งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเข้าใจและ กระบวนการควบคุมต้นทุน ซอฟต์แวร์ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเข้าใจและ กระบวนการควบคุมต้นทุน ซอฟต์แวร์ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความเข้าใจและ กระบวนการควบคุมต้นทุน ซอฟต์แวร์ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

2 “ ความเข้าใจในต้นทุนซอฟต์แวร์เป็นสิ่ง สำคัญเพราะเป็นภาพรวมของทั้งหมด ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนให้ดี จึงจะนำไปสู่การควบคุมสิ่งต่างๆของ ซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพ ” UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

3 1. ต้องเข้าใจและควบคุม ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ 1.1 แนวโน้มค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ จากการศึกษานั้นชี้ให้เห็นว่าค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์นั้นมีมากขึ้นและเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ดังนั้นจึงต้องมีความพยายามอย่าง จริงจังที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

4 1.2 การจัดการซอฟต์แวร์ที่ถูกสำรองไว้ ในสถาบันวิจัยหลายๆแห่งระบุว่า ความ ต้องการซอฟต์แวร์ใหม่จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่า ความสามารถของผู้พัฒนาที่จะพัฒนา ซอฟต์แวร์ ปัจจุบันจึงต้องอาศัยการสนับสนุนการพัฒนา ของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เดิมหรือถูกสำรองไว้ เรียกว่า " การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ " ดังนั้นจึงต้องควบคุมคุณภาพซอฟแวร์ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

5 2. ต้นทุนซอฟต์แวร์ เราสามารถพิจารณาหลักในการทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนซอฟต์แวร์ ได้ 2 วิธีคือ 2.1. วิธีการ " กล่องดำ " ( ฺ Black-box) หรือสิ่ง ที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน วิเคราะห์เกี่ยวกับผลรวมของซอฟต์แวร์ ทั้งหมด ซึ่งพยายามที่จะอธิบายลักษณะ ผลกระทบโดยรวมกับต้นทุนซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ ที่มา แนวคิด ข้อจำกัด ของฮาร์ดแวร์เวลาตอบสนองหรือมี ประสบการณ์บุคลากรและความสามารถ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

6 2.2 วิธีการ " กล่องแก้ว " (Glass box) หรือ เชิงลึกการกระจายต้นทุน อธิบายลักษณะการกระจายต้นทุนใน แหล่งดังกล่าวเป็นแรงงานเมื่อเทียบกับ ค่าใช้จ่าย, การเขียนโปรแกรมเทียบกับ เอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมื่อเทียบ กับการบำรุงรักษาหรือการแจกแจงอื่น ๆ ของต้นทุน UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

7 มีหลายวิธีที่จะวิเคราะห์ควบคุมการกระจาย ของต้นทุนซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ที่มีคุณค่าในการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของ ซอฟต์แวร์ ในส่วนนี้ เราจะสรุปบางส่วนของ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์การ กระจายต้นทุนโดยวิเคราะห์จาก - ต้นทุนการพัฒนา กับ การทำงานซ้ำ - ความยุ่งยากกับค่าใช้จ่ายเอกสาร - แรงงานกับค่าใช้จ่ายเงินทุน - ค่าใช้จ่ายซอฟแวร์ในการทำกิจกรรม ต่างๆ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

8 2.2.1 ต้นทุนการพัฒนา กับ การทำงาน ซ้ำ หนึ่งในเชิงลึกที่สำคัญในการปรับปรุงการ ผลิตซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนใหญ่ของความ พยายามในโครงการซอฟต์แวร์เพื่อรองรับการ ทำงานซ้ำ ความพยายามปรับปรุงนี้ เป็น สิ่งจำเป็นทั้งสองเพื่อชดเชยความต้องการที่ กำหนดไว้ไม่เหมาะสมหรือแก้ไขข้อผิดพลาด ในการระบุโปรแกรมหรือเอกสา ร UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

9 รูปแบบเกลียว การพัฒนากับต้นทุน

10 2.2.2 ความยุ่งยากกับค่าใช้จ่ายเอกสาร ในปัจจุบันเอกสารมีความจำเป็นอย่าง มากในการจัดทำซอฟต์แวร์ ซื่งจำเป็นต้องระบุ สิ่งต่างๆ รายละเอียดทุกส่วนเพื่อให้เกิดความ เข้าใจ ซึ่งเอกสารเหล่านี้ยังรวมถึงแผนงาน ต่างๆอีกด้วย UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

11 2.2.3 แรงงานกับค่าใช้จ่ายเงินทุน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการ พัฒนาซอฟต์แวร์และ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์มาจากกิจกรรมที่ใช้ แรงงาน ( ความยายาม ) และมีการจัดการที่ดีของการ จัดการผลงาน UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

12 2.2.4 ค่าใช้จ่ายซอฟแวร์ในการทำ กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่ไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรมแต่ รวมถึง การบริหารองค์ประกอบ, การประกัน สุขภาพ, การวางแผน, และการควบคุม, อื่นๆ และยกระดับศักยภาพของกิจกรรมเหล่านี้ให้ ดีขึ้น ( มักจะเข้าใจผิดเรียกว่าค่าใช้จ่าย บำรุงรักษา ) UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

13 3. การควบคุมค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ 3.1 การจัดการตามวัตถุประสงค์ (MBO) วิธีการนี้โดยทั่วไปได้รับความสำเร็จอย่าง สูงในหลายสถานการณ์ แต่ต้องขยายผลไปยัง ค่าใช้จ่ายตามตารางเวลาและวัตถุประสงค์การ ทำงานกับคนอื่น ๆ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

14 3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถ ซอฟต์แวร์ มักพบลูกค้าซอฟต์แวร์ที่มีความกังวลมากขึ้น เกี่ยวกับการคาดการณ์และการควบคุมค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ ลูกค้าดังกล่าวต้องการโครงการที่อาจ เสียค่าใช้จ่ายน้อยมาก เช่น ในสถานการณ์ลูกค้า ทั่วไปจะชอบแนวทางการพัฒนาความเสี่ยงที่มีการ ลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อน ความพยายามในการระบุ และกำจัดหลักแหล่งที่มาของความเสี่ยงเทียบกับ “ ความสำเร็จที่มุ่งเน้นวิธีการ ” ซึ่งจะมีประสิทธิ์ภาพ มากหากทุกโครงการสมมติฐานในแง่เป็นจริงแต่ ค่าใช้จ่ายมาก UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

15 การทำความเข้าใจและการควบคุมต้นทุน ซอฟต์แวร์เป็ยสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องการให้เรา เข้าใจและการควบคุมแง่มุมต่าง ๆ ของคุณภาพ ของซอฟต์แวร์ มีสองวิธีหลักในการทำความเข้าใจ ต้นทุนซอฟต์แวร์ที่คือ " กล่องสีดำ " หรือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน เช่น เทคนิค, ตัวเลือก สิ่งแวดล้อมและบุคลากร " กล่องแก้ว " หรือการกระจายค่าใช้จ่าย วิธีการช่วยให้ระบุกลยุทธ์สำหรับการผลิตซอฟแวร์ แบบบูรณาการและโปรแกรมการปรับปรุงคุณภาพ ผ่านโครงสร้าง 4. สรุป UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS

16 นายอภิสิทธิ์ แสงใส 55160022 นางสาวกัญญ์พิมพ์ กรัชศิลสกุล 55160079 นางสาวนันทสิริ จันทร์เวช 55160091 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วเกิด 55160106 นางสาวณัฐชา เทพชมภู 55160274 นายธวัชชัย จินะสาม 55160284 นางสาวบุษยมาส จุ้ยกลิ่น 55160289 นายสามารถ โพธิ์ทอง 55160308 นายฐาปกรณ์ สุขสวัสดิ์ 55160387 นางสาวอาทิตยา ศิริยา 55160407 นายพันธกานต์ ลายนารี 55660044 นางสาวรัตนา แสวงชอบ 55660046 นายอนุรักษ์ ผสมทรัพย์ 55660053 นางสาวชัญญานุช สิทธิ 55660127 นายชยานนท์ พานน้อย 55660190 นายธนพล สมิสสุตานนท์ 55660346 จัดทำโดยมกุล 1


ดาวน์โหลด ppt ความเข้าใจและ กระบวนการควบคุมต้นทุน ซอฟต์แวร์ UNDERSTANDING AND CONTROLLING SOFTWARE COSTS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google