งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนศูนย์รับแจ้ง เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตามสรุปสั่งการในที่ประชุม ศปก. ตร. ครั้งที่ ๑๓ / ๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มี. ค. ๕๗ ณ ห้อง ประชุม ศปก. ตร. ผบ. ตร. ได้สั่งการให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนศูนย์รับแจ้ง เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตามสรุปสั่งการในที่ประชุม ศปก. ตร. ครั้งที่ ๑๓ / ๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มี. ค. ๕๗ ณ ห้อง ประชุม ศปก. ตร. ผบ. ตร. ได้สั่งการให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การขับเคลื่อนศูนย์รับแจ้ง เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตามสรุปสั่งการในที่ประชุม ศปก. ตร. ครั้งที่ ๑๓ / ๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มี. ค. ๕๗ ณ ห้อง ประชุม ศปก. ตร. ผบ. ตร. ได้สั่งการให้ สทส. ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติ ครม. กรณีหมายเลขแจ้งเหตุ ๑๙๑ สั่งการให้ ภ. จว. ต่าง ๆ เตรียมความพร้อม ในการขับเคลื่อนให้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ เป็นศูนย์กลางสำหรับการรับแจ้งเหตุ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ โทรศัพท์ ระบบ LINE ระบบวิทยุสื่อสาร

3 สรุปภาพรวมการดำเนินการ โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ ๑๙๑ โครงการระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐ แห่ง โครงการระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๐ แห่ง โครงการระยะที่ ๓ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕ แห่ง ( ภ. จว. นราธิวาส ) โครงการระยะที่ ๔ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๕ แห่ง ( ภ. จว. ปัตตานี ) โครงการระยะที่ ๕ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ แห่ง ( ภ. จว. ยะลา ) โครงการระยะที่ ๖ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๒๗ แห่ง โครงการระยะที่ ๗ ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๙ แห่ง

4 หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน หมายเล ข หน่วยงาน 1356 ศูนย์ปลอดภัย คมนาคม 1193 ตำรวจทางหลวง 1199 กรมเจ้าท่า 1348 องค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพ 1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด

5 หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ( ต่อ ) หมายเล ข หน่วยงาน 1543 การทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย 1584 กรมการขนส่งทางบก 1586 กรมทางหลวง 1146 กรมทางหลวงชนบท 1690 การรถไฟแห่ง ประเทศไทย

6 หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ( ต่อ ) หมายเล ข หน่วยงาน 0 2356 1111 การบินไทย ( สอบถามทั่วไป ) 0 2535 1111 ท่าอากาศยานดอน เมือง 0 2132 1111-2 ท่าอากาศยานสุวรรณ ภูมิ 1197 ศูนย์ควบคุม การจราจร 1155 ตำรวจท่องเที่ยว

7 หมายเลขโทรศัพท์ แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน ( ต่อ ) หมายเล ข หน่วยงาน 1677 สถานีวิทยุร่วมด้วย ช่วยกัน 1644 สถานีวิทยุ สวพ.91 0 2711 9151-8 จส.100

8 จบการ นำเสนอ ฝ่ายอำนวยการ 10 กองบังคับการอำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนศูนย์รับแจ้ง เหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ตามสรุปสั่งการในที่ประชุม ศปก. ตร. ครั้งที่ ๑๓ / ๕๗ วันพุธที่ ๒๖ มี. ค. ๕๗ ณ ห้อง ประชุม ศปก. ตร. ผบ. ตร. ได้สั่งการให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google