งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 PepsiCo Confidential Agro-Development fertilizer and nutrients management for potato production (best practice)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 PepsiCo Confidential Agro-Development fertilizer and nutrients management for potato production (best practice)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 PepsiCo Confidential Agro-Development fertilizer and nutrients management for potato production (best practice)

2 Page 2 PepsiCo Confidential Agro-Development DescriptionUnit Soil Standard For Potato พ่อหลวงคำมูล Before After (52 DAP) Harvesting pH 5.5-7.05.55 Organic mater%1.5 - 2.52.37 Available Pmg/kg20-50159.00 Extractable Kmg/kg90-120147 Extractable Camg/kg1000-2000696 Extractable Mgmg/kg120-360130 Extractable Femg/kg2.0-40.034.00 Extractable Mnmg/kg1.0 - 3.016.00 Extractable Cumg/kg0.3-1.02.00 Extractable Znmg/kg2.5-103.00 Soil Analysis ( แปลงพ่อหลวง คำมูล ) Very Low Very high Low Acid สิ่งที่ควรแก้ไข o ดินเป็นกรด (pH 5.5) o ปริมาณแคลเซียม (Ca) และ แมกนีเซียม (Mg) ในดินต่ำ o Mn และ Fe ในดินสูง

3 Page 3 PepsiCo Confidential Agro-Development ละลายออกมา น้อย ไม่เป็นประโยชน์ ต่อพืช ละลายออกมา ได้มากขึ้น Mn, Al, Fe Ca, Mg, P, B, Mo pH 5.5 หลักการและ เหตุผล ** ดังนั้นการจัดการดินและปุ๋ย เน้นการปรับ pH และเน้นการรักษาสมดุลของธาตุอาหาร ในดินเป็นหลักเช่น Ca, Mg, K และ P

4 Page 4 PepsiCo Confidential Agro-Development Experimental design and plot size (52 m x16.9 m). DS 2013-14, Thailand Area Trial Biophoska (bacillus) Apply dolomite

5 Page 5 PepsiCo Confidential Agro-Development อัตราปุ๋ยที่ใช้ในแต่ละตำหรับ การทดลอง POTATO COST (FERTILIZER)

6 Page 6 PepsiCo Confidential Agro-Development Potato planting (20-Dec-13) อัตราหัวพันธุ์มันฝรั่งต่อไร่ : 250 กก./ ไร่ ( ผ่า 4 ชิ้น ) จำนวนประชากรต่อไร่ ประมาณ 11,000 ต้นต่อไร่ ( ชิ้นพันธุ์ละต้น ) ระยะปลูก : 13 เซนติเมตร ( ทำการกลบ 2 รอบ ) ระยะห่างระหว่างแถว : ประมาณ 90 เซนติเมตร

7 Page 7 PepsiCo Confidential Agro-Development กลบโคนรอบสอง

8 Page 8 PepsiCo Confidential Agro-Development Growing stage 31 DAP54 DAP 70 DAP98 DAP

9 Page 9 PepsiCo Confidential Agro-Development Harvesting

10 Page 10 PepsiCo Confidential Agro-Development น้ำหนัก / หลุม น้ำหนัก / หัว หัว / ต้น และ ผลผลิตมันฝรั่งต่อไร่ Treatment Weight / hole (g)Weight / tuber (g)Tubers / plant Gross Yield Net Yield MYUMYMYUMYMYUMY(ton/rais) Farmer 254.3516.06109.4925.672.330.61 b 3.703.48 Mix program 259.3023.55106.8326.362.430.90 a 3.873.55 Farmer+Bio 286.4221.54103.2329.452.770.74 ab 4.213.92 LSD 0.05 ns 0.2149ns % CV 14.9225.128.6922.4310.7916.6214.0214.95 Note : ns (non – significance) MY (Marketable yield, 4.5 – 8.5 cm) UMY (Un Marketable yield, < 4.5 cm) ( จำนวนต้นมันฝรั่งต่อชิ้นพันธุ์ = 1 ต้น / ชิ้นพันธุ์ ) ปริมาณผลผลิตมันฝรั่ง

11 Page 11 PepsiCo Confidential Agro-Development Gross yield and Net yield ( Tons / rai )

12 Page 12 PepsiCo Confidential Agro-Development Weight / hole ( g )

13 Page 13 PepsiCo Confidential Agro-Development Weight / tuber ( g )

14 Page 14 PepsiCo Confidential Agro-Development Tubers / plant ( numbers )

15 Page 15 PepsiCo Confidential Agro-Development ผลกำไรที่ได้รับ หลังจากหัก เฉพาะค่าปุ๋ยที่ใส่

16 Page 16 PepsiCo Confidential Agro-Development สรุปผลการทดลอง 1. จากการศึกษาพบว่าการจัดการปุ๋ยทั้ง 3 วิธีให้ปริมาณผลผลิตมัน ฝรั่งต่อไร่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อเทียบน้ำหนักต่อ ไร่การใช้ปุ๋ย Biophoska รวมกับการใส่ปุ๋ยสูตรเกษตรกรให้ ปริมาณผลผลิตมันฝรั่งสูงที่สุด รองลงมาคือสูตรของ Mix โดยจะ ให้ผลตอบแทนต่อไร่เพิ่มขึ้น 4,360 และ 1,126 ตามลำดับเมื่อ เทียบกับแปลงของเกษตรกร 2. ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากจำนวนหัวต่อลุ่มที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง การจัดการปุ๋ยด้วยวิธีของ Mix และ Biophoska จะช่วยเพิ่มความ เป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน ( ฟอสฟอรัสช่วยสงเสริมการ เจริญเติบโตของราก มีผลต่อจำนวนหัวที่เพิ่มขึ้น )


ดาวน์โหลด ppt Page 1 PepsiCo Confidential Agro-Development fertilizer and nutrients management for potato production (best practice)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google