งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้วยความเคารพยิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้วยความเคารพยิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้วยความเคารพยิ่ง

2

3  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 35 หมู่ 14 ถนน มิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บน เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่เศษ  ปี พ. ศ. 2517 เป็นศูนย์เจาะบาดาล รพช. และมีเขต ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ รพช. ทั่วประเทศ  ปี พ. ศ. 2517 เป็นศูนย์ปฏิบัติการ รพช. ขอนแก่น ได้ปรับปรุงหน้าที่ เป็น ดำเนินงานด้านการก่อสร้าง ทาง พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน และเจาะบ่อดาล  ปี พ. ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา มีผลให้จัดตั้งเป็น ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จนถึงปัจจุบัน

4 ว่าที่ ร. ต. ดำรงค์ คงอริยะ หัวหน้ากลุ่มงาน ป้องกันฯ นายปรีชา ดิษฐเจริญ กลุ่มงาน สนับสนุน ฯ นายศุภเดช เหล็กชูชาติ กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ ฯ นางดวงใจ กุลพิมาย ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผู้บริหารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย เขต 6 ขอนแก่น นายทรงชัย โรหิตะชาติ นายทรงชัย โรหิตะชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้ากลุ่มงาน ฝึกอบรม

5 นายธีระยุทธ์ จันทร์ ดิษฐวงษ์ สำนักงาน ปภ. จังหวัดขอนแก่น นายสิทธิพล เสงี่ยม สำนักงาน ปภ. จังหวัด มหาสารคาม นายพิทยา กุดหอม สำนักงาน ปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด นายเดชา พลกล้า สำนักงาน ปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในเขต

6 N S ขอนแก่น มหาสารคาม 73 กม. ร้อยเ อ็ด 113 กม. กาฬสิน ธุ์ 70 กม. เขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด จังหวัดที่อยู่ไกลที่สุดคือ จ. ร้อยเอ็ด ระยะทาง 113 กม.

7 N S

8 อัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ สังกัด ข้าราชกา ร จำนวน ( คน ) ลูกจ้างประ จำ จำนวน ( คน ) พนักงาน ราชการ จำนวน ( คน ) รวม ( คน ) ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น 40408310133 ขอนแก่น 171173535 มหาสารคาม 111527 ร้อยเอ็ด 1611 38 กาฬสินธุ์ 1210325 ปภ. สาขาพล 42511 ปภ. สาขากุฉินา ราย 5218 ปภ. สาขาชุมแพ 4329 รวม 10913344286

9  ยานพาหนะ / เครื่องจักร จำนวน ยานพาหนะ / เครื่องจักรกล 102 คัน เครื่องจักรกลในการ ดับเพลิงและกู้ภัย 18 คัน จักรยานยนต์ ( ใช้ในการ ฝึกอบรม ) 10 คัน  อุปกรณ์เครื่องใช้ใน การช่วยเหลือ บ้านน็อคดาวน์ 3 หลัง เรือท้องแบน / เรือยาง 75 ลำ เครื่องสูบน้ำ ขนาด 4-12 นิ้ว 5 เครื่อง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการช่วยเหลือ

10 หมวด รายจ่าย เงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย อยู่ ระหว่าง เบิกจ่า ย ( บาท ) คงเหลือ ผล การ เบิกจ่ าย (%) งบ ดำเนินงา น รวม เบิกจ่าย ทั้งสิ้น 4,090,700 2,292,2 54.02 1,656, 254.67 59.5 1 งบลงทุน ค่าซ่อมใหญ่ เครื่องจักรก ล (22 คัน ) อยู่ระหว่าง เบิกเงิน 8,937,700 4,601,4 77 2,369, 929 1,966, 293 78 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘ หมวด รายจ่าย เงิน จัดสรร ( บาท ) เบิกจ่าย อยู่ ระหว่าง เบิกจ่า ย ( บาท ) คงเหลือ ผล การ เบิกจ่ าย (%) งบ ดำเนินงา น รวม เบิกจ่าย ทั้งสิ้น 4,090,700 2,292,2 54.02 1,656, 254.67 59.5 1 งบลงทุน ค่าซ่อมใหญ่ เครื่องจักรก ล (22 คัน ) อยู่ระหว่าง เบิกเงิน 8,937,700 4,601,4 77 2,369, 929 1,966, 293 78

11 ค่าใช้จ่าย งปม. ที่ จำแนก ให้จ่าย ทั้งสิ้น งปม. ที่ จำแนกที่ ได้รับจริง งบประมา ณที่ยัง ไม่ได้รับ จัดสรร เบิกจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ พักและ ยานพาหนะ ( งบ ดำเนินงาน ) 800,000600,000200,000239,544.26 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่ พักและ ยานพาหนะ ( สำรวจ ออกแบบ แหล่งน้ำ ) 200,000150,00050,00097,051 ค่า สาธารณูปโภค 1,000,000750,000250,000360,431.55 11

12 12 ผลการเบิกจ่ายเงินโครงการฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำเดิม ฯ ( ปี งมป.57) ( งบรายจ่ายอื่น ) ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 32,366,200 บาท แล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คงเหลือ 2 โครงการ เบิกจ่าย จำนวน 9 โครงการ เป็น เงิน 19,397,438 บาท คงเหลือ 12,968,762 บาท ตกพับ จำนวน 1,361,400 บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 62.56 ผลงานคิดเป็นร้อยละ 91.83

13 13 สรุปผลการสำรวจออกแบบและประมาณราคา โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ปี 2557 ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น รับผิดชอบ จำนวน 41 โครงการ ปี 2558 ศูนย์ ปภ. เขต 6 ขอนแก่น รับผิดชอบ จำนวน 12 โครงการ ( เพิ่มเติม ) จำนวน 119 โครงการ - จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 28 โครงการ - จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 28 โครงการ - จังหวัดขอนแก่น จำนวน 35 โครงการ - จังหวัดขอนแก่น จำนวน 35 โครงการ - จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 31 โครงการ - จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 31 โครงการ - จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 โครงการ - จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 โครงการ

14 1. งานซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลปี 58 - จำนวน 22 คัน งบประมาณ 8,937,700 บาท - เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 4,601,477 บาท คิดเป็น ร้อยละ 51.48 - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จำนวน 2,369,929 บาท รวมเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันแล้ว 6,971,406 บาท คิดเป็นร้อยละ 78 ผลการซ่อมในภาพรวม แล้วเสร็จ ร้อยละ 82 - คาดว่าจะดำเนินการซ่อมและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ. ย.58 14

15 2. การช่วยเหลือภัยแล้ง - ได้สั่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือจังหวัดในเขต จำนวน 4 คัน - ใช้รถสูบส่งน้ำระยะไกลช่วยเหลือภัยแล้ง โดยใช้งบประมาณของ อปท. สูบน้ำเพื่อการอุปโภค / บริโภค 15

16 งบประมาณ 346,378 บาท อยู่ ระหว่างรองบประมาณ จัดหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว 16


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ด้วยความเคารพยิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google