งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา สัญลักษณ์ของโรงเรียนสัญลักษณ์ : ( เป็นรูปเชิงเทียน พญานาคสองหัว มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกําลังเปล่งแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา สัญลักษณ์ของโรงเรียนสัญลักษณ์ : ( เป็นรูปเชิงเทียน พญานาคสองหัว มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกําลังเปล่งแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา สัญลักษณ์ของโรงเรียนสัญลักษณ์ : ( เป็นรูปเชิงเทียน พญานาคสองหัว มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกําลังเปล่งแสง สว่างโชติช่วง ) ความหมาย : เปลวไฟที่เจิดจ้าจากลำเทียน เป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบว่า " โรงเรียน คณะราษฏรบำรุง จังหวัดยะลา " เป็นสถานที่ให้ความสว่างทางปัญญาแก่นักเรียน เพื่อให้ออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต อักษรย่อ : ค. บ. ต้นไม้ประจำโรงเรียน : - ธง / สีประจำโรงเรียน : เขียว - เหลือง คำขวัญอำเภอ / จังหวัด : ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน อื่นๆ ( ถ้ามี )

2  โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดของ ยะลา แรกเริ่ม โรงเรียนนี้ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านลิมุด ตำบลท่าสาป เมื่อ พ. ศ. ๒๔๕๒ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีรองอำมาตย์ตรีสด สุขหุต เป็นครูใหญ่คน แรก ตั้งชื้อว่า " โรงเรียนจังหวัดยะลา " ประมาณ พ. ศ. ๒๔๕๕ พระยาณรงค์ฤทธิ์ศรี ประเทศ วิเศษวังษา เจ้าเมืองยะลาในสมัยนั้น ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้สร้าง โรงเรียนใหม่ ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นฝั่งเดียวกับที่ตั้งศาลากลาง จังหวัดยะลาในสมัยนั้น คือที่หมู่บ้างสะเตง และย้ายโรงเรียนมาจากบ้านลิมุด ปี พ. ศ. ๒๔๕๖ และขนานนาม ว่า โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎรบำรุง และขยายชั้น เรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๔๗๘ จัดสอนเป็น ๒ ระดับคือ ระดับประถมศึกษา มีชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษา มีชั้น มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๔ ปี พ. ศ. ๒๔๗๙ โรงเรียนมีชั้นเรียน ๘ ชั้น คือ ชั้น จำนวนนักเรียนมีมากจนสถานที่เรียนไม่เพียงพอ และคับแคบ เมื่อ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๖, ๐๐๐ บาท และเงินสบทบ ของ สมาคมคณะ ราษฎร์ จังหวัดยะลา อีก ๒, ๐๐๐ บาทจึงมาสร้าง โรงเรียนใหม่ที่ หมู่บ้านนิบง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา คือ ที่ตั้ง โรงเรียน ปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนถาวร เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น มี ๖ ห้องเรียน และห้องมุข ขนาดใหญ่ใช้เป็นห้องเรียนได้อีก ๒ ห้อง สิ้นเงินงบก่อสร้าง ๘, ๐๐๐ บาท แล้วได้ย้ายโรงเรียนมาใน ปี พ. ศ. ๒๔๘๐ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน ใหญ่ว่า " โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง " เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมาประมาณ ปี พ. ศ. ๒๔๙๖ กรมวิสามัธศึกษา ได้ประกาศปรับปรุงชื่อโรงเรียนเสียใหม่ทั่ว ประเทศ เพื่อความเหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา "  ประวัติโรงเรียน

3 รายละเอียดตามสาระการเรียนรู้ รายวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร รายละเอียดข้อมูลทั่วไป รหัสวิชาง 32102 จำนวนชั่วโมงสอนเวลา 40 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน ชั้นที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่สอนภาคเรียนที่ 2 คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาและอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ แล้วสามารถนำกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศมา เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการประมวลผล และตัดสินใจในการทำงาน ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม เขียนโปรแกรมภาษา เพื่อนำมาใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์ ( สารคดี ) ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี คุณธรรมและจริยธรรม จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/1 ม.4-6/3 ม.4-6/5 ม.4-6/6 ม.4-6/7 ม.4-6/9 ม.4- 6/10 รวม 7 ตัวชี้วัด

4 คำอธิบายกิจกรรมสอดแทรกและบูรณาการ พัฒนาการ และแนวคิดของภาพยนตร์สารคดี ตลอดจนบทบาท และความสำคัญของภาพยนตร์ สารคดีที่มีต่อสังคม ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนนำ ความคิด และแรงบันดาลใจที่ได้จากเรื่องจริงมา สร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีในท้องถิ่น จุดมุ่งหมาการสอดแทรกและบูรณาการ พัฒนาการ และแนวคิดของภาพยนตร์สารคดี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจคำจำกัด ความของภาพยนตร์สารคดี รูปแบบของภาพยนตร์ สารคดีต่างๆ ศึกษากระบวนการในการเขียนบท สารคดี รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการถ่าย ทำภาพยนตร์สารคดี สอดแทรกสารคดีเพื่อ การศึกษาสอน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียน คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา อำเภอ เมืองยะลา จังหวัด ยะลา สัญลักษณ์ของโรงเรียนสัญลักษณ์ : ( เป็นรูปเชิงเทียน พญานาคสองหัว มีเทียนปักอยู่ตรงกลาง เปลวไฟกําลังเปล่งแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google