งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อสัมมนา : ๑. ในฐานะหน่วยงาน ในจังหวัด ท่านทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานใดได้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ใดบ้าง และท่านมีความ เข้าใจในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อสัมมนา : ๑. ในฐานะหน่วยงาน ในจังหวัด ท่านทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานใดได้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ใดบ้าง และท่านมีความ เข้าใจในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวข้อสัมมนา : ๑. ในฐานะหน่วยงาน ในจังหวัด ท่านทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานใดได้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ใดบ้าง และท่านมีความ เข้าใจในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ อย่างไร งานของท่านตรงตาม ยุทธศาสตร์หรือไม่อย่างไร

3 ๔ ยุทธศาสตร์ ๑๗ กลยุทธ์ หน่วยรับผิดชอบหลักและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ๒๕ กระทรวง

4 คปป. กองอำนวยการรักษาความ มั่นคงภายในจังหวัด กองกำลังรักษาความสงบ เรียบร้อยจังหวัด กองกำลังป้องกันชายแดน กบร.

5 ปัญหาการแจกจ่ายงบประมาณแต่ละ กระทรวง ที่ได้รับยังไม่มีความเข้าใจ

6 - ไม่สามารถแยกแยะในระดับ จังหวัดว่ามีการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยงานใดบ้าง แต่มี หน่วยงานที่มีความชัดเจน คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในจังหวัด ที่มีจำนวน ๓ โครงการ

7 หัวข้อสัมมนา : ๒. ตามยุทธศาสที่ตร์ ๑ การผนึกกำลังฯ เพื่อหยุดยั้งการ ตัดไม้ทำลายป่าและการทวงคืนผืน ป่าจากผู้บุกรุกครอบครอง ให้ได้ ตามที่เป้าหมายกำหนด หน่วยได้ กำหนดแผนงานและลำดับการ ดำเนินการที่ควรทบทวน และเร่งรัด การดำเนินการในพื้นที่ท่านอย่างไร ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้อย่างไร

8 ๑. โครงการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ ทำลายป่าระดับจังหวัด

9 ๒. โครงการทวงคืนผืนป่า

10 ๓. โครงการเยาวชนร่วมป้องกันผืนป่าและ ทรัพยากรธรรมชาติ

11 ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

12 ๕. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท

13 หัวข้อสัมมนา : ๓. เพื่อให้มีระบบการ บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน ภายใน ๒ ปี ท่านเห็นว่า บริหาร จัดการ ต้องดำเนินการอย่างไรอย่าง เป็นระบบ และควรมีการบูรณาการ หน่วยอย่างไร ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์ ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร และเร่งการดำเนินการในพื้นที่ท่าน อย่างไร ท่านคิดว่ายุทธศาสตร์ ดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้อย่างไร

14 สร้างความมีส่วนร่วมและปลูก จิตสำนึก

15 ปฏิบัติตนเป็นจิต อาสา

16 ค่าตอบแทน เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

17 ค่าตอบแทน เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ ค่าตอบแทน, เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย ฯลฯ

18 - งบประมาณซึ่งข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณ ตามแผนแม่บทควรมีความชัดเจนทั้งในระดับกระทรวง และในระดับพื้นที่เพื่อให้การบูรณาการการวางแผน งานและการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

19 การจัดการของกลาง

20 การปลูกป่าและการปลูกไม้เศรษฐกิจ

21 หัวข้อสัมมนา : ๔. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันและ ปราบปรามการบุกรุกและทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตาม แผนงานของ ศปป. ๔ กอ. รมน. ท่าน มีแนวความคิดอย่างไร ในการพัฒนา ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ ควรดำเนินการอย่างไรทั้งในเรื่องการ ปฏิบัติในพื้นที่และการจัดสรร งบประมาณ

22 เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน ชรบ. อปพร. อส. ฯลฯ

23 หัวข้อสัมมนา : ๕. ท่านคิดว่าการ ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บท ในระดับจังหวัดควรดำเนินการ อย่างไร ที่ขุดประเมินได้ดำเนินการ ชี้แจงกับหน่วย ท่านคิดว่าควร ดำเนินการจนถึงระดับใดในจังหวัด จึงเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามกรอบของ แผนแม่บทฯ หน่วยสามารถประสาน การดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติแล้วให้ เกิดผลงานและความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติอย่างไร

24 ความเข้าใจของ จนท. ประเมินใน ระดับพื้นที่ เสนอให้ ศปป. ๔ ให้คำแนะนำ เพิ่มเติม หรือจัดทำคู่มือ

25


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อสัมมนา : ๑. ในฐานะหน่วยงาน ในจังหวัด ท่านทราบหรือไม่ว่า หน่วยงานใดได้ดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ใดบ้าง และท่านมีความ เข้าใจในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google