม ( ร้อยละ ) ความ ทันเวลา ความ ถูกต้อง ความ ครบถ้วนรวม เมือง ตราด 89.7889.11100.0092.96 คลอง ใหญ่ 90.9198.30100.0096.40 เขาสมิง 98.1897.30100.0098.49 บ่อไร่ 98.6098.06100.0098.89 แหลม งอบ 98.0597.87100.0098.64 เกาะกูด 93.1897.79100.0096.99 เกาะช้าง 95.4692.24100.0095.90 รวม 94.8895.81100.0096.90

4 ระบบรายงานจาก HDC ทั้งห มด มีใน ๔๓ แฟ้ม ไม่มีใน ๔๓ แฟ้ม ตชว. กสธ., เขต, จ. ๑๐๔๒๒๘๒ รายงาน / ทะเบียนที่ เขียนเอง ๗๕๓๒๔๓

5 สรุปปัญหาการดำเนินงาน หน่วยบริการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดการ ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อนส่ง รายงานบนเว็บไซต์ HDC น้อยกว่ารายงาน เอกสาร รายงานใน HDC ยังมีน้อย ไม่สามารถ ตอบสนองผู้ใช้งานได้ รายงานและตัวชี้วัด บางตัวไม่สามารถ ประมวลผลจากข้อมูล ๔๓ แฟ้มมาตรฐานได้ ต้องใช้จากฐานข้อมูลอื่น ผู้รับผิดชอบงานขาดความเข้าใจในรายละเอียด Template ของตัวชี้วัด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานภายใน สสจ. ไม่เข้าใจการ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HOSxP, HOSxP_PCU

6 แผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๙  การพัฒนาคุณภาพข้อมูล กิจกรรมสสจ. คปสอ. * ออกตรวจสอบ หน่วยงานที่มี ปัญหาคุณภาพ ข้อมูล ร่วมกับกลุ่ม งาน / * ตรวจสอบการ บันทึกการให้รหัส วินิจฉัยโรค // * การเขียนรายงาน ให้สามารถ ตอบสนองผู้ใช้งาน ใช้รายงาน บน HDC เป็นหลัก

7 ๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คอมพิวเตอร์ กิจกรรมสสจ. คปสอ. * จัดหาครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ // * การใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูก ลิขสิทธิ์ //

8 ๓. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ กิจกรรมสสจ. คปสอ. * ประชุมชี้แจงใช้โปรแกรม HOSxP_PCU และ HOSxP // * อบรมการใช้โปรแกรม LibreOffice เพื่อใช้แทน Microsoft Office // * อบรมการใช้โปรแกรม Qlikview เพื่อ การบริหารจัดการข้อมูล //


ดาวน์โหลด ppt งานสารสนเทศด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุช. คุณภาพข้อมูล ๔๓ แฟ้ม มาตรฐาน ปี ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google