งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION2: การกำหนดรูปแบบ อักษร 1. เปิดไฟล์ section2.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION2: การกำหนดรูปแบบ อักษร 1. เปิดไฟล์ section2.docx 2. ปรับ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1

2 SECTION2: การกำหนดรูปแบบ อักษร 1. เปิดไฟล์ section2.docx 2. ปรับ 2

3 Section2: การกำหนดรูปแบบอักษร  บทที่ 7 การกำหนดรูปแบบข้อความ (Format Font)  บทที่ 8 การตั้งและการยกเลิกตำแหน่ง Tab  บทที่ 9 การใส่เลขลำดับและบุลเล็ต (Numbering and Bullets)  บทที่ 10 การใช้งาน Paragraph  บทที่ 11 การจัดการกับคอลัมน์ (Columns Formats) 3

4 บทที่ 7 การกำหนดรูปแบบข้อความ (Format Font)  จัดรูปแบบด้วยเครื่องมือบนแท็บ Home  การกำหนดตำแหน่งข้อความ  จัดรูปแบบด้วย Mini Toolbar  จัดรูปแบบข้อความด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์ Font  การจัดรูปแบบข้อความด้วย Quick Styles  การกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษร 4

5 จัดรูปแบบด้วยเครื่องมือบนแท็บ Home 5 1 1 2 2 3 3

6 การกำหนดตำแหน่งข้อความ 6 ข้อความตรงกัน ( ภาษาไทย ) ข้อความตรงกัน ( ภาษาอังกฤษ ) ข้อความชิด ขวา ข้อความ กลาง หน้ากระด าษ ข้อความ ชิดซ้าย

7 จัดรูปแบบด้วย Mini Toolbar 7 1 1 2 2

8 การใช้ Dialog Box  แสดงว่ามีรายการคำสั่งที่ผู้ใช้สามารถ กำหนด ได้เพิ่มเติม การนำเม้าส์ไปวางที่ปุ่มนี้ จะแสดง กรอบอธิบายว่า ใช้สำหรับทำอะไร 8

9 การจัดรูปแบบข้อความด้วย Quick Styles 9

10 การกำหนดช่องไฟระหว่างตัวอักษร 10 Scale: การบีบ และขยายข้อความในแนวนอนด้วยเปอร์เซ็นต์ Spacing: การปรับระยะห่างระหว่างตัวอักษร Normal: แสดงระยะห่างระหว่างตัวอักษรตามปกติ Expanded: การบีบระยะห่างระหว่างตัวอักษร Condensed: การเพิ่มระยะห่างระหว่างตัวอักษร Position: การปรับลดหรือยกข้อความในระดับบรรทัด Raised: การยกข้อความขึ้นเหนือบรรทัด Lowered: การลดข้อความลงในแนวบรรทัด

11 บทที่ 8 การตั้งและการยกเลิกตำแหน่ง Tab  รูปแบบของแท็บ  ขั้นตอนการตั้งแท็บ  ตั้งกั้นหน้า / กั้นหลังบนแท็บ Page Layout  เลื่อนกั้นหน้า / กั้นหลังแบบรวดเร็ว 11

12 12 รูปแบบของแท็บ

13 เลื่อนกั้นหน้า / กั้นหลังแบบรวดเร็ว 13

14 บทที่ 9 การใส่เลขลำดับและบุลเล็ต (Numbering and Bullets)  การใส่เลขลำดับและสัญลักษณ์  การเลือกรูปแบบสัญลักษณ์  การเลือกรูปแบบตัวเลข  การใช้งาน Multilevel List 14

15 การเลือกรูปแบบสัญลักษณ์ 15

16 การเลือกรูปแบบตัวเลข 16

17 การใช้งาน Multilevel List 17

18 บทที่ 10 การใช้งาน Paragraph  การกำหนดระยะห่างของบรรทัด  การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า 18

19 การกำหนดระยะห่างของบรรทัด 19

20 การกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า 20 Spacing : กำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า Before ( ก่อนย่อหน้าที่เลือก ) After ( หลังย่อหน้าที่เลือก ) หรือคลิกปุ่มนี้

21 บทที่ 11 การจัดการกับคอลัมน์ (Columns Formats) 21

22 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจ ของผู้เรียนที่ 1 1. เปิดไฟล์ Workshop2.docx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save เอกสารชื่อ Workshop2_ รหัส นักศึกษา.docx 22


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION2: การกำหนดรูปแบบ อักษร 1. เปิดไฟล์ section2.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google