งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิประโยชน์และ ผลกระทบของคน เชียงราย ได้อะไรจากเส้นทาง R3A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิประโยชน์และ ผลกระทบของคน เชียงราย ได้อะไรจากเส้นทาง R3A."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิประโยชน์และ ผลกระทบของคน เชียงราย ได้อะไรจากเส้นทาง R3A

2 สิทธิประโยชน์และ ผลกระทบของจังหวัด เชียงรายในระเบียง เศรษฐกิจเหนือไต้ บน เส้นทาง R3A ภายใต้ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ งานแบบบูรณาการของ จังหวัดเชียงราย

3 ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ลำปาง น่าน ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ตาก เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิจิตร นครสวรรค์ พิษณุโลก ลาว Laos พม่า Myanmar  เชียง ของ แม่สอดมุกดาห าร  ลาว ไต้หวัน จีน สิงคโปร์ พม่า บังคลาเทศ กัมพูชา เชียง แสน แม่สาย ห้วย โก๋น

4 ปากแบ่ง หลวงพระบาง ไซยะบุลี เมืองไซ หลวงน้ำทา บ่อเต็น เมืองลา จิงหง เชียง ตุง ต้าหลั่ว ท่าขี้เหล็ก แม่สาย เชียงของ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน สปป. ลาว ( ยูนนาน ) จีน พม่า เชียงแสน เวียงภูคา ห้วยทราย ห้วยโก๋น ความเชื่อมโยงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับประเทศเพื่อน GMS แม่สาย - ท่า ขี้เหล็ก - เชียงตุง - เชียงรุ่ง ปัจจุบันใช้ใน การคมนาคมได้ และสะพานข้าม แม่น้ำสายแห่งที่ 2 จะแล้วเสร็จ มีนาคม 2547 เชียงของ - ห้วยทราย - หลวง น้ำทา - บ่อเต้น - คุนหมิง ห้วย ทราย - บ่อเต้น 250 กม. ไทย - ADB- จีนให้ความช่วยเหลือเป็น เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนฝ่ายละ 1 ใน 3 แก่ลาว โดยไทยให้ 1,385 ล้าน ก่อสร้าง 2547- 2550 ห้วยโก๋น - ปากแบ่ง - หลวง น้ำทา - เชียงรุ่ง ไทยให้ความช่วยเหลือเป็น เงินให้เปล่าและเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 840 ล้าน เริ่มก่อสร้างกลางปี 2547 แล้วเสร็จปี 2549 การเดินเรือทางลำน้ำโขง ปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงระยะที่ 1 แล้ว 10 จุด สามารถเดินเรือ 150 ตันได้ เหลือ เพียง 1 จุด ในน่านน้ำไทย - ลาว ซึ่งชะลอไว้ เนื่องจากปัญหาเขตแดน และ ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมซึ่ง สผ. อยู่ระหว่างศึกษา

5 เมาะละแหม่ง ย่างกุ้ง พะ โค ลาว มัณฑะเลย์ จีน คุนหมิง วินห์ ดองฮา ดานัง พนมเปญ โฮจิมินห์ซิตี้ ไฮฟอง ทะเลจีนใต้ อ่าวไทย ทะเลอันดามัน เวียดนาม ฮานอย อรัญประเทศ กัม พูช า เชียงตุง หลวงพระบาง พิษณุโลก มุกดาหาร เชียงรุ่ง ขอนแก่น พม่า เวียงจันทน์ ปากแบ่ง กรุงเทพ สะหวันนะเขต บ่อเต็น แม่สอด ตาก การเชื่อมโยงฐานการ ผลิตในประเทศ เขตเศรษฐกิจ ชายแดน ศูนย์กลางการ พัฒนาประเทศ แนวพัฒนา เหนือ - ใต้ แนวพัฒนา ตะวันออก - ตะวันตก ระนอง

6 ท่องเที่ยว หัตถกรรม

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เชียงราย ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีด ความสามารถในการแข่งขันด้าน การค้า การลงทุนการเป็น ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยว และวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN

8  การค้า : เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน เพิ่ม โอกาสการส่งออกสินค้าทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคไปเพื่อนบ้านและ อาเซียน  ท่องเที่ยว : พัฒนาเป็นประตูเปิดด้านการ ท่องเที่ยวเชียงราย เชื่อมโยงประเทศเพื่อน บ้านและอาเซียน  การเกษตร : นำเข้าผลผลิตเกษตรจาก พม่า ลาว จีน ส่งเสริมภาคเอกชนทำ Contract Farming เป็นวัตถุดิบให้ ภาคอุตสาหกรรมสู่ประเทศ GMS และ ASEAN  อุตสาหกรรม : พัฒนาเป็นเขตลงทุน อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศเชื่อมโยง ไทยกับเพื่อนบ้านและอาเซียน สิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ

9 สิทธิประโยชน์ภาษี / ไม่ใช่ภาษี สิทธิประโยชน์ภาษี / ไม่ใช่ภาษี One Stop Service เขตนิคม อุตสาหกรรมและชายแดน One Stop Service เขตนิคม อุตสาหกรรมและชายแดน การอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรม เงินตราต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรม เงินตราต่างประเทศ การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อน บ้านและ ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อน บ้านและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักลงทุน จากประเทศที่ 3 ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักลงทุน จากประเทศที่ 3 สิทธิประโยชน์/มาตรการสนับสนุน

10 ด้านทรัพยากรมนุษย์ 1) โครงสร้างประชากร - ประชากรในพื้นที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ต่ำลง - ภาระจากผู้สูงอายุมีมากขึ้น - ภาวะประชากรต่างชาติเข้ามาสู่ ตลาดแรงงานมากขึ้น 2) การเร่งพัฒนาแรงงานใหม่เข้าสู่ ฐานเศรษฐกิจใหม่ที่มีอนาคต - ICT ธุรกิจสุขภาพ - ICT การค้าระบบออนไลน์ - แรงงานคนไทยที่สื่อสาร ภาษาต่างประเทศได้อย่างดี ประเด็นท้าทายของจังหวัด เชียงราย

11 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 1) การพึ่งพาและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต 2) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

12 ด้านเศรษฐกิจ 1) ความพร้อมการเตรียมการรองรับการ แข่งขัน การค้าเสรีและการค้าชายแดน - กลุ่มทุนใหม่ กลุ่มทุนแฝง 2) การยกระดับการพัฒนา - ฐานเศรษฐกิจของภาคเดิม การค้า ท่องเที่ยว เกษตร SMEs - มุ่งสู่ฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อการ แข่งขันที่มีโอกาส เช่น Software ธุรกิจสุขภาพ การค้า เขตการค้าพิเศษ จังหวัดจัดการตนเอง ประเด็นปัญหาท้าทาย

13 ด้านสังคม 1) การเป็นแหล่งพักและเส้นทางผ่าน ของยาเสพติด และอาชญากรรมข้าม ชาติ 2) การแก้ปัญหาความยากจน - ความแตกต่างรายได้ภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร - ความยากจนในชนบทห่างไกล การกลายกลืนวัฒนธรรมและตาม กระแสโลกาภิวัตน์ โรคอุบัติใหม่ และโรคที่สูญหายไป กลับเข้ามาโดยไม่รู้ตัว


ดาวน์โหลด ppt สิทธิประโยชน์และ ผลกระทบของคน เชียงราย ได้อะไรจากเส้นทาง R3A.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google