งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1

2 SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2

3 Section3: การทำงานกับกราฟิก  บทที่ 12 การจัดการกับตาราง  บทที่ 13 การแทรกภาพกราฟิก  บทที่ 14 การแทรก Shape  บทที่ 15 การเพิ่ม Diagram  บทที่ 16 การแทรกกราฟที่สร้างจาก Microsoft Excel 2007  บทที่ 17 การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ 3

4 บทที่ 12 การจัดการกับตาราง  การแทรกตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel  การสร้างตารางจากปุ่ม Insert Table  การตกแต่งตารางด้วย Table Styles  การแปลงข้อความลงในตาราง  กำหนดให้มีการพิมพ์ซ้ำส่วนหัวตาราง  การเพิ่มและลบ Row และ Column  การผนวกเซลล์และการแบ่งเซลล์ในตาราง  การจัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ  การคำนวณตัวเลขในตาราง 4

5 การตกแต่งตารางด้วย Table Styles 1. เลือกคลุมตาราง 2. คลิกแท็บ Table Tools 3. คลิกเลือกแบบตารางใน Table Style

6 กำหนดให้มีการพิมพ์ซ้ำส่วนหัวตาราง 6

7 การเพิ่มและลบ Row และ Column 7

8 การผนวกเซลล์และการแบ่งเซลล์ในตาราง 8

9 การจัดตารางให้พอดีอัตโนมัติ 9

10 การคำนวณตัวเลขในตาราง 10

11 บทที่ 13 การแทรกภาพกราฟิก  การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น  การจัดตำแหน่งรูปภาพในเอกสารแบบอัตโนมัติ (Position)  Insert Clip Art 11

12 การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น 12

13 การจัดตำแหน่งรูปภาพในเอกสารแบบ อัตโนมัติ (Position) 13

14 Insert Clip Art 14

15 บทที่ 14 การแทรก Shape  การตกแต่งด้วย Shape Styles  การตกแต่งด้วย Shape Effect 15

16 การตกแต่งด้วย Shape Styles 16

17 การตกแต่งด้วย Shape Effect 17

18 บทที่ 15 การเพิ่ม Diagram  การสร้าง SmartArt  กรอกข้อความและการตกแต่งข้อความใน SmartArt  การปรับเปลี่ยนเค้าโครง (Layout)  การเพิ่มและลบรูปทรง  การปรับแต่งสีด้วยปุ่ม Change Colors  การปรับแต่งรูปแบบด้วย SmartArt Styles 18

19 การสร้าง SmartArt 19

20 การปรับเปลี่ยนเค้าโครง (Layout) 20

21 การเพิ่มและลบรูปทรง 21

22 การปรับแต่งสีด้วยปุ่ม Change Colors 22

23 ปรับแต่ง Smart Art ด้วย Smart Art Styles Office 2007 มีลูกเล่นเพื่อปรับแต่งไดอะแกรมต่างๆ ดังนี้ 1. คลิก Smart Art ที่ต้องการตกแต่ง 2. คลิกแท็บ SmartArt Tools และคลิก Design 3. คลิก Smart Art Style และเลือกแบบ

24 บทที่ 16 การแทรกกราฟที่สร้างจาก Microsoft Excel

25 การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องมือในการสร้างสูตรสมการทางคณิตศาสตร์ ได้อย่างง่าย 1. คลิกแท็บ Insert 2. คลิกปุ่ม Equation 3. เลือกรายการสมการ ที่ต้องการ

26 การแก้ไขสมการคณิตศาสตร์ 1. คลิก สมการที่ต้องการแก้ไข 2. คลิกแท็บ Equation Tools และคลิก Design 3. คลิกเลือกสมการในบริเวณ Structures หรือ Symbols

27 บทที่ 17 การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์

28 แบบฝึกหัดเสริมเพื่อทบทวนความเข้าใจ ของผู้เรียนที่ 1 1. เปิดไฟล์ Workshop3.docx 2. ฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างในแบบฝึกหัด 3. Save เอกสารชื่อ Workshop3_ รหัส นักศึกษา.docx 28


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word 2007 อาจารย์ผู้สอน : 1. SECTION3: การทำงานกับกราฟิก 1. เปิดไฟล์ section3.docx 2. ปรับ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google