งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของศูนย์บริหารงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของศูนย์บริหารงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของศูนย์บริหารงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

2 กลุ่มงาน เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน 1) Pre-hospital care & Disaster 2) Refer 3) ER 4) T& E Admin Unit 5) งานวิชาการ 6) งานธุรการ

3 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ต้นสังกัดปัจจุบั น ทุน 59 ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวมรวม ทั้งหมด สป. 166 60/70 56 39151317 กรมใน สธ. 1314 0 0 27 รพ. รัฐอื่น 1151115 9 35150 อิสระ / เอกชน 242363740113355 ลาออก 0 0 2 3 5 5 รวม 536 109/1 14 11711 0 91318854 สบพช./ สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่ง ประเทศไทย

4 ด้านการบริหารจัดการ มี Trauma Emergency admin unit ใน รพ. ระดับ M1 S และ A ทุกแห่ง กลุ่มงาน สาธารณสุขฉุกเฉิน ใน สสจ. รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและสา ธารณภัย มีศูนย์ EOC และ ICS กรณีอุบัติเหตุจราจร ระดับส่วนกลาง ระดับเขต จังหวัด และ อำเภอ

5 Incident Commander - มอบหมายหน้าที่และภารกิจตามโครงสร้าง ICS - กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ บัญชาการเหตุการณ์ - ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา. บริหาร จัดการทรัพยากรต่างๆ - ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอก - ตัดสินใจยกระดับ - ลดระดับ และสั่งการหน่วย ย่อยในระบบ ICS - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีม Incident Commander - มอบหมายหน้าที่และภารกิจตามโครงสร้าง ICS - กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ บัญชาการเหตุการณ์ - ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหา. บริหาร จัดการทรัพยากรต่างๆ - ประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายนอก - ตัดสินใจยกระดับ - ลดระดับ และสั่งการหน่วย ย่อยในระบบ ICS - เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีม Liaison - เป็นจุดติดต่อประสานงาน ของตัวแทนจากหน่วยงาน ที่ให้ความช่วยเหลือและ หน่วยงานที่ให้ความ ร่วมมือ ตลอดจนกลุ่มผู้มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่างๆ Public information officer - รับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆและจัดทำสรุป ข่าวแสดงข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์เป็น ระยะๆ - จัดทำและให้ข้อมูลเหตุการณ์ข่าวสารไปยัง สื่อมวลชน, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและ หน่วยงานต่างๆที่เหมาะสม Situation Unit - รวบรวมและ ประเมินผล สถานการณ์ - จัดทำรายงานและ แสดงสถานการณ์ Documentation Unit - จัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) Resource &Human Unit - ติดตามและรักษา สถานะของทรัพยากร ทั้งคนและของ - ดำเนินการปฏิบัติการ ตามแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพื่อให้บรรลุ จุดประสงค์ของการ ตอบโต้เหตุ - จัดสรรและกำกับดูแล ทรัพยากรในการตอบ โต้เหตุ เช่น ทีมปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับการ รักษาพยาบาล (ALS, BLS, FR, SRRT) Service Branch Medical Unit - รักษาพยาบาลทีม ปฏิบัติการที่กำลัง ปฏิบัติงาน Communication Unit - จัดทำแผนการสื่อสาร / แจกจ่ายอุปกรณ์ / วิธีการ สื่อสาร - จัดตั้งศูนย์สื่อสาร Food Unit - จัดหาอาหารและน้ำดื่ม สำหรับทีมปฏิบัติการ Cost Unit Time Unit Compensation Claims Unit Procurement Unit - ติดตามตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน - รวบรวมเอกสารข้อมูล ค่าใช้จ่ายทั้งหมดและ ประมาณการค่าใช้จ่าย - บันทึกเวลาปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ - ดำเนินการเช่าเครื่องมือ / อุปกรณ์ และบันทึกเวลา การใช้ - บันทึกข้อมูลการได้รับ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่ เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ ค่าชดเชย - ดำเนินการเรียกร้องค่า สินไหมทดแทนกรณี ทรัพย์สินเสียหาย Operation Section Planning SectionLogistic Section Finance&Admin. Section Support Branch Supply Unit - จัดซื้อและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา - ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้า ปฏิบัติงานในระบบ ICS Facility Unit - จัดตั้งสถานที่ในการสนับสนุน การปฏิบัติการตอบโต้เหตุ เช่น ฐานปฏิบัติการ ที่พัก Transport - อำนวยความสะดวกด้านการ ขนส่งและจัดหาเชื้อเพลิง สำหรับยานพาหนะ Safety officer - ให้คำแนะนำเรื่องด้านความปลอดภัยต่อ ผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน

6 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรม ควบคุมโรค situation SA & ยุทธศาสตร์ สื่อสาร ความเสี่ยง Case Manageme nt Opera tion PoE ภารกิจ แนวทางการ ปฏิบัติ การสั่งการ หน่วยสนับสนุน Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและ งบประมาณ | กำลังคน ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ผู้ บัญชาการ ฝ่ายข้อมูลและ ยุทธศาสตร์ ผู้ ปฏิบั ติ Liaison ข้อมู ล

7 ทีม ยุทธศาสตร์ ทีมสื่อสารความ เสี่ยง Logistics Section Finance/Admin Section Operation s Section ทีมเฝ้า ระวัง Liaison Incident Command StockpilingStockpiling กำลังคนกำลังคน การเงินและ งบประมาณ กฎหมายกฎหมาย Case Management PoE

8 การจัดระบบ EOC 1 เดือน เปิด VDO conference ก่อนเทศกาล conf. ทุก 3 เดือน เพื่อ ติดตามสถานการณ์ 3 เดือน มีจัดตั้งการบัญชาการ (ICS) สำหรับกรณีอุบัติเหตุจราจร ในทุกระดับ ( เขต / จังหวัด ) ทุกจังหวัดมีการประชุม EOC ทุกเดือน (activate ICS บาง กล่อง ) ประชุมชี้แจงผู้บริหารเขต จังหวัด 1 ครั้ง 6 เดือน ซ้อมทำ table top exercise EOC และระบบ ICS ทุกจังหวัด 9 เดือน ซ้อม Table top และ functional exercise ระดับเขตทุกเขต

9 ด้านการจัดการข้อมูล 3 เดือน ได้ชุดข้อมูลที่จำเป็น (Core data set) จาก 3 ฐาน ( ตำรวจ บริษัทกลาง และสาธารณสุข ) ทดลองใช้บางพื้นที่ 6 เดือน ทุก รพ. กรอกข้อมูลที่จำเป็น (Core data set) รายงานผลวิเคราะห์ข้อมูล จังหวัดหรืออำเภอมีการนำผลวิเคราะห์ไปใช้ ประโยชน์ เช่น เพื่อการจัดการจุดเสี่ยง

10 ด้านการป้องกัน ชี้เป้าและแก้ไข 5 ปัญหาหรือ 5 จุดเสี่ยง / จังหวัดทุก 3 เดือน การดำเนินงานมาตรการชุมชนผ่านระบบ สุขภาพอำเภอ ( DHS) การตั้งด่านชุมชน มีมาตรการองค์กร เพื่อกำกับควบคุม พฤติกรรมเสี่ยง หมวก เมา ความเร็ว เข็มขัด

11 ด้านการรักษาพยาบาล 3 เดือน ทุกจังหวัดใช้โปรแกรมการส่งต่อผ่านเว็บไซต์ เช่น Thai refer ทุกจังหวัดมีระบบ Trauma fast tract รพศ./ รพท. จัดตั้งหน่วย trauma & emergency admin unit ทุกแห่ง 6 เดือน จัดทำ Trauma audit เพื่อทบทวนการรักษากรณี preventable death (PS มากกว่า 0.75) 9 เดือน ตั้งเกณฑ์การรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพภายใน รพศ. เช่น กรณีคนบาดเจ็บที่วิกฤติควรได้รับการส่งจาก ER ไป OR และผ่าตัดใน 60 นาที (door to OR)

12 EMS 3 เดือน เพิ่มปริมาณการนำส่งคนไข้อุบัติเหตุจราจร โดยระบบ EMS/1669 6 เดือน เพิ่มคุณภาพการนำส่งคนไข้อุบัติเหตุจราจรขั้น วิกฤต ( สีแดง ) ต้องถูกนำส่งโดยรถ ACLS ระดับสูง 12 เดือน คนไข้อุบัติเหตุจราจรขั้นวิกฤต ( สีแดง ) ต้องถูก นำส่งโดยรถ ACLS ระดับสูง จำนวนไม่น้อย กว่า 85%


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของศูนย์บริหารงาน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน นพ. อนุรักษ์ อมรเพชรสถาพร สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google