งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CAT Team Learning Brainstorm Game In the shoes of……………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CAT Team Learning Brainstorm Game In the shoes of……………………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CAT Team Learning Brainstorm Game In the shoes of……………………

2 CAT Synergy: Fight through the Storm of Challenges

3 ข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน 1.ในทีมต้องทำความเข้าใจโจทย์และประเด็นคำถามให้ ตรงกัน 2.ตระหนักในบทบาทของตนเอง ตามโจทย์ 3.ระดมสมอง ร่วมแสดงความคิดเห็นและฟังความเห็น ของกลุ่ม 4.เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และให้ข้อมูล สะท้อนกลับ 5.ทำงานเป็นทีม 6.พูดกันดีๆ แบบสุนทรียสนทนา 7.หาข้อสรุปร่วมกัน 8.นำเสนอ โดยใช้กลยุทธ์ได้ทุกรูปแบบ ตามถนัด โดย เน้นสาระ และแนวคิดใหม่ และสร้างความประทับใจ

4 CAT Brainstorm Game เป็นเกมส์ระดมความคิดเห็นจากสมาชิกกลุ่ม ให้ แต่ละกลุ่มเป็นตัวแทน Stakeholder ของ งานที่รับผิดชอบอยู่ ทั้งหมด ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติงานใน CAT กลุ่มที่ 2 เป็นตัวแทนของผู้บริหาร / เจ้านาย / ผู้บังคับบัญชา กลุ่มที่ 3 เป็นตัวแทนเพื่อนร่วมงาน ผู้ต้องรับงาน ต่อจากท่าน ซึ่งเป็นลูกค้าภายในผู้ต้องรับ งานต่อจากงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ กลุ่มที่ 4 เป็นตัวแทน คู่แข่ง หรือคู่ค้าที่อยู่ใน ธุรกิจประเภทเดียวกัน กลุ่มที่ 5 เป็นตัวแทนของกลุ่มลูกค้าภายนอก องค์กร ที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับท่าน

5 Factors to Consider… External Situation (Financial & Energy Crisis, Business Environment & Direction Cost Concern (Budget) Resources (Manpower) Competitors, Customer Need Location Time Technology Information & Knowledge Etc…..

6 สิ่งที่ท่านและกลุ่มต้องทำ... (Please analyze, imagine and re-designed new services, new process or new system from these questions…………) วิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ ในการจินตนาการ และ ออกแบบรูปแบบการให้บริการใหม่ ระบบใหม่ กระบวนการทำงานใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ในการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้แก่ลูกค้าของท่าน โดยใช้คำถามต่อไปนี้เป็นแนวทางในการ พิจารณา

7 ผู้ปฏิบัติงานใน CAT 1.ลักษณะงานและหน้าที่หลักของงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่คืออะไร 2.สมรรถนะหลัก (Core competences) หรือองค์ความรู้ (Knowledge) ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับงานของท่านมีอะไรบ้าง 3.ท่านต้องติดต่อประสานงานและส่งมอบงานให้ใครบ้าง 4.ในการที่จะพัฒนางานของท่านให้มีคุณภาพ หรือมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ท่านต้องการทรัพยากร (Resources) อะไรบ้าง และมีวิธีการอย่างไรในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (create value) ให้แก่งานในความรับผิดชอบของท่าน 5.หากท่านมีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ 1 อย่าง ท่าน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะอะไร และมีกระบวนการอย่างไร

8 ผู้บริหาร / เจ้านาย / ผู้บังคับบัญชา 1.ท่านคาดหวังอะไรบ้างจากลูกน้อง/ทีมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ท่านคิดว่าสมรรถนะหลัก หรือองค์ความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นต้องมี สำหรับงานของท่านและต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น 3.ท่านมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และความรู้ให้ทีมของ ท่านเข้าใจตรงกันและส่งมอบผลงาน (Deliver results) ได้ตรงกับ ความต้องการของท่าน 4.ท่านคิดว่าจะสามารถพัฒนาระบบงานใหม่, กระบวนการทำงานใหม่, บริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) ให้แก่องค์การ ของท่านได้อย่างไร 5.หากท่านมีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ 1 อย่าง ท่าน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะอะไร และมีกระบวนการอย่างไร

9 คู่แข่ง หรือ คู่ค้า 1.ท่านมีอะไรบ้างที่เป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ที่เหนือกว่า CAT และจะมีวิธีการอย่างไรในการครองความเหนือชั้นกว่าให้ยั่งยืน ตลอดไป 2.ท่านต้องการเป็นคู่แข่ง หรือคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจกับ CAT เพราะอะไร 3.หากท่านต้องการเป็นคู่ค้า ท่านมีแนวคิดหรือข้อเสนอในการดำเนิน ธุรกิจร่วมกันอย่างไร เพื่อให้ CAT พิจารณาร่วมทุนเป็นพันธมิตรทาง ธุรกิจกับท่าน 4.ท่านคิดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การของท่านได้ อย่างไร 5.หากท่านมีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ 1 อย่าง ท่าน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะอะไร และมีกระบวนการ อย่างไร

10 ลูกค้าภายนอกองค์กร 1.ท่านใช้บริการอะไรบ้างจาก CAT 2.คุณภาพของการให้บริการตรงกับความคาดหวังของท่านหรือไม่ อย่างไร 3.อะไรเป็นสาเหตุหรือแรงจูงใจให้ท่านใช้บริการของ CAT 4.ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้า และบริการของ CAT อย่างไรบ้าง ต้องการให้มีอะไรใหม่ๆ บ้าง 5.ท่านต้องการติดต่อกับคนที่มีลักษณะอย่างไร 6.หากท่านมีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ 1 อย่าง ท่าน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะอะไร และมีกระบวนการ อย่างไร

11 เพื่อนร่วมงาน ผู้ต้องรับงานต่อ จากท่าน 1.ท่านประสบปัญหา หรือความยากลำบากอะไรบ้างจากการทำงาน หรือประสานงานร่วมกัน กับหน่วยงานอื่น ที่ต้องมีการส่งมอบงานต่อ กัน 2.ท่านควรปฏิบัติตนอย่างไร ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้เป็นที่พึงพอใจทั้งต่อลูกค้า และ เจ้านาย 3.ท่านจะพัฒนากระบวนการใหม่ ระบบงานใหม่ วิธีการใหม่ ในการ ทำงานอย่างไร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ท่านคาดหวังและต้องการ 4.ท่านมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงานอย่างไร 5.หากท่านมีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ 1 อย่าง ท่าน ต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไร เพราะอะไร และมีกระบวนการอย่างไร

12 ผู้บริหาร / เจ้านาย / ผู้บังคับบัญชา 1. ท่านคาดหวัง What are the services of HR functions that should improve? 2.What do you expect for quality of service? 3.How can HR functions improve their services or systems or anything concern with their job? 4.How can HR create value on their Job or deliver better results to the customers ? 5.If you can change everything, what do you want to change. Why?

13 How can we fight through the storm


ดาวน์โหลด ppt CAT Team Learning Brainstorm Game In the shoes of……………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google