งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลนามน ขอ ต้อนรับ............................. ด้วยความยินดียิ่ง................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลนามน ขอ ต้อนรับ............................. ด้วยความยินดียิ่ง................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลนามน ขอ ต้อนรับ............................. ด้วยความยินดียิ่ง................................

2 ราชภัฎโอ่อ่า อ่างมโนราห์ กลางดง ลอยกระทงหนอง คอนเตรียม ดินดี เยี่ยมหนองดินจี่ ผ้าไหมมัดหมี่หนอง บัวใน ห้วยหนอง ใหญ่แหล่งประมง คำขวัญอำเภอนามน

3 นามนเมืองนางฟ้าเทวดา เมืองธรรมมะ คนดี มีศีลธรรม ยึดมั่น สถาบัน อัตลักษณ์อำเภอนามน

4 ข้อมูลประชากร ประชากรรวมทั้งสิ้น 38,435 คน ชาย 19,199 คน หญิง 19,236 คน

5 ข้อมูลการปกครอง และอาชีพ ประกอบด้วย 5 ตำบล 67 หมูบ้าน

6 หัวหน้ากลุ่มงานประกัน สุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการ แพทย์ รองผู้อำนวยการด้านการ พยาบาลและพัฒนา คุณภาพ หัวหน้ากลุ่มงานการ จัดการ รองผู้อำนวยการด้านการ สร้างเสริมสุขภาพ รองผู้อำนวยการด้าน เทคนิคบริการ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล นามน ทีมผู้บริหาร

7 โครงสร้างการบริหาร โรงพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการ อำนวยการ - บริหารงาน ทั่วไป - งานการเงิน และบัญชี - ซ่อมบำรุงและ อาคารสถานที่ - ยานพาหนะ - งานธุรการ - งานพัสดุ กลุ่มภารกิจ ด้านการสร้าง เสริมสุขภาพ - งานเวช ศาสตร์ ครอบครัวและ ชุมชน - งานแพทย์ แผนไทย - งาน กายภาพบำบัด กลุ่มภารกิจการ พยาบาลและ การพัฒนา คุณภาพ การบริหารการ พยาบาล - งานผู้ป่วยใน - งานผู้ป่วยนอก - งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน - งานห้องคลอด - งานห้องผ่าตัด - งานซักฟอก / จ่ายกลาง - งานโรงครัว - สำนักงาน คุณภาพ - งานอาชีวะเวช ศาสตร์ กลุ่มภารกิจ เทคนิคบริการ - งานการแพทย์ แพทย์ - งานเภสัช กรรมและ คุ้มครอง ผู้บริโภค - งานทันตกรรม - - งานชันสูตร และเทคนิค การแพทย์ - งานรังสี วินิจฉัย กลุ่มภารกิจ งานประกัน สุขภาพและ ยุทธศาสตร์ - งานประกัน - งาน ยุทธศาสตร์ - งาน สารสนเทศทาง การแพทย์ - งานเวช ระเบียน

8 โครงสร้างความรับผิดชอบและการ ประสานงาน ในระบบคุณภาพ / สร้างเสริมสุขภาพ

9 โครงสร้างของเครือข่ายบริการและ เครือข่ายความร่วมมือ

10 ข้อมูลโรงพยาบาล นามน โรงพยาบาลนามน เป็นโรงพยาบาล ชุมชนขนาด 30 เตียง ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2528 ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 38,435 คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 118 คน รพ. สต. 6 แห่ง สุขศาลา 67 แห่ง ศูนย์โฮม สุข 2 แห่ง คลินิกเอกชน 2 แห่ง ร้านขายยา 2 แห่ง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

11 วิสัยทัศน์ โรงพยาบาล ประชาชนสุขภาพดี (Healthy) มีบริการปลอดภัย (Safety) ก้าวไกลด้วยมาตรฐาน (Standard)

12 ค่านิยมของ โรงพยาบาล “ ยึดผู้รับบริการเป็น ศูนย์กลาง ทำงานเป็นทีม มีการพัฒนาองค์กรอย่าง ต่อเนื่อง ”

13 เข็มมุ่งของ โรงพยาบาล ปี 58-59 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการโรค สำคัญ ( โรคจุดเน้น ) 2. สร้างความปลอดภัยในการบริการ โรคที่มีความเสี่ยงสูง 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เสริมสร้างความเข้มแข็งวัฒนธรรม องค์กรที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ

14 หัวข้อ

15 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลนามน ขอ ต้อนรับ............................. ด้วยความยินดียิ่ง................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google