งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคเบื้องต้น การนำเสนอผลงานด้วย Power Point. หัวข้อการนำเสนอ สื่อการนำเสนอผลงาน ทำไมต้อง Power Point ? การจัดวางรูปแบบสไลด์ การออกแบบสไลด์ การเตรียมตัวนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคเบื้องต้น การนำเสนอผลงานด้วย Power Point. หัวข้อการนำเสนอ สื่อการนำเสนอผลงาน ทำไมต้อง Power Point ? การจัดวางรูปแบบสไลด์ การออกแบบสไลด์ การเตรียมตัวนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคเบื้องต้น การนำเสนอผลงานด้วย Power Point

2 หัวข้อการนำเสนอ สื่อการนำเสนอผลงาน ทำไมต้อง Power Point ? การจัดวางรูปแบบสไลด์ การออกแบบสไลด์ การเตรียมตัวนำเสนอ สรุป

3 สื่อการนำเสนอ กระดานขาว หรือดำ ปิ้งแผ่นใส สไลด์ 35 มม. คอมพิวเตอร์ (Power Point)

4 ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เสียเวลาในการเรียนวิธีใช้โปรแกรม ยุ่งยากต่อการออกแบบสไลด์ ต้องการเครื่องฉายสไลด์ การนำเสนอโดย Power point

5 ทำไมต้อง Power point ? แก้ไขข้อความได้ง่าย ภาพที่ออกมาคมชัด ง่ายต่อการควบคุมการเปลี่ยนสไลด์ เพิ่มภาพประกอบได้ ใส่ภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงได้ พิมพ์ออกเพื่อเตรียมตัวนำเสนอ

6 นำเสนอ ออกแบบ สร้าง เก็บ พิมพ์ ขบวนการผลิตสื่อโดย Power Point

7 ส่วนประกอบในสไลด์ แผ่นสไลด์ ตัวอักษร ภาพประกอบ กราฟ Flow Chart ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียง

8 การวางรูปแบบของสไลด์ ใช้รูปแบบ Slide 35 mm วางแนวนอน ใช้ Templates ที่มีในโปรแกรม เว้นขอบทั้ง 4 ด้านให้ว่าง ~ 0.5 นิ้ว เนื้อหาจัดให้อยู่กลางสไลด์

9 การจัดขนาดของสไลด์

10 ใช้ข้อความแทนประโยค มีข้อมูลมาก ควรจัดให้เป็นหัวข้อ ใช้ Key word เพื่อเพิ่มจุดสนใจ การใช้ตัวอักษรประกอบ

11 ศึกษาการประเมินการพังทลาย ดินเชิงพื้นที่ตามสภาพภูมิ ประเทศ ดิน ฝน และการใช้ ประโยชน์ที่ดิน โดยเน้นปัจจัย ทางด้านสภาพภูมิประเทศและ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ พร้อมทั้งเปรียบเทียบ สถานการณ์การพังทลายดินที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างปี พ. ศ. 2526 และ 2543 วัตถุประสงค์ ( ไม่เหมาะสม )

12 ศึกษาการพังทลายดินเชิง พื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ ที่ดิน เปรียบเทียบสถานการณ์การ พังทลายดินจากอดีตถึง ปัจจุบัน ( ปี พ. ศ. 2526 - 2543) วัตถุประสงค์ ( เหมาะสม )

13 การใช้ภาพประกอบ ภาพที่ใช้ต้องช่วยเสริม ข้อความที่เสนอ ไม่ควรมีอักษรในภาพถ้าไม่ จำเป็น ตัวอักษรที่ใช้ควรให้เงาเพื่อ เพิ่มความชัด ลดสิ่งที่ทำให้เกิดความยุ่ง เหยิง ภาพที่ใช้อาจทำให้ขนาด ของแฟ้มข้อมูลใหญ่เกินไป

14

15 จำนวนลุ่ม น้ำย่อย จุดรวมน้ำ (Outlet) หรือ ปริมาณน้ำ สะสมที่ กำหนด ความลาดชัน และทิศทาง ความลาดชัน ตัวอย่างการใช้ภาพ การสร้างเขตลุ่มน้ำโดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

16 ตัวอย่างการใช้ภาพ Intermediate Pattern Delayed Pattern เดือน ความเข้มฝน เดือน ความเข้มฝน การจำแนกฝนตามลักษณะความเข้มข้น

17 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝน กับการพังทลายดิน ตัวอย่างการใช้กราฟ

18 ตัวอย่างการใช้ Flow Chart ขบวนการผุ กร่อนของดิน (Weathering) การกัด เซาะ (Detach ment) การพัดพา (Transportation) การทับ ถม (Deposit ion) ตัวการที่ทำให้อนุภาคดินแตกกระจาย (Detaching Agents) ตัวการการพัดพา (Transporting Agents)

19 ตัวอย่างการใช้ตาราง การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ปี พ. ศ. 2543 ปี พ. ศ. 2526 พื้นที่ ( ไร่ ) การสูญเสียดิน ( ตัน / ไร่ / ปี ) * พื้นที่ ( ไร่ ) การสูญเสียดิน ( ตัน / ไร่ / ปี ) * ป่า 106940.0136511.1 ข้าวนาดำ 1488.31960.02 ไม้ผล 5029.9 ผัก / พืชไร่ 3668-27.61520-45.7 พื้นที่เปิด 12-79.913-103.7 ถนน 141-108.6

20 แนวทางการออกแบบสไลด์ สื่อถึงเนื้อหาที่นำเสนอ หนึ่งสไลด์ต่อหนึ่งความคิด ชัดเจนและสะดวกต่อการอ่าน ความสมดุลและคงเส้นคงวา ใช้ภาพประกอบเมื่อจำเป็น

21 สีและตัวอักษร พื้นมืดตัวอักษรสว่าง เงาของตัวอักษรต้อง มืดกว่าสีพื้น ตัวอักษรต้องอ่านง่าย ชนิดตัวอักษร True Type Font ใช้ 1 หรือ 2 ชนิดของ ตัวอักษร ขนาด 36 – 60 point + ตัวหนา

22 ตัวอย่างสีพื้น

23 ความคมชัดสำคัญ แต่ชัดมากไป อาจมีผลกระทบต่อ สายตาผู้ฟัง

24 ความคมชัดสำคัญ แต่ พยายามหลีกเลี่ยง พื้นสีขาว

25 บางคนนิยมโทนสีสว่าง แต่อ่านค่อนข้างยาก อาจทำให้ดูแล้วตาลาย แม้กระทั่งตัวอักษรที่มีเงา

26 None - Shadowed Text Shadowed Text ตัวอย่างอักษรเงา

27 ชนิดตัวอักษร Time New Roman Arial Cordia New FreesiaUPC AngsanaUPC

28 ขนาดตัวอักษร Cordia New 28 point Cordia New 32 point Cordia New 36 point Cordia New 40 point Cordia New 44 point Cordia New 48 point Cordia New 54 point Cordia New 60 point

29 หัวเรื่อง 60 point เนื้อหาควรมีขนาดตั้งแต่ 36 points ถึงขนาด 50 point และควรเป็นตัวหนา

30 การให้สีตัวเลขในตาราง การใช้ประโยชน์ ที่ดิน ปี พ. ศ. 2543 ปี พ. ศ. 2526 พื้นที่ ( ไร่ ) การสูญเสียดิน ( ตัน / ไร่ / ปี ) * พื้นที่ ( ไร่ ) การสูญเสียดิน ( ตัน / ไร่ / ปี ) * ป่า 106940.0136511.1 ข้าวนาดำ 1488.31960.02 ไม้ผล 5029.9 ผัก / พืชไร่ 3668-27.61520-45.7 พื้นที่เปิด 12-79.913-103.7 ถนน 141-108.6

31 ตัวอักษรตัดขอบไม่ควร ใช้ เนื้อหาต้องไม่แน่น จนเกินไป สูงสุด 8 บรรทัดต่อ 1 สไลด์ หลีกเลี่ยงการใช้ตัวพิมพ์ ใหญ่ทั้งหมด ( อังกฤษ ) สีและตัวอักษร ( ต่อ )

32 ตัวอย่างตัวอักษรตัดขอบ

33 ตัวอย่างการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ Spatially-explicit Soil Erosion SPATIALLY-EXPLICIT SOIL EROSION

34 การเตรียมตัวนำเสนอ ศึกษาข้อมูลทั่วไปสำหรับ การนำเสนอ ศึกษาวิธีการควบคุม Slide Show นำเสนอผลงาน

35 ศึกษาสภาพแวดล้อมทั่วไป ผู้เข้าฟังการบรรยาย... ใคร... จำนวน ความสว่างของห้อง บรรยาย เครื่องเสียง เช่น ไมโครโฟน ตำแหน่งของ LCD ที่ใช้ นำเสนอ ตำแหน่งที่จะยืนสำหรับ การนำเสนอ

36 การควบคุม Slide show เก็บ File นามสกุล.pps ซ่อนจอโดยใช้ ‘B’ หรือ ‘W’ ข้ามไปยังสไลด์ที่ ต้องการ “ ตัวเลข ตามด้วย ENTER” ใช้ ‘Page Up’ หรือ ‘Page Down’ ในการ เลื่อนสไลด์ ความเชื่อมต่อระหว่าง สไลด์

37 ปิดการทำงานของ Screen Saver ปิดการทำงานของการ ประหยัดพลังงาน (Notebook Computer) ปรับความคมชัดของจอ ให้เหมาะสม ปรับคุณภาพของ ตัวหนังสือ เก็บ File ที่จะนำเสนอใน Hard Disk การควบคุม Slide show ( ต่อ )

38 สรุป มีหัวเรื่องทุกสไลด์ ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ และ หลายรูปแบบ สีและรูปแบบตัวอักษรไม่ควร มากเกินไป พื้นสไลด์ไม่ควรยุ่งเหยิง หัวข้อย่อยไม่ควรมากกว่า 6 หัวข้อต่อสไลด์ ลำดับความสำคัญของหัวข้อ ย่อย

39 สรุป ( ต่อ ) ใช้กราฟเมื่อต้องการ เปรียบเทียบ ดูแนวโน้ม และแสดงความสัมพันธ์ ใช้ภาพประกอบเมื่อจำเป็น ควรเว้นช่องไฟให้เหมาะสม เพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไป เมื่อจำเป็น


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคเบื้องต้น การนำเสนอผลงานด้วย Power Point. หัวข้อการนำเสนอ สื่อการนำเสนอผลงาน ทำไมต้อง Power Point ? การจัดวางรูปแบบสไลด์ การออกแบบสไลด์ การเตรียมตัวนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google