งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 4) จัดประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 4) จัดประชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 4) จัดประชุม ระดับ 1 นำแนวทาง/แผนการการมีส่วนร่วมมาประกอบการ กำหนดประเด็นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในปี 2552 และ/หรือ วิเคราะห์ภารกิจหลัก พร้อมระบุ Stakeholder อย่างชัดเจน ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ ผ่านมา และเสนอแนะแนว ทางการดำเนินงาน ปี 52 จัดให้มีช่องทาง กระบวนการ วิธีการรับ ฟังความคิดเห็นจาก ปชช. และสรุปผล ความคิดเห็น ผู้แทนของส่วนราชการ/ Stakeholder ส่วนราชการและคณะที่ปรึกษาภาค ปชช.และคณะทำงานร่วมกันจัดทำ แผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติ ปี52 รายงานผู้บริหารภายใน มี.ค.52 ให้สอดคล้องกับกรอบแนวทาง ที่จัดทำในระดับ 1 ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ มี การติดตามความก้าวหน้า สรุปผลความก้าวหน้า เสนอต่อผู้บริหาร และสื่อสารให้ ปชช. และ Stakeholder ทราบ ระดับ 3 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานปี 52 ระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาสให้ ปชช.เข้า มามีส่วนร่วม ให้ ปชช. และStakeholder ทราบ ระดับ 4 จัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะ ปี 2553 เสนอต่อผู้บริหารของส่วนราชการให้ เห็นชอบ ระดับ 5 จัดให้มีคณะที่ปรึกษาภาคประชาชน จัดทำกรอบแนวคิด/ กรอบแนวทาง ปี 2552

2 ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( ร้อยละ 5) สำนักงาน ก. พ. ร. พิจารณากระบวนงาน แจ้งกลับมายัง กพร. ทบ. กพร. ทบ. แจ้งให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ หน่วยงานเตรียม ข้อมูล ผู้รับบริการ หน่วยงานอิสระส่งแบบสำรวจ มาให้หน่วยงานพิจารณา หน่วยงาน พิจารณา แบบสำรวจ หน่วยงานอิสระสำรวจความพึง พอใจ ของผู้รับบริการของกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล หน่วยงานอิสระแจ้งผลการสำรวจความ พึงพอใจกลับมายังหน่วยงานประมาณ พ. ย.- ธ. ค. กพร. ทบ. ส่งกระบวนงานบริการ ให้กับสำนักงาน ก. พ. ร. ตกลง ไม่ตกลง ขั้นตอนที่ 1-5

3 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ( ร้อยละ 3) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ แผน แผนการป้องกันและปราบปราม การทุจริต3 ปี (2552-2554) แผนปฏิบัติการการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ปี 52 4.ข้อมูลที่ได้จากการรับฟังข้อ ร้องเรียนจากแหล่งต่างๆ ระดับ 1 1.ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2.ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการ ทุจริตและวิเคราะห์เพื่อให้ทราบ ถึงปัจจัยเสี่ยงจาก -การปฏิบัติราชการฯ -การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ ทำให้ ปชช.ขาดความเชื่อถือ -การปฏิบัติหน้าที่โดยขาดการ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 3.วิเคราะห์ผลการดำเนินการตาม มาตรการฯ ปี 2551 วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ ของโครงการสำคัญที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณ 3 โครงการ คัดเลือกกระบวนการจำนวน 3 โครงการ (ที่ได้รับงบประมาณ สูงสุด 3 อันดับแรก) คำนึงถึงหนักเกณฑ์ที่สำนักงาน ปปช. กำหนด นำข้อมูลที่ได้มาศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน ได้แผนทั้ง 2 แผน เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความ เห็นชอบ ระดับ 2 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามฯ ปี 2552 ระดับ 3 ระดับ 5 ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามฯปี 2552 จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2552 เสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความ เห็นชอบ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ทำแผนการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2552-2554 แผนปฏิบัติการป้องกันฯ ปี พ.ศ.2552 -กำหนดเป้าหมาย -กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละปีที่ สะท้อนผลสัมฤทธิ์ (Outcome)ได้อย่างชัดเจนและ เป็นรูปธรรม รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ ป้องก้นฯปี 52 ทั้ง 3 โครงการ ภายใน 30 มี.ค.52 แล้วเสร็จครบถ้วน ตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามฯ ปี2552 ระดับ 4 มีผลสำเร็จเป็นไปตาม เป้าหมาย มีผลสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำ แผนปฏิบัติฯ ปี 2553 (ได้แล้วเสร็จ) ภายในวันที่ 31 ต.ค.52 (จัดส่งจำนวน 1 ชุด)

4 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ ( ร้อยละ 3) ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระดับ 1 สถานที่/ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ระดับ 2 มี จนท. ประจำศูนย์ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่และ มองเห็นได้ชัดเจน จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เป็น ปัจจุบันและเก็บไว้เผยแพร่เป็น เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารอย่าง ชัดเจน สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ระดับ 3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ มอบหมายให้ผู้บริหารระดับหัวหน้า ปฏิบัติงาน ผู้บริการให้ความสำคัญและ ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ภาพถ่ายสถานที่ บันทึก/หนังสือที่ผู้บริหาร ของส่วนราชการสั่งให้มี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หนังสือแต่งตั้งพร้อม มอบหมายให้มี ผู้รับผิดชอบ ภาพถ่ายป้ายบอกสถาน ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รูปถ่าย เอกสารแสดงดัชนี คำสั่งแต่งตั้ง จัดประชุม การ ควบคุมดูแล บันทึกการ ประชุม รูปถ่ายการ จัดกิจกรรม ระเบียบ/ คำสั่งของ ผู้บริหารส่วน ราชการ จัดเก็บสถิติและสรุปผลการใช้ บริการ (รายเดือน/รายไตรมาศ) สรุปเสนอ ผู้บริหาร (รายเดือน/ รายไตรมาศ) ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 ธ.ค.2547 การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน พิจารณาเปิดเผย ทำหนังสือแจ้งผู้ขอข้อมูล ภายใน15 วัน หนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับ ข้อมูลทราบ หนังสือแสดงว่าหน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ขอ มีการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรรม การที่สั่งตามมาตรา 32 (ถ้ามี) ไม่ได้ ได้ เกิน15วัน ภายใน15วัน

5 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ ( ร้อยละ 3) ระดับ 4 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ไม่ต่ำกว่าครั้งละ 3 ชม. ประชาสัมพันธ์ต่างๆอย่างน้อย 5 ช่องทาง 2 ใน 5 -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน มาพิจารณาประกอบการ บริหารจัดการด้านการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ระดับ 5 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศ ประกวดราคา ประกาศสอบราคา หัวหน้าส่วนราชการลงนาม เผยแพร่บนเว็บไซต์โดยเร็ว จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็น รายเดือน แยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี

6 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ภายใน ( ร้อยละ 3) จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน กำหนดวัตถุประสงค์ 0.30 คะแนน ระดับ 1 อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบของงานตรวจสอบ ภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ 0.30 คะแนน เผยแพร่กฎบัตรให้ทุกหน่วยงาน ทราบ 0.40 คะแนน อย่างน้อย 2 ช่องทาง ระดับ 2 ประเมินและจัดทำแบบประเมิน ตนเองที่กรมบัญชีกลางกำหนด 0.20 คะแนน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน คุณสมบัติ 0.20 คะแนน ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 0.20 คะแนน ประเมินผลจริยธรรมของผู้ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงาน 0.20 คะแนน ดำเนินการให้ผู้ตรวจสอบ ภายในทุกคนมีส่วนร่วมในการ ประเมินตนเอง 0.20 คะแนน จัดส่งแบบประเมินตนเอง ภายในเวลาที่กำหนด ระดับ 3 มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวาง แผนการตรวจสอบของกิจกรรม/ หน่วยงาน 0.20 คะแนน การตรวจสอบการเงินไว้ใน แผนการตรวจสอบ 0.20 คะแนน ตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎระเบียบและข้อบังคับไว้ใน แบบการตรวจสอบ 0.20 คะแนน ตรวจสอบการดำเนินงาน (อย่างน้อย 2 เรื่อง) 0.20 คะแนน การตรวจสอบการเงินไว้ใน แผนการตรวจสอบ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุมัติแผน 0.20 คะแนน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

7 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ภายใน ( ร้อยละ 3) ระดับ 4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการ ตรวจสอบ 0.25 คะแนน มีการรายงานผลการตรวจสอบ การเงินตามที่กำหนดไว้ในแผน 0.25 คะแนน มีการรายงานผลการตรวจสอบ การปฏิบัติตามระเบียบและ ข้อบังคับตามที่กำหนด 0.25 คะแนน มีการรายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินงานตามที่กำหนด เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา สั่งการตามข้อเสนอแนะ 0.25 คะแนน รายงานผลการตรวจสอบการ ดำเนินงาน 0.30 คะแนน มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรของส่วน ราชการ 0.30 คะแนน มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรของแผนงาน โครงการ ระดับ 5 มีการให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส่วน ราชการทราบ 0.40 คะแนน

8 ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ( ร้อยละ 3) กำหนดเกณฑ์การปันส่วนเพื่อคำนวณต้นทุน ผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย ปี 2551 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย กิจกรรมย่อยทุก กิจกรรมและผลผลิตย่อย ปี 2551 ส่งผู้บริหารเห็นชอบ ส่งกรมบัญชีกลาง / สำนัก งบประมาณ / สำนักงาน ก. พ. ร. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ คำนวณต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต ปี 2550- 2551 จัดทำรายงานเสนอผู้มี อำนาจเห็นชอบ แต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ผลผลิต ปี 2551 จัดประชุมคณะทำงาน / คณะกรรมการ จัดทำผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณ หน่วยนับขององค์กร ผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ เสนอผู้มีอำนาจ เห็นชอบ จัดประชุมต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต รายงานการประชุมต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน จัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน อ้างอิงจากผลการ คำนวณและวิเคราะห์ ต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต สาเหตุของการ เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในต้นทุน ผลผลิตภาพรวม ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5

9 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 4) ขั้นตอน ที่ 1 - วิเคราะห์ภารกิจหลัก หรือ ยุทธศาสตร์ ฯ - ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ ผ่านมา และ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ปี 52 - ประเด็นที่ส่วนราชการ และ คณะทำงานฯเลือกเพื่อ ดำเนินการปี 52 โดยประเด็นที่เลือก เป็นภารกิจหลัก ของหน่วยงาน หรือผลกระทบต่อ ประชาชน รวมทั้ง ต้องมีฉันทามติแสดงการยอมรับ จัด ประชุม สรุปผลการวิเคราะห์ มากำหนดประเด็น การมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะทำงาน ภาคประชาชน จัดประชุม คณะทำงานฯ - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น เช่น ตู้ รับฟังฯ โทรศัพท์ Internet เป็นต้น - กระบวนการจัดรับฟังความคิดเป็น เช่น focus group สัมมนา ฯ - จัดทำแผนงาน / โครงการแบบมีส่วน ร่วมตามประเด็นฯ โดยเป็นแผนระยะสั้น หรือระยะยาว โดยนำความคิดเห็น ของประชาชน มาพิจารณาระบุ กิจกรรม / ขั้นตอนการ ดำเนินงานอย่างละเอียด ขั้นตอน ที่ 2 กระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นของ ปชช. / ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย จัดประชุมส่วน ราชการและ คณะทำงานฯ - เพื่อรายงานความก้าวหน้า ต่อ ผู้บริหารของส่วน ราชการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย ไตรมาส ละ 1 ครั้ง - จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) ที่แสดงถึง ความก้าวหน้าของงานเทียบกับ ระยะเวลาตามแผนงาน ขั้นตอน ที่ 3 ส่วนราชการและ คณะทำงาน ดำเนินการตามแผนฯ จัดประชุม - กระบวนการเผยแพร่อย่างเป็น รูปธรรม เช่น การ จัดเสวนา การจัดประชาคม เป็น ต้น - ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ เว็บไซด์ วิทยุกระจายเสียง แผ่นพับใบปลิว เป็นต้น ขั้นตอน ที่ 4 ส่วนราชการจัดทำสรุปผล การดำเนินงานแต่ละ กิจกรรมได้แล้วเสร็จ เสนอรายงานต่อผู้บริหาร ส่วนราชการเผยแพร่รายงาน สรุปผลการดำเนินงานให้ ปชช./ ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ สรุปผลการดำเนินงาน จากข้อ 4 ไปกำหนด แนวทาง หรือแผนงาน / โครงการแบบมีส่วนร่วม ปี 53 ขั้นตอน ที่ 5

10 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของราชการ ( ร้อยละ 3) ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ระดับ 1 1.จัดตั้งสถานที่/ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ ปชช. สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก และใช้บริการได้ง่าย ระดับ 2 ระดับ 4 ระดับ 5 2.มี จนท. ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นการ เฉพาะ 3.มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่และมองเห็นได้ ชัดเจน จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. 1.มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเก็บ ไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2.จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน ระดับ 3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ 1.มอบหมายให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าปฏิบัติงาน 2.ผู้บริการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลอย่าง เคร่งครัด มีการประชุมเพื่อ ซักซ้อมความ เข้าใจ 3.ให้บริการด้วยความรวดเร็ว หรือภายใน กำหนดร้อยละ 100 โดยไม่มีเรื่องร้องเรียน 4.มีการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะทำงานฯ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรและ ปชช. ทราบ 1.จัดอบรมให้ความรู้อย่างทั่วถึง และไม่ต่ำกว่า ครั้งละ 3 ชม. 2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างน้อย 5 ช่องทาง โดย 2 ใน 5 ช่องทางจะต้องเป็นการเผยแพร่ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และบอร์ด 3.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และมีการ นำความคิดเห็น(ถ้ามี)มาพิจารณา เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวด ราคา ประกาศสอบราคา ที่ลงนาม แล้วบนเว็บไซต์ จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ ชัดเจน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ( ร้อยละ 4) จัดประชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google