งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการตรวจ ราชการเขต 8 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการตรวจ ราชการเขต 8 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการตรวจ ราชการเขต 8 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8

2 นโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข 1. ให้ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนว พระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเทิดพระเกียรติพระ บรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 2. บูรณาการองค์ประกอบและบทบาทเขตสุขภาพระหว่าง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การดูแลสุขภาพคนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทุก ระดับและทุกมิติ นโยบาย 3. พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุก กลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยความร่วมมือ ของทุกภาคส่วน โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ ร่วม คิด ร่วมนํา ร่วมทํา และ ร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบ เครือข่าย เอื้ออํานวยระบบ สุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาค ส่วนเข้าด้วยกัน 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานทุกระดับทั้ง การบริหารการเงินการคลัง การบริหารกําลังคน และการ บริหารข้อมูลสุขภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสาธารณสุขและ ปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ พลเมืองไทยมีสุขภาพแข็งแรง

3 นโยบาย 5. ให้ความสําคัญในการพัฒนากําลังคนด้าน สาธารณสุขทั้งความรู้ ทักษะ การผลิต การใช้ การสร้าง ขวัญกําลังใจภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจและ สังคมปัจจุบัน 6. วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและ สมุนไพรไทยให้มี คุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อ เศรษฐกิจไทย นโยบาย 7. เร่งรัดปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ ให้เอื้อต่อ การ ปฏิบัติงานสาธารณสุข เพื่อประสิทธิผลที่ดีต่อสุข ภาวะของ ประชาชน 8. สนับสนุนกลไกการทํางานสาธารณสุขให้เป็นไปเพื่อ ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงและความผาสุกของ สังคมไทยและสังคมโลก

4 Health Care Setting Change Multi-faceted Ecosystem Hospitals and clinics become increasingly small part Patient have become central of the healthcare delivery Patient and family engagement become quality component IT have become strategic component

5

6

7 Paternalistic Clinician-Centered interaction Symmetrical Patient-Centric partnership The Sick The patient The customer The partner

8 ประช าชน ระบบ ข้อมูล สุขภาพ บุคลา กร สุขภา พ การเงิ นการ คลัง สุขภา พ เวชภั ณฑ์ วัคซีน เทคโน โลยี ระบบ บริกา ร สุขภา พ ภาวะ ผู้นำ การ กำกับ ดูแล การ เปลี่ยนแปลง ประชากร เทคโนโลยี เปลี่ยน ปัญหา ความ ต้องการ เปลี่ยน All For Health : OH, HAP สร้างนำซ่อม ป้องกันภัยสุขภาพ (Social, Financial Risk) ความรู้ เข้าใจสุขภาพ (Health Literacy) Health For All : PHC, UHC จัดบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ (Responsiveness, Efficiency) การเข้าถึง, คุณภาพ, ต้นทุน คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยที่มีสุขภาพดี (Improved Health) ผลิตภาพต่อช่วงชีวิต (Productivity/Life Span) เพิ่มขึ้นอย่าง ยั่งยืน 2, 7 3 4 4, 5 4 6 8

9 เป้าหมายเฉพาะ ร่วมกันผลักดันให้เป็นไปตามเป้าหมายทาง ยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ( เน้น Output Outcome Impact) ลดความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมให้การทำงานเป็นไป โดยความปลอดภัย (Risk Management) ร่วมกันขจัดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ( Integration of Input and Process) ลดภาระที่ไม่จำเป็น และให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น (Process Improvement)

10 ความคาดหวังผลกระทบเชิงผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ ทิศทางที่จะมุ่งหน้าไป การบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นคุณค่าที่เกิดขึ้น ต่อประชาชน คุณค่า = ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ, ทำงานได้ คุณภาพชีวิต ระยะเวลา

11 ประเด็นความท้าทาย ความยาก และ ปัญหาอุปสรรค วัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากรสาธารณสุข :จัดสรร งบประมาณไม่เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั่วถึง ประสิทธิภาพ คุณภาพ ? เน้น กระบวนการ เน้น ประชุม ไม่มี Outcome คุณค่า ?

12

13

14

15

16 อัตราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจร เขต 255525562557 2558 ( 8 เดือน) 123.1025.2332.8318.16 227.0628.4730.5217.35 327.3029.1426.6315.44 420.2919.5318.1713.71 530.1229.1931.7918.77 631.9434.8933.6520.20 718.3320.4920.7813.72 812.7818.7114.6510.62 922.1922.3823.0813.16 1018.9820.4417.1613.06 1131.9629.5626.7316.23 1223.9920.9119.0711.02

17 New Culture ประชาชน สป กรม สำนัก ส่วนกลาง ผู้บริหารส่วนภูมิภาค ผู้ให้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน

18 (No more)They (Just) We

19 Focus on the Patient as the part of a family


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการตรวจ ราชการเขต 8 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google