งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวร ศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวร ศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวร ศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 1

2 II. วิธีการ : การ บริหารในระยะ เปลี่ยนผ่านและ การปฏิรูป 2

3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals-SDGS) 3

4 สาระสำคัญสาระสำคัญ ความพอประมาณ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี ภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี เงื่อนไขสำคัญเงื่อนไขสำคัญ เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขหลักวิชา เงื่อนไขหลักวิชา เงื่อนไขชีวิต เงื่อนไขชีวิต 4

5 ปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของโลกและประเทศไทย 1. การลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ 2. ความขัดแย้งที่ยุติลงชั่วคราว และพร้อมกลับมาใหม่ 3. แนวโน้มความรุนแรงในโลก และการก่อการร้าย 4. ประฉิมอัสดง และบูรพาอุทัย ? 5

6 1. ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมและ การจัดสรรทรัพยากรให้สมดุล 2. การจัดสรรอำนาจใหม่ในสังคม 6

7 PP Participation ( การมีส่วนร่วม ) II Integrity and ethics ( การยึดมั่นความถูกต้อง จริยธรรม ) NN networks ( มีเครือข่ายเข็มแข็ง ) KK Knowledge ( ใช้ความรู้เป็นฐาน ) SS Skills ( มีทักษะการบริหารที่ดี ) 7

8 - ธรรมาภิบาล (Good governance) Participation ส่วนร่วม Participation ส่วนร่วม Transparency โปร่งใส Transparency โปร่งใส Accountability ความรับผิดรับชอบ Accountability ความรับผิดรับชอบ Rule of Law นิติธรรม Rule of Law นิติธรรม Effectiveness ประสิทธิผล Effectiveness ประสิทธิผล Efficiency ประสิทธิภาพ Efficiency ประสิทธิภาพ 8

9 Participationส่วนร่วม - ความสมดุลและความยั่งยืน Equitable Allocation of Res. ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร Sustainability ความยั่งยืน - พื้นที่สาธารณะ (public space) 9

10 ศีลธรรม – ละเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษ ทุกข์ คุณธรรม – ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ( หิตา ยะ ) และ สุข ( สุขายะ ) โดยธรรม – วิธีการที่ทำ บริสุทธิ์ ”- เป้าหมาย ยุติธรรม ” I 10

11 ระหว่าง อปท. เอง และกับรัฐ ระหว่าง อปท. กับสภาองค์กรชุมชน, สภาพัฒนาการเมือง ระหว่าง อปท. กับ เอกชน ระหว่าง อปท. กับต่างประเทศ ระหว่าง อปท. เอง และกับรัฐ ระหว่าง อปท. กับสภาองค์กรชุมชน, สภาพัฒนาการเมือง ระหว่าง อปท. กับ เอกชน ระหว่าง อปท. กับต่างประเทศ N 11

12 Data ข้อมูล Information สารสนเทศ knowledge ความรู้ ความรู้ชัดแจ้ง ความรู้แฝง (tacit knowledge) รวมศูนย์ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ (centralization of knowledge) กระจายการตัดสินใจ (decentralization of decision) K 12

13 รวบรวมและเผยแพร่ความรู้และทางปฏิบัติ เป็นเลิศ รวบรวมและเผยแพร่ความรู้และทางปฏิบัติ เป็นเลิศ เตรียมการร่างกฎหมาย / ความพร้อมใน กฎหมายใหม่ / เตรียมคู่มือ เตรียมการร่างกฎหมาย / ความพร้อมใน กฎหมายใหม่ / เตรียมคู่มือ เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ เช่น กฎหมาย เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ เช่น กฎหมาย ศึกษาวิจัย ศึกษาวิจัย จัดการศึกษาอบรม จัดการศึกษาอบรม ช่วยสร้างเครือข่าย ช่วยสร้างเครือข่าย เป็นตัวแทน อปท. ในการเจรจากับลูกจ้าง / รัฐบาล เป็นตัวแทน อปท. ในการเจรจากับลูกจ้าง / รัฐบาล 13

14 1.Ability to set a good goal and judge on goodness. ความสามารถในการกำหนด เป้าหมาย ความสามารถในการกำหนด เป้าหมาย และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ สาธารณะ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ สาธารณะ 4. Ability to narrate the essence. ความสามารถในการเปรียบเทียบ เปรียบเปรย การสร้างเรื่องราว เพื่อแปลงสาระให้เป็นที่เข้าใจ 3. Ability to create ba. ความสามารถในการ สื่อสารและสร้างพื้นที่ ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูล 2. Ability to perceive reality as it is ความสามารถในการรู้ ข้อเท็จจริง 5. Ability to exercise political power. ความสามารถในการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติและทำให้เกิด 6. Ability to foster phronesis in others. ความสามารถในการสร้าง ผู้นำรุ่นต่อไป From : Prof. Ikujiro Nonaka Phronesis S 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. บวร ศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google