งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณ รายจ่ายของส่วนราชการระดับกรม หรือเทียบเท่า มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ การป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ การรักษา มาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ การบริหาร งบประมาณ การควบคุม ภายใน การพัฒนา กฎหมาย มิติที่ 4 ด้านการ พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ องค์การ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 กรมทรัพยากร น้ำบาดาล ตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก (%) เป้าหมา ย หน่วยงานรับผิดชอบ 1.1.21 1,331 แห่ง กวน /. สทบ. เขต 1- 12/ สสป./ สพบ. 2.14 12 พื้นที่ สพบ./ สสร./ สทบ. เขต 1-12 2.24 673 แห่ง กวน /. สทบ. เขต 1- 12/ สสป. สพบ. 3.1.13 8,000 บ่อ สคบ. 3.1.22 ระดับ 5 สอฟ. 3.1.33100% ศปร. 3.1.42 ระดับ 5 กพร. 3.25 1,331 แห่ง กผ. 4685% สคบ./ สทบ. เขต 1,4,5 53 ระดับ 5 กพร. 66 ระดับ 5 สบก./ กนต./ ตสน./ สสร. 73100% สคบ./ กวน./ ศทส. 8581% สบก.( สค.)/ กผ. 93 ระดับ 5 สบก.( สค.)/ กผ. 104 ระดับ 5 กผ./ สบก. 11-100% กนต./ สอฟ./ สคบ./ สสป. 1220 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานใน ส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. 0 2299 3909,0 2299 3970 โทรสาร. 0 2299 3970 www.opdc.dgr.go.th

2 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณ รายจ่ายของส่วนราชการระดับกรมหรือ เทียบเท่า มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการ ให้บริการ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ การป้องกันการทุจริต มิติที่ 3 ด้าน ประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติ ราชการ การรักษามาตรฐาน ระยะเวลาการ ให้บริการ การบริหาร งบประมาณ การควบคุมภายใน การพัฒนา กฎหมาย มิติที่ 4 ด้านการ พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ องค์การ ตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก (%) เป้าหมา ย หน่วยงาน รับผิดชอบ 1.1.21 1,331 แห่ง กวน /. สทบ. เขต 1- 12/ สสป./ สพบ. 2.14 12 พื้นที่ สพบ./ สสร./ สทบ. เขต 1-12 2.24 673 แห่ง กวน /. สทบ. เขต 1- 12/ สสป. สพบ. 3.1.13 8,000 บ่อ สคบ. 3.1.22 ระดับ 5 สอฟ. 3.1.33100% ศปร. 3.1.42 ระดับ 5 กพร. 3.25 1,331 แห่ง กผ. 4685% สคบ./ สทบ. เขต 1,4,5 53 ระดับ 5 กพร. 66 ระดับ 5 สบก./ กนต./ ตสน./ สสร. 73100% สคบ./ กวน./ ศทส. 8581% สบก.( สค.)/ กผ. 93 ระดับ 5 สบก.( สค.)/ กผ. 104 ระดับ 5 กผ./ สบก. 11-100% กนต./ สอฟ./ สคบ./ สสป. 1220 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานใน ส่วนกลาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากร น้ำบาดาล โทร. 0 2299 3909,0 2299 3970 โทรสาร. 0 2299 3970 www.opdc.dgr.go.th กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 กรมทรัพยากร น้ำบาดาล

3 มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติ ราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสาร งบประมาณรายจ่ายของส่วน ราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก (%) เป้าหมา ย หน่วยงานรับผิดชอบ 1.1.21 1,331 แห่ง กวน /. สทบ. เขต 1- 12/ สสป./ สพบ. 2.14 12 พื้นที่ สพบ./ สสร./ สทบ. เขต 1-12 2.24 673 แห่ง กวน /. สทบ. เขต 1- 12/ สสป. สพบ. 3.1.13 8,000 บ่อ สคบ. 3.1.22 ระดับ 5 สอฟ. 3.1.33100% ศปร. 3.1.42 ระดับ 5 กพร. 3.25 1,331 แห่ง กผ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม ทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. 0 2299 3909,0 2299 3970 โทรสาร. 0 2299 3970 www.opdc.dgr.go.th กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 กรมทรัพยากร น้ำบาดาล มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ การรักษามาตรฐานระยะเวลา การให้บริการ การบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน การพัฒนากฎหมาย ตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก (%) เป้าหมายหน่วยงานรับผิดชอบ 4685% สคบ./ สทบ. เขต 1,4,5 53 ระดับ 5 กพร. 66 ระดับ 5 สบก./ กนต./ ตสน./ สสร. ตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก (%) เป้าหมา ย หน่วยงาน รับผิดชอบ 73100% สคบ./ กวน./ ศทส. 8581% สบก.( สค.)/ กผ. 93 ระดับ 5 สบก.( สค.)/ กผ. 104 ระดับ 5 กผ./ สบก. 11-100% กนต./ สอฟ./ สคบ./ สสป. ตัวชี้วัด (KPI) น้ำหนัก (%) เป้าหมา ย หน่วยงาน รับผิดชอบ 1220 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานใน ส่วนกลาง มิติที่ 4 ด้านการพัฒนา องค์กร การบริหารจัดการ องค์การ มิติที่ 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ การป้องกันการทุจริต


ดาวน์โหลด ppt มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวง ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการของ กลุ่มภารกิจ ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ / ภารกิจหลัก / เอกสารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google