งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Relative Pronouns วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 อ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Relative Pronouns วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 อ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Relative Pronouns วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 อ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

2 จุดประสงค์ของบทเรียน 1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ ระหว่าง นาม และ คำแทนนาม 2. เพื่อการใช้คำแทนคำนามที่ถูกต้องเหมาะสม 3. เพื่อลดการใช้คำที่เหมือนกันหลายครั้ง

3 แบบทดสอบก่อนเรียน Decide whether the relative pronoun is correct or not. 1.The postman which works in this village is very old. correct not correct 2.The egg which is in the nest is brown. correct not correct 3. Where is the bed who was in the attic? correct not correct 4.The bottles that are lying on the floor are green. correct not correct 5.The cowboy who is wearing the red shirt is very funny. correct not correct

4 แบบทดสอบที่ 2 ก่อนเรียน Decide whether the relative pronoun is necessary or not. 1.This is the ring that I found yesterday. relative pronoun is necessary relative pronoun is not necessary 2.Do you know the man that is speaking with Anne? relative pronoun is necessary relative pronoun is not necessary 3.I still have the book that you gave me. relative pronoun is necessary relative pronoun is not necessary 4.Is this the woman that lost her purse? relative pronoun is necessary relative pronoun is not necessary 5. Is this the key that we were looking for? relative pronoun is necessary relative pronoun is not necessary

5 Relative Pronouns (who, whom, which, that) who,whom, which, that เป็นคำสรรพนามอีกพวกหนึ่ง ใช้แทนนามและทำหน้าที่เชื่อมประโยคด้วยในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น 1. I know the man. The man is wearing a hat. = I know the man who is wearing a hat. ฉันรู้จักผู้ชายผู้ซึ่งสวมหมวก who = ผู้ซึ่ง เป็น relative pronoun ใช้แทน the man และ ทำหน้าที่เชื่อมประโยคทั้งสอบประโยคเข้าด้วยกัน who ใช้แทน นามที่เป็นคนเท่านั้น และนามนั้นต้องเป็นประธานของประโยคหลัง

6 2.I know the man. You love the man. = I know the man whom you love. ฉันรู้จักผู้ชายคนที่คุณรัก whom= ผู้ซึ่ง เป็น Relative Pronoun ใช้แทน the man และทำหน้าที่เชื่อมประโยคทั้งสองเข้าด้วยกัน whom ใช้แทนนามที่เป็นคนเท่านั้น และนามนั้นต้องเป็นกรรมของประโยคหลัง ให้สังเกตว่าเมื่อใช้ whom แทน the man ของประโยคหลังแล้ว whom ก็ต้องอยู่ติดกับ the man ของประโยคหน้าเหมือน who

7 3. A) I like the picture. The picture is on the wall. = I like the picture which is on the wall. = I like the picture that is on the wall. B) I like the book. You are reading the book. = I like the book which you are reading. = I like the book that you are reading. which, that = อันซึ่ง, สิ่งซึ่ง ใช้แทนนามในลักษณะเดียวกันกับ who, และ whom แต่ which และ that ใช้แทนนามที่เป็นสัตว์ และสิ่งของเท่านั้น which และ that ใช้แทนได้ทั้งนามที่เป็นประธาน และนามที่เป็นกรรมโดยไม่เปลี่ยนรูป

8 1. การใช้ relative pronouns เป็นประธาน ใน relative clause The man who saw you yesterday is ill. The book which is about Thai history is on the table. 2. การใช้ relative pronouns เป็นกรรมใน relative clause. The man whom you saw yesterday is ill. The book which you bought yesterday is on the table. การใช้ relative pronouns

9 หมายเหตุ ถ้าใช้ who หรือ which, that ( ประธาน ) จะต้องตาม ด้วยกริยาเสมอ ถ้าใช้ whom หรือ which, that ( กรรม ) จะต้องตามด้วย ประธานเสมอ เช่น และสามารถละได้ I know the man who loves you. I know the man whom you love. I know the man you love. ( ละ whom ) ประธานของ ประโยคหลัง กรรมของ ประโยคหลัง แทนคน แทนสัตว์, สิ่งของ who which, that whom ( ละได้ ) Which, that( ละ ได้ )

10 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Relative Pronoun โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 3. การใช้ relative pronouns เป็นกรรมใช้พร้อมกับบุพบท The man to whom I spoke is Peter. The man whom I spoke to is Peter. 4. การใช้ relative pronouns แสดงความเป็นเจ้าของ This is the man whose wallet is stolen. This is the book of which its cover is green. 5. การใช้ relative pronouns บอกสถานที่ We visited the town where I was born. 6. การใช้ relative pronoun บอกเวลา I met her last month when she visited us.

11 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Relative Pronoun โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบฝึกหัดที่ 1 (Exercise 1 ) Put in the correct form of relative pronouns: in the following sentences. 1.The dog…………..bit me wasn’t mad, fortunately. 2.The man………….son won the scholarship came here. 3.Saisuda is the girl…………….married my eldest brother. 4.Captain Scott was the first Englishman…………….went to the Pole. 5.We used to have a table……………had five legs. 6.The building…………..is going up in Black Street is to be a school. 7.Is that the one ……………….sells newspapers? which whose who which who

12 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Relative Pronoun โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8.Sumon ordered a meal…………didn’t cost too much. 9.This is the team… goes to Duke Street. 10.We want a dog………….. will look after the house. 11.People to …………I send letters always reply. 12.The mistake to ……………he refers is on the fourth page. 13.That’s the lady……………purse has been stolen. 14.The woman…………….you see at the desk is the secretary. 15.The noise………….you hear is only our dogs fighting. that who that whom that whose whom that

13 แบบฝึกหัดที่ 2 Exercise 2 Choose the best answer. 1. ……..does that car belong to? a. Who b. Whichc. Whose d. Where 2. Excuse me but shouldn’t you say to……. does that car belong? a. whichb. thatc. whosed. whom 3.That’s another way of saying it. I’m talking about the car……..parked over there. a. who’sb. that’sc. whod. whose

14 4. ………do you think would have a car like that? a. Whomb. Thatc. Which d. Who 5.Well, I should say someone for ……..money is no objects. a. whomb. thatc. which d. who 6.The car to………you are referring happens to be mine. a. thatb. whom c. whichd. who 7. That’s interesting. We are talking about the car ……………has a red roof. a. thatb. that’s c. whod. whose

15 8.Yes, it’s the best car……..I’ve ever had. Why do you ask? a. whichb. that’s c. whod. that 9.Well, I think you ought to speak to that man……..standing with a notebook in front of the car. a. thatb. which c. whomd. who’s 10. Oh no! It’s a traffic warden putting a parking ticket on my car and I haven’t any money to pay the fine………..I’ll have to pay a. whoseb. which c. whod. whom

16 แบบฝึกหัดที่ 3 Exercise 3 Choose the correct relative pronoun (which, who, whose) 1. This is the bank ……...was robbed yesterday. 2. A boy………. sister is in my class was in the bank at that time. 3. The man………...robbed the bank had two pistols. 4. He wore a mask ……...made him look like Mickey Mouse. 5. He came with a friend ……..…waited outside in the car. 6.The woman ……….gave him the money was young. 7. The bag …..….contained the money was yellow. which whose who which who which

17 15. A police officer ……….. car was parked at the next corner stopped and arrested them. 8. The people ………were in the bank were very frightened. 9.A man ……...mobile was ringing did not know what to do. 10.A woman ……....daughter was crying tried to calm her. 11.The car……..….the bank robbers escaped in was orange. 12.The robber ……...mask was obviously too big didn’t drive. 13.The man ………drove the car was nervous. 14. He didn’t wait at the traffic lights ……… were red. who whose which whose who which whose

18 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Relative Pronoun โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แบบทดสอบหลังเรียน Post Test Choose a, b, c or d which is the correct form of the Relative Pronoun. 1.The composer……..wrote the song died many year ago. a. who b. whose c. whom d. which 2.Malee ordered the meal…………didn’t cost too much. a. with which b. where c. of which d. that 3.Tom……..dog was run over by his car is feeling very sad. a. who b. that c. whose d. of whom 4.I know the artist………..painting was sold for ten thousand dollars. a. whose b. whom c. who d. of whom

19 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Relative Pronoun โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5.The girl to……you speak at the bus stop is my younger sister. a. who b. whose c. which d. whom 6.We had a meeting the purpose………was completely unclear. a. which b. of which c. whose d. that 7.He knows a good restaurant……..his friends can have dinner tonight. a. on which b. by which c. that d. where 8.Smoking……..is not good for health, is forbidden here. a. which b. that c. of which d. with that 9.My employer, ………I admire every much, is very generous to the employees. a. who b. whose c. whom d no word is needed

20 เอกสารประกอบการสอน เรื่อง Relative Pronoun โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Enjoy the lesson. If you don’t understand, study again. End of the lesson.


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Relative Pronouns วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 อ 33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google