งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (สอส) การบริหารการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดทำบัญชีสำหรับผู้รับทุน

2 1 การรับ-จ่าย เงินมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2 การใช้จ่าย เงินสนับสนุน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ 3 เอกสาร หลักฐานการ จ่ายเงินมี ความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง การบริหารการเงิน หลักการ

3 การบริหารการเงิน 1. การเปิดบัญชีโครงการ 2. การรับเงิน 3. การเก็บรักษาเงิน 4. การเบิกจ่ายเงิน 5. การยืมเงินทดรองจ่าย 6. เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่ สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 7. การจัดทำบัญชี 8. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงิน

4 การเปิดบัญชี ผู้รับผิดชอบโครงการควรดูแลรักษาสมุดคู่ฝากและตรวจสอบยอดคงเหลือ ให้ถูกต้องโดยสม่ำเสมอ ให้ถูกต้องโดยสม่ำเสมอ การเปิด บัญชีเงิน ฝาก ธนาคาร เปิดบัญชี ประเภทออม ทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย เท่านั้น! งดใช้ ATM มีผู้ลงนามถอนเงิน หรือสั่งจ่าย 2 ใน 3 คน โดยให้ ผู้รับผิดชอบ โครงการ เป็นผู้ลง นามหลัก เปิดในนาม โครงการ “ศรร. ต้นแบบเด็กไทย แก้มใส (โรงเรียน….... จังหวัด……...)”

5 การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 1.ต้องได้รับอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโครงการ หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 2. เมื่อจ่ายเงินแล้วควรประทับตรา “จ่ายแล้ว” หรือ “PAID” บนเอกสารการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำ ( Signature ) Xการเบิกจ่ายเงิน

6 ตัวอย่างการประทับ “จ่ายแล้ว” จ่ายแล้ว

7 การอนุมัติเงิน เงินทดรองจ่าย หมายถึง เงินที่ผู้ปฏิบัติงาน เบิกล่วงหน้าเพื่อใช้สำรองจ่าย ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ โดยเป็นการประมาณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ซึ่งยังไม่สามารถกำหนด ตัวเลขค่าใช้จ่าย ที่แน่ชัดได้ การยืมเงินทดรองจ่าย

8 ตัวอย่างการอนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโรงเรียน...... ชื่อกิจกรรม...... วปส.การใช้เงิน...........................วันที่...... สถานที่.......... ระบุรายละเอียด เป็นรายการ และ ตัว คูณ

9 ตัวอย่างการคืนเงินทดรองจ่าย/สรุปค่าใช้จ่าย / เบิก เพิ่ม

10 หลักฐานการเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 1. ความสมบูรณ์ หมายถึง มีความ สมบูรณ์เกี่ยวกับ ชื่อและที่อยู่ของ ผู้ขาย ผู้ซื้อ วันที่ รายการสินค้า จำนวน ราคา และ ลายมือชื่อ - ผู้อนุมัติให้จ่ายได้ (จากผู้รับผิดชอบโครงการ) - ผู้รับเงิน - ผู้จ่ายเงิน 2. ความครบถ้วน หมายถึง มีเอกสารการ จ่ายเงินครบถ้วนตามที่ จ่ายเงิน 3. ความถูกต้อง  เบิกตามที่จ่ายจริง ไม่เกินกรอบอัตรา ค่าใช้จ่ายที่ สสส. กำหนด  เป็นการจ่ายใน กิจกรรมของ โครงการเท่านั้น

11 รูปแบบของเอกสารการจ่ายเงิน บิลเงินสดใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน ตัวอย่าง

12 บิลเงินสด 1)บิลเงินสด หมายถึง เอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินที่ได้รับ จากผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย – ชื่อ/ที่ อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จำนวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน ตัวอย่าง

13 การเขียนบิลเงิน นาม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โครงการศรร.ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียน..............จังหวัด.................) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000005377 บิลเงินสด ควรระบุชื่อ-ที่อยู่ของผู้ขาย หากไม่มี ให้แสดงหลักฐานอื่น เช่น นามบัตรของผู้ขาย รายละเอียดรายการสินค้า จำนวน ราคา ลายมือชื่อผู้รับเงิน

14 ตัวอย่างการเงิน

15 ใบเสร็จรับเงิน 2) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หมายถึง เอกสารหลักฐานการ จ่ายเงินที่ได้รับจากผู้ขาย/ผู้ ให้บริการ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ซื้อ วันที่ซื้อ รายละเอียดรายการสินค้า จำนวนคน X ราคาต่อหน่วย ลายมือชื่อผู้รับเงิน นาม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (โครงการศรร.ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียน..............จังหวัด.................) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000005377 ตัวอย่าง

16 ใบสำคัญรับเงินแทนใบเสร็จ 3) ใบสำคัญรับเงิน หมายถึง หลักฐาน แสดงการจ่ายเงินที่ไม่สามารถขอ ใบเส็จรับเงินหรือบิลเงินสดจาก ผู้ขาย หรือให้บริการ สำหรับ กิจกรรมในโครงการได้ ชื่อ/ที่อยู่ของผู้ขาย (พร้อมเลขที่ บัตรประชาชน) วันที่ / รายละเอียดรายการจ่าย ลายมือชื่อผู้รับเงิน และลงมือลาย ชื่อผู้จ่ายเงิน Tip : เพื่อให้การจ่ายเงิน โดยใช้เอกสาร ใบสำคัญรับเงินมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรมี เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น สำเนา บัตรประชาชน รายงานการประชุม ใบ ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวอย่าง ข้อตกลงเลขที่ 58-00-2265

17 หลักฐานสำคัญ กรณีการจัดประชุม และมีการเลี้ยงอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น ให้ทางโรงเรียนแนบ 1) บันทึกอนุมัติจากผู้รับผิดชอบโครงการ -ให้ดำเนินงานและ ค่าใช้จ่าย โดยระบุข้อกิจกรรมตรงกับที่เขียนไว้ในโครงการตาม ข้อตกลงกับ สสส. มีประมาณการค่าใช้จ่าย จำนวนคน X ราคาต่อหัว ต่อมื้อ วัน เวลา และ สถานที่ที่จัด 2) ใบลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม -ที่ครบถ้วนสอดคล้อง กับค่าใช้จ่าย 3) ใบบิลเงินสด / ใบเสร็จรับเงิน / ใบสำคัญรับเงิน - ระบุ รายการ จำนวนคน และราคาต่อหน่วย กรณี ผู้รับเงินเป็นบุคคล ให้ถ่ายบัตรประชาชน และเซ็นต์รับรอง แนบทุกครั้ง Tip : - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ขอให้เขียนว่า อยู่ภายใต้กิจกรรมข้อใดที่ ได้ทำสัญญารับทุน - เงินสนับสนุนจาก สสส. ไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ Tip : - ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ขอให้เขียนว่า อยู่ภายใต้กิจกรรมข้อใดที่ ได้ทำสัญญารับทุน - เงินสนับสนุนจาก สสส. ไม่สามารถนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์ได้

18 ตัวอย่างการใช้ใบสำคัญ 1) กรณีจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือบริการโดยผู้รับเงินไม่สามารถออกบิลเงินสดหรือ ใบเสร็จรับเงินได้ ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับเงินจาก สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส) โครงการศรร.ต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส โรงเรียน.......................จังหวัด............... ตัวอย่าง ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงผู้เข้าประชุม 100 คนๆ ละ 50 บาท 5000.- ห้าพันบาทถ้วน แนบสำเนาบัตรประชาชน ของชื่อผู้รับเงิน เซ็นชื่อ วันที่ จ่ายแล้ว

19 การจ่ายค่าตอบแทน 2) กรณีจ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ค่า วิทยากร ให้ใช้สำคัญรับเงิน โดยระบุเลขประจำตัวประชาชน แต่ไม่ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับเงินจาก สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส) โครงการศรร.ต้นแบบ เด็กไทยแก้มใส โรงเรียน.......................จังหวัด............... อัตราค่าตอบแทนวิทยากรให้เบิกในอัตราที่ กำหนดตามเอกสารแนบ ตัวอย่าง

20 การเบิกค่าพาหนะ/ที่พัก ได้รับเงินจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส) โครงการศรร. ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส โรงเรียน.......................จังหวัด............... 3) กรณีจ่ายเงินที่ไม่สามารถเรียกหลักฐาน การรับเงินใด ๆ ได้ เช่น การจ่ายค่า Taxi / ค่าถ่ายเอกสาร (บางกรณี) ให้เจ้าหน้าที่ โครงการผู้จ่ายเงิน จัดทำใบสำคัญรับเงิน ขึ้น โดยระบุเลขประจำตัวประชาชนพร้อม ลงชื่อในช่องผู้รับและ แนบสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง

21 รายการอัตราที่กำหนด -ค่าตอบแทนในการประชุม (หากเบิกค่าตอบแทนจะเบิกค่าพาหนะไม่ได้) คนละ 300-500 บาท โดยพิจารณาตามปริมาณงาน ความเร่งด่วน และความ ยากง่ายของงานที่เชิญมาประชุม ในเวลา 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย - ค่าตอบแทนวิทยากร 300-500 บาท ต่อครึ่งวัน หรือ 1,000 บาท ต่อวัน (จ่ายต่อคน) 1,500 บาท ต่อ ครึ่งวัน หรือ 3,000 บาท ต่อวัน (กรณีจ่ายวิทยากรเหมา รวมกลุ่ม) สำหรับวิทยากรที่อยู่พื้นที่เดียวกับสถานที่จัดประชุม จะจ่ายเฉพาะค่าตอบแทน เท่านั้น -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ บุคคลภายนอก ผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานวิชาการ เหมาจ่ายวันละไม่เกิน 500 บาท -ค่าที่พัก กรณีไปประชุมต่างจังหวัด  เบิกตามจริง แต่ไม่เกินคืนละ 800 บาท (แนบใบเสร็จรับเงิน และ Folio) (เบิกได้จากแหล่งเงินเดียว จะเอามาเบิกซ้ำซ้อนไม่ได้) กรณีผู้เชิญจัดที่พักให้แล้ว จะมาเบิกค่าที่พักจากโครงการของโรงเรียนอีกไม่ได้ -ค่าพาหนะ  กรณีเดินทางไปประชุมต่างจังหวัด ให้เบิกตามจ่ายจริง หากเดินทางโดยเครื่องบินต้องได้รับ อนุมัติจากผู้รับผิดชอบโครงการก่อน (สายการบินชั้นประหยัด)  แนบหลักฐานค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกให้โดยสายการบิน หรือเอเจนซี่ เท่านั้นและแนบ Boarding pass  การเบิกค่าพาหนะส่วนตัว เบิกค่าน้ำมันได้ โดยให้คำนวณจากระยะทาง รวมค่าเสื่อม เฉพาะใน พื้นที่ปริมณฑล หรือ จังหวัดที่ใกล้เคียงเท่านั้น อัตราไม่เกิน กม. ละ 4 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินอัตราค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการประชุม หรือ ผู้รับผิดชอบโครงการที่เป็นผู้จ่ายเงิน หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินในโครงการศรร.ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสของโรงเรียน

22 การจัดทำบัญชีการเงิน วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดทำบัญชี 2. เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนำไปจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานเงินงวด (ง.1 – ง.3) รายงานบันทึกข้อมูล ความก้าวหน้าของโครงการ (ป.1)  ข้อมูลสถานะการเงินของโครงการว่ามีเงินสด หรือเงินฝากธนาคารเหลืออยู่เท่าไร  ใช้ไปในกิจกรรมใด เป็นเงินเท่าไร  แต่ละกิจกรรมมีงบประมาณคงเหลือเท่าไร 1. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีข้อมูลสำหรับใช้ใน การบริหารโครงการ

23 การจัดทำบัญชี (ต่อ) สมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท (บน. 1) 1. ผู้จัดทำบัญชีบันทึกรายการใน 2. รายการที่บันทึกจะถูกสรุปไปยัง (เฉพาะ โครงการใหญ่ – โรงเรียนไม่ต้องทำ) -สรุปรายจ่ายตามรายกิจกรรม” (บน.2) -สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณแยกตามกิจกรรม” (บน. 3) -กระทบยอดเงินสดเงินฝากธนาคาร (บน. 4) -รายงานการเงิน (ง.1 – ง.3)

24 สมุดรายงาน รับ-จ่าย ของโรงเรียน สมุดรายวันเงิน รับ - จ่าย ข้อตกลงที่ โครงก าร รหัสโครงการ วันที่ เลขที่ เอกสาร คำอธิบายรายการ ใช้จ่าย ใน กิจกรรม ที่ เงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ หมายเหตุ ฝาก ถอน คงเหลือ รับ จ่าย คงเหลือ 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 สมุดรายวันเงิน รับ - จ่าย ข้อตกลงที่ โครง การ รหัส โครงการ วันที่ เลขที่ เอกสาร คำอธิบายรายการ ใช้จ่าย ใน กิจกรร มที่ เงินฝากธนาคาร เงินสดในมือ หมาย เหตุ ฝาก ถอน คงเหลื อ รับ จ่าย คงเหลื อ 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโรงเรียน........จังหวัด......... 58-00-2265 ศรร-1....... สมุดรายงาน รับ-จ่าย ของโรงเรียน

26 ตัวอย่าง รายงานการเงิน งวดที่.......(ปิดโครงการ) โครงการ ข้อตกลงเลขที่ รหัสโครงการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ วันที่ ถึงวันที่ (1) รายรับ- รายจ่าย และเงินเหลือประจำงวด :- รายการ สำหรับงวดที่ 1 สำหรับงวดที่ 2 รวมทั้งสิ้นหมายเหตุ ตั้งแต่…...........….. ตั้งแต่………….. ถึง…............. ถึง……………… ยอดเงินคงเหลืองวดก่อนยกมา - - รายรับ :- รับเงินงวดจาก สสส. - - รับดอกเบี้ยจากธนาคาร - - รับอื่นๆ (ไม่รวมเงินเปิดบัญชี) - - - รวมรายรับ - - รายจ่าย :- รายจ่ายจากกิจกรรม ต่างๆ ดังรายละเอียด (3) - - รวมรายจ่าย - - - เงินคงเหลือ - - - (2) เงินคงเหลือ ประกอบด้วย :- เงินสดในมือ - - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - - เงินให้ยืมไปจัดกิจกรรม - - หักเงินเปิดบัญชีโครงการ - - รายจ่ายที่โครงการสำรองจ่าย - - รวมเงินคงเหลือ - - - โครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใสโรงเรียน........จังหวัด......... 58-00-2265ศรร-1.............

27 (ต่อ) ตัวอย่าง รายงานการเงิน งวดที่.......(ปิดโครงการ) (3) รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ รายจ่าย และงบประมาณ คงเหลือแยกตามกิจกรรม :- กิจกรรมหลัก งบประมาณ ตาม ข้อตกลง รายจ่าย รวม รายจ่าย งบประมา ณ คงเหลือ งวดที่ 1 งวดที่ 2 กิจกรรมที่ 1 - - กิจกรรมที่ 2 - - - กิจกรรมที่ 3 - - - กิจกรรมที่ 4 - - - กิจกรรมที่ 5 - - - กิจกรรมที่ 6 - - - กิจกรรมที่ 7 - - - กิจกรรมที่ 8 - - - รวม - - - - - * หมายเหตุ : ให้กรอกข้อมูลเฉพาะ ช่องสีเหลือง เท่านั้น (4) การขอเบิกเงินสนับสนุนโครงการงวดต่อไป คือ งวดที่ 2 ( ปิดโครงการ ) จำนวน 9,544.- บาท ( ตัวอักษร ) เก้าพันห้าร้อยสี่สิบสี่บาท ถ้วน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เงินสนับสนุนโครงการจาก สสส. ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง ตรง ตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดำเนินงานทุกประการ และขอรับรองรายงานการเงินข้างต้น ลงชื่อ......................................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ....................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน ( ) วันที่............/…………/……… …..

28 การเก็บเอกสารทางการเงินการบัญชี  ควรเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อ ป ประโยชน์ในการค้นหาและตรวจสอบ  เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

29 การบริหารการเงิน การจัดทำเลขที่โครงการย่อย หมายเหตุ : ข้อตกลงเลขที่ 58-00-2265 (ใช้เหมือนกันทุกโรงเรียน) สำหรับ รหัสโครงการย่อย ระบุแต่ละโรงเรียน ดังนี้ ศรร. : หมายถึง ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส เลข 4 ตัวแรก : หลักที่ 1 หมายถึง รุ่น (1 = รุ่นที่ 1, 2 = รุ่นที่ 2) หลักที่ 2 หมายถึง ภาค (1 = เหนือ, 2 = กลาง, 3 = อีสาน, 4 = ใต้) หลักที่ 3 หมายถึง สังกัด (1 = สพฐ., 2 = อปท., 3 =กทม., 4 = สช.) หลักที่ 4 หมายถึง ขนาด (1 = เล็ก, 2 = กลาง, 3 = ใหญ่) ศรร.1122-021 ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โรงเรียนเด็กไทย แก้มใส รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ สังกัด อปท. ขนาดกลาง ลำดับที่ 21

30 ลำดับรหัสโครงการย่อย ศูนย์ อนามัย อบรม TSL รุ่น ภาคจังหวัดชื่อโรงเรียนสังกัด 1ศรร.1111-00111เหนือเชียงใหม่โรงเรียนบ้านกาดฮาวสพฐ 2ศรร.1113-00211เหนือเชียงใหม่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่สพฐ 3ศรร.1113-00311เหนือเชียงใหม่โรงเรียนบ้านม่วงชุมสพฐ 4ศรร.1112-00411เหนือเชียงใหม่โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยนสพฐ 5ศรร.1112-00511เหนือเชียงใหม่โรงเรียนบ้านสะลวงนอกสพฐ 6ศรร.1123-00611เหนือเชียงใหม่โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยอปท 7ศรร.1123-00711เหนือเชียงรายโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่อปท 8ศรร.1113-00811เหนือเชียงรายโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)สพฐ 9ศรร.1112-00911เหนือเชียงรายโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงสพฐ 10ศรร.1112-01011เหนือเชียงรายโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงสพฐ 11ศรร.1112-01111เหนือแพร่โรงเรียนวัดต้นไคร้สพฐ 12ศรร.1113-01211เหนือแม่ฮ่องสอนโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์สพฐ 13ศรร.1123-01311เหนือน่านโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลบ้านสวนตาลอปท 14ศรร.1112-01411เหนือน่านโรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วสพฐ 15ศรร.1111-01511เหนือลำปางโรงเรียนสันโป่งวิทยาสพฐ 16ศรร.1112-01611เหนือลำปางโรงเรียนบ้านไหล่หินสพฐ 17ศรร.1112-01711เหนือลำปางโรงเรียนทองทิพย์วิทยาสพฐ 18ศรร.1111-01811เหนือลำปางโรงเรียนบ้านหลวงเหนือสพฐ 19ศรร.1112-01921เหนือเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์สพฐ 20ศรร.1111-02021เหนือตากโรงเรียนบ้านวังประจบสพฐ 21ศรร.1122-02121เหนือตากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยอปท 22ศรร.1112-02221เหนือตากโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6สพฐ 23ศรร.1113-02321เหนือตากโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงสพฐ 24ศรร.1112-02421เหนือพิษณุโลกโรงเรียนบ้านสะเดาสพฐ 25ศรร.1113-02521เหนือสุโขทัยโรงเรียนบ้านผาเวียงสพฐ 26ศรร.1123-02621เหนืออุตรดิตถ์โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผาอปท 27ศรร.1112-02721เหนืออุตรดิตถ์โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)สพฐ 28ศรร.1112-02831เหนือกำแพงเพชรโรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนาสพฐ 29ศรร.1112-02931เหนือนครสวรรค์โรงเรียนวัดนากลางสพฐ 30ศรร.1122-03031เหนืออุทัยธานีโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิตอปท รายชื่อโครงการย่อย ศรร.โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ) ข้อตกลงเลขที่ 58-00-2265 (ตรงกับโครงการใหญ่)

31 งบประมาณการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้จ้นแบบเด็กไทยแก้ม รุ่นที่ 1 การสนับสนุน งบประมาณ ตามขนาด โรงเรียน งบประมาณ พิจารณา ภายในวงเงิน ไม่เกิน เงินงวดที่ 1 (40%) ( พฤษภาคม 2559) เงินงวดที่ 2 (55%) ( กันยายน 2559) เงินงวดที่ 3 (5%) ( กุมภาพันธ์ 2560) โรงเรียนขนาด เล็ก ( ไม่เกิน 120 คน ) 80,00044,00032,0004,000 โรงเรียนขนาด กลาง ( ตั้งแต่ 121-300 คน ) 100,00055,00040,0005,000 โรงเรียนขนาด ใหญ่ ( มากกว่า 300 คนขึ้นไป ) 120,00066,00048,0006,000

32 Q & A


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์จงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. ผู้จัดการโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google