งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญ การพิเศษ / เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญ การพิเศษ / เชี่ยวชาญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญ การพิเศษ / เชี่ยวชาญ

2 คุณสมบัติของผู้ขอเลื่อนวิทย ฐานะ ( ชพ./ ชช.)  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ 2 ปี ( ชพ.) ชำนาญ พิเศษไม่น้อยกว่า 3 ปี ( ชช.)  มีภาระงานบริหารสถานศึกษาเต็ม เวลา  ปฏิบัติงานตามหน้าที่และรับผิดชอบ การบริหารและพัฒนาสถานศึกษา และมีผลงานการบริหารและการ พัฒนาสถานศึกษาย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน

3 การขอรับการประเมิน  ขอด้วยตนเอง หรือหน่วยงาน ราชการเสนอให้พิจารณา  ขอรับการประเมินปีละ 1 ครั้ง และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ ก. ค. ศ. ได้รับเอกสารครบถ้วน  กรณีผู้จะเกษียณอายุราชการให้ ยื่นก่อนที่จะเกษียณไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4 ด้านที่ 1 ความประพฤติ วินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ ( ทุกว. ฐ.)  การมีวินัย  การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม  รักและศรัทธาในวิชาชีพ  รับผิดชอบในวิชาชีพ เมื่อผ่านการประเมินด้านที่ 1 ให้ ประเมิน ด้านที่ 2 และ 3

5 ด้านที่ 2 คุณภาพการบริหารและ การพัฒนาสถานศึกษา  ประจักษ์พยานการบริหาร สถานศึกษา ( ทุก วิทยฐานะ )  รายงานการประเมินตนเองด้าน บริหารและพัฒนาสถานศึกษา (SAR) รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่ได้รับมอบหมายอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ( ทุกวิทย ฐานะ )

6 ด้านที่ 3 ผลการบริหารและการ พัฒนาสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพภายในของ สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอก คะแนนผลการทดสอบระดับชาติ (O-net,NT,LT ฯ ) ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี รวมทั้งความร่วมมือและการยอมรับของ ผู้ปกครอง ชุมชน ความสำเร็จในการพัฒนา ครู สถานศึกษา และชุมชน ( ทุกวิทยฐานะ )  รายงานการวิจัยสถานบันที่เกิดจากการ ศึกษาวิจัยสถานศึกษาของตนซึ่งนำไปใช้ใน การบริหารสถานศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 ชิ้น ( ช. พ.)  รายงานการวิจัยสถานบันที่เกิดจากการ ศึกษาวิจัยสถานศึกษาของตนซึ่งนำไปใช้ใน การบริหารสถานศึกษาแล้วจนประสบผลดี สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อย 1 ชิ้น ( ช. ช.)

7 ด้านที่ 3 ผลการบริหารและการ พัฒนาสถานศึกษา  นวัตกรรมและรายงานการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาซึ่ง นำมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาแล้ว จนประสบผลดีสามารถเป็นอย่างได้ อย่างน้อย 1 ชิ้น ( ช. ช.)  ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี )

8 เกณฑ์การตัดสิน ( ช. พ.)  ด้านความประพฤติฯ อยู่ใน เกณฑ์ผ่าน  ด้านคุณภาพการบริหาร ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 70  ด้านผลการบริหาร ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

9 เกณฑ์การตัดสิน ( ช. ช.)  ด้านความประพฤติฯ อยู่ใน เกณฑ์ผ่านและเป็นแบบอย่างที่ ดี  ด้านคุณภาพการบริหาร ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 75  ด้านผลการบริหาร ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 75

10 การประเมินด้วยวิธีการปกติ ให้ ดำเนินการดังนี้ 1.1. ให้ยื่นคำขอด้วยตนเองพร้อม เอกสารตามข้อ 1.3. ผ. อ. สพท. เขต พื้นที่ 1.2. ผ. อ. สพท. เขตพื้นที่ตรวจสอบ คุณสมบัติและรับรองว่าผู้ขอรับการ ประเมินไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษ ทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ เว้น แต่โทษภาคทัณฑ์ และเป็นผู้มีความ เหมาะสมที่จะได้รับการประเมินเพื่อ เลื่อนวิทยฐานะ

11 การประเมินด้วยวิธีการปกติ ให้ ดำเนินการดังนี้ 1.3. ให้ผู้รับการประเมินส่งเอกสารอย่าง ละ 1 ชุด ดังนี้ 1.3.1. ประจักษ์พยานการบริหาร สถานศึกษา ( ทุกวิทยฐานะ ) 1.3.2. รายงานการประเมินตนเองด้าน การบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา รวมการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมายอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ( ทุก วิทยฐานะ )

12 การประเมินด้วยวิธีการปกติ ให้ ดำเนินการดังนี้ ( ช. พ.) 1.3.3. รายงานการวิจัยสถาบันที่เกิดจากการ ศึกษาวิจัยสถานศึกษาของตนซึ่งนำไปใช้ใน การบริหารสถานศึกษาแล้วอย่างน้อย 1 ชิ้น 1.3.4. ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) 1.3.5. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ( ก. พ.7)

13 การประเมินด้วยวิธีการปกติ ให้ ดำเนินการดังนี้ ( ชช.) 1.3.3. รายงานการวิจัยสถาบันที่เกิดจากการ ศึกษาวิจัยสถานศึกษาของตนซึ่งนำไปใช้ใน การบริหารสถานศึกษาแล้วจนประสบผลดี สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 1.3.4. นวัตกรรมและรายงานการพัฒนา นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาซึ่งนำไปใช้ การบริหารสถานศึกษาแล้วจนประสบผลดี สามารถเป็นแบบอย่างได้อย่างน้อย 1 ชิ้น 1.3.5. ผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) 1.3.6. สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ ( ก. พ.7)


ดาวน์โหลด ppt เกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญ การพิเศษ / เชี่ยวชาญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google