งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง. รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ ๑ ตุลาคม.... ถึง ๓๑ มีนาคม....  ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง. รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ ๑ ตุลาคม.... ถึง ๓๑ มีนาคม....  ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง

2 รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ ๑ ตุลาคม.... ถึง ๓๑ มีนาคม....  ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ข้อมูลประวัติส่วนตัว ผู้รับการประเมิน ชื่อ – นามสกุล นายคอนกรีต เสาเข็มตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับ กลาง ตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นเลขที่ตำแหน่ง ๐๗ - ๒ - ๐๐ – ๑๑๐๑ - ๐๐๑ สังกัด ทม. สิงห์บุรี ผู้ประเมิน ชื่อ – นามสกุล นายยืนยง อายุยืนตำแหน่ง ปลัด ทม. สิงห์บุรี แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น

3 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร้อยละ 70) โครงการ / งาน / กิจกรรม (1) น้ำห นัก (2) เป้าหมาย (3) คะแนนผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน ผลการ ปฏิบัติงาน (11) ผลสัมฤทธิ์ของ งาน (12) = (2) x (11) 10 เหตุผลที่ ทำให้งาน สำเร็จ / ไม่ สำเร็จ (13) เชิง ปริมา ณ (4) เชิง คุณภา พ (5) เชิง ประโย ชน์ (6) เชิง ปริมาณ (8) เชิง คุณภา พ (9) เชิง ประโย ชน์ (10) 1. สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และ ควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายชุมชนบางน้ำ เปรี้ยว 403,00070 ส. ค. 59 32.549.538 มุ่งมั่น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระยะทาง ทั้งหมด ( เมตร ) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึง พอใจผู้ได้รับ ประโยชน์ ตัวชี้วัดเชิงประโยชน์ : ระยะเวลางานแล้ว เสร็จ

4 ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ( ร้อยละ 70) โครงการ / งาน / กิจกรรม (1) น้ำห นัก (2) เป้าหมาย (3) คะแนนผลการปฏิบัติงาน (7) รวมคะแนน ผลการ ปฏิบัติงาน (11) ผลสัมฤทธิ์ของ งาน (12) = (2) x (11) 10 เหตุผลที่ ทำให้งาน สำเร็จ / ไม่ สำเร็จ (13) เชิง ปริมา ณ (4) เชิง คุณภา พ (5) เชิง ประโย ชน์ (6) เชิง ปริมาณ (8) เชิง คุณภา พ (9) เชิง ประโย ชน์ (10) 2. สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และ ควบคุมงานโครงการ ก่อสร้างแก้มลิงบึง พระรามเก้า 3050,00 0 60 ก. ย. 59 1.5236.519.50 โครงการ ใหญ่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนปริมาตรน้ำที่ จัดเก็บได้ ( ลบ. ม.) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกร มีความพึงพอใจ ตัวชี้วัดเชิงประโยชน์ : ระยะเวลางานแล้ว เสร็จ

5 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ หรือสมรรถนะ ( ร้อยละ 30) สำหรับตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น ตัวชี้วัดสมรรถนะ (1) น้ำหนัก (2) ระดับที่ คาดหวัง / ต้องการ (3) ระดับที่ ประเมิน ได้ (4) คะแนนที่ได้ (5) ผลการประเมิน (6) = (2) x (5) 5 ระบุ เหตุการณ์ / พฤติกรรมที่ ผู้รับการ ประเมิน แสดงออก สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 22131.2 2. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 22241.6 3. ความเข้าใจในองค์กรและ ระบบงาน 22241.6 4. การบริการเป็นเลิศ 22131.2 5. การทำงานเป็นทีม 22241.6 สมรรถนะประจำผู้บริหาร 1. การเป็นผู้นำในการ เปลี่ยนแปลง 52244 2. ความสามารถในการเป็น ผู้นำ 52133 3. ความสามารถในการพัฒนา คน 52133 4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 521320.20 น้ำหนักรวม 30 คะแนนรวม

6 สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบการประเมินคะแนน ( ร้อยละ ) ผลการ ประเมิน ( ร้อยละ ) หมายเหตุ 1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน 7057.50 2. พฤติกรรมการปฏิบัติ ราชการ 3020.20 คะแนนรวม 10077.70 ระดับผลคะแนน  ดีเด่น ตั้งแต่ 90% ขึ้นไป  ดีมากตั้งแต่ 80% แต่ไม่ถึง 90%  ดี ตั้งแต่ 70% แต่ไม่ถึง 80%  พอใช้ตั้งแต่ 60% แต่ไม่ถึง 70%  ต้องปรับปรุงต่ำกว่า 60%

7 ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผลสัมฤทธิ์ของงาน / สมรรถนะที่เลือก พัฒนา ( ๑ ) วิธีการพัฒนา ( ๒ ) ช่วงเวลา ที่ต้องการ พัฒนา ( ๓ ) วิธีการวัดผล ในการพัฒนา ( ๔ ) การคิดเชิงกลยุทธ์เข้าฝึกอบรมก. ค. 2559 สอบผ่านการ อบรม

8 ส่วนที่ 4 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ชื่อ - นามสกุล ( ผู้ทำข้อตกลง ).... นายคอนกรีต เสาเข็ม............... ตำแหน่ง......... ผอ. กองช่าง.................... ได้เลือกตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ( สมรรถนะ ) เพื่อขอรับการประเมิน โดยร่วมกับ ผู้ประเมินกำหนด ตัวชี้วัด น้ำหนัก และเป้าหมายตัวชี้วัด รวมทั้ง กำหนดน้ำหนักสมรรถนะ หลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงานในแต่ละ สมรรถนะ พร้อมได้ลงชื่อรับทราบข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มระยะการประเมินแล้ว ลงชื่อ.....................................................( ผู้รับการประเมิน ) ลงชื่อ....................................................( ผู้ประเมิน ) ( ) ( ) ตำแหน่ง................................................ ตำแหน่ง.................................................... วันที่....................................................... วันที่..........................................................


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง. รอบการประเมิน  ครั้งที่ ๑ ๑ ตุลาคม.... ถึง ๓๑ มีนาคม....  ครั้งที่ ๒ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google