งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ทางเลือก เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ทางเลือก เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ทางเลือก เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2 ซอฟต์แวร์ทางเลือก Alternative Software OSS Open Source Software Freeware

3 ซอฟต์แวร์ที่ STKS ส่งเสริม ซอฟต์แวร์ทางเลือก อยู่บนฐานของ – Open Source Software – Freeware สอดรับกับข้อกำหนด/มาตรฐาน ผ่านการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เหมาะสมกับ วัฒนธรรม และโครงสร้างพื้นฐาน OSS ไม่ได้มีเฉพาะ Linux & OpenOffice.org

4 ประเด็นน่าห่วงของประเทศไทย หน่วยงานซื้อซอฟต์แวร์ MS Windows & MS Office ลิขสิทธิ์ ให้บุคลากรใช้ แต่ซอฟต์แวร์อื่นๆ อีกมากมายในเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ยัง “ละเมิด ลิขสิทธิ์”

5 http://www.stop.in.th http://www.bsa.org

6

7 Open Source Software ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยต้นฉบับ – ต้นฉบับโปรแกรม (Source code) ปรับแก้ไขได้ – สามารถสำเนาได้ – สามารถเผยแพร่ได้ OSS  Freeware ไม่ได้ “ฟรี” ทุกอย่าง program sample(output); var r : real := 1.2; begin writeln(r); end.

8 Freeware ซอฟต์แวร์ธุรกิจที่อนุญาตให้ใช้ได้ฟรี ไม่เปิดเผยต้นฉบับโปรแกรม อาจจะตัดความสามารถบางอย่างออก มีเงื่อนไขในการใช้งาน – บางโปรแกรมใช้ได้เฉพาะส่วนบุคคล – บางโปรแกรมไม่อนุญาตให้หารายได้

9 OSS & Freeware เพราะ... ปัญหางบประมาณ “เงิน” ปัญหาจากกฎหมาย – กฎหมายลิขสิทธิ์ – กฎหมายการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ตอบรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ - Emerging Technology

10 ท่านใช้ซอฟต์แวร์ต่อไปนี้หรือไม่ MS Windows MS Office Winzip, WinRar WinFTP EditPlus ACDSee Thai Dictionary PhotoShop Acrobat Professional Mind Manager/Mind Mapper SPSS

11 มูลค่าซอฟต์แวร์ต่อฮาร์ดแวร์ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง30,000.00 – ระบบปฏิบัติการ5,000.00 – ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ15,000.00 – ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF20,000.00 – ซอฟต์แวร์งานกราฟิก20,000.00 – ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล8,000.00 – ซอฟต์แวร์ดูภาพ และมัลติมีเดีย8,000.00 76,000.00 หน่วยงานมีเครื่อง 100 เครื่องต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ 76,000 * 100 = 7,600,000

12 ความเป็นจริงที่เป็นอยู่ ซอฟต์แวร์ผี CD เถื่อน

13 มุมมอง/ทางเลือกใหม่

14 OSS & Freeware ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน การใช้งานส่วนบุคคล, สำนักงาน การเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุด สถิติวิจัย การจัดการความรู้ ระบบอัตโนมัติต่างๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์ - Social Networking

15 เชื่อถือได้มากเพียงใด หน่วยงานสนับสนุนของประเทศไทย – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี NECTEC NSTDA – STKS – กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ SIPA ผู้ใช้งานขนาดใหญ่ของประเทศ – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย – การบินไทย – ปตท. – บริษัท S&P – ธนาคารไทยพาณิชย์ –... กลุ่มผู้พัฒนาของโลก – http://sourceforge.net

16 ใช้ยากจริงหรือ ความเคยชินทำให้รู้สึกว่า “ยาก”

17 แนวทางการดำเนินการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม Microsoft Windows ที่ถูกกฎหมาย สำรวจลักษณะงานของหน่วยงาน – งานที่สามารถใช้ OSS & Freeware – งานที่ยังจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การตั้งหน่วยงานสนับสนุน/ระบบสนับสนุนฐานความรู้ และเทคนิค ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือ – พัฒนาปรับปรุง – กำหนดทิศทาง – ส่งเสริมการใช้งาน การกำหนดมาตรฐาน/ข้อกำหนดทั้งในส่วนระบบและสื่อดิจิทัล

18 โครงการสัมมนา ถ่ายทอด/ส่งเสริมความรู้ โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ เพื่อการเรียนการสอน และการจัดการทรัพยากร สารสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ ร่วมกับห้องสมุดและภาควิชา สถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ ภาควิชาบรรณารักษ์ ม.เชียงใหม่ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา ม.บูรพา สำนักหอสมุด ม.มหิดล ภาควิชาสารสนเทศ ม.ขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.นครปฐม สถาบันมะเร็งแห่งชาติ STKS สัญจร OSS/Freeware for Library Joomla Koha e-Libary Digital Library e-Book References by Zotero Web 2.0 & Social Networking KM มาตรฐานสื่อดิจิทัล

19 เอกสารเผยแพร่

20 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม http://stks.or.th/ http://thailibrary.in.th


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ทางเลือก เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google