งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ สนับสนุนการดำเนินการโดยรวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน

2 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [2][2]

3 จัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า ภายในองค์การ เหตุผลและความจำเป็นเหตุผลและความจำเป็น ส่วนราชการ จังหวัด อุดมศึกษา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59    [3][3] ประเทศไทยมิได้มีแหล่ง พลังงานเชิงพาณิชย์ ภายในประเทศมากพอกับ ความต้องการ ทำให้ต้อง พึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่าการนำเข้าสูง ถึง 2 ล้านล้านบาท ต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี หากลดปริมาณ การใช้ลงได้ ก็จะส่งผลให้ เงินทุนที่ต้องสำรองไว้สร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน ปรับลดลงด้วย นำเงินไป พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ Who? What? When? Why? ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน อย่างน้อยร้อยละ ของค่ามาตรฐาน ลดลง 1010%1010% องค์การมหาชน 

4 [4][4] ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล ข้อบังคับข้อบังคับ 2 Log in ด้วย Username และ Password

5 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [5][5]

6 จึงจะได้รับการ ประเมินผลระดับที่ 3, 4 และ 5 ระดับ 2 เป็นข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการใช้ พลังงานจริง ต้องได้คะแนน เต็ม (เท่ากับ ) [6][6] หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน เท่านั้น หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน เท่านั้น เกณฑ์ประเมิน ปี 2559 Paperless ระดับ 3,4,5 เป็นผลจากสูตร คำนวณและเทียบ บัญญัติไตรยางศ์

7 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [7][7]

8 [8][8] พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ [1] [2] [1] ด้านไฟฟ้า และ [2] ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน Energy Utilization Index, EUI ( ของปริมาณการใช้พลังงาน ) (ปริมาณการใช้พลังงาน ) ปริมาณการใช้พลังงาน จริง มาตรฐาน จริง 90 % – สูตรการคำนวณสูตรการคำนวณ ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10% หรือใช้ไม่เกิน 90% ของปริมาณการใช้มาตรฐาน เป้าหมาย ระดับคะแนน 2.1 ระดับคะแนน 2.2

9 ปริมาณการใช้จริงปริมาณการใช้จริง [9][9]  Actual Electricity Utilization; AEU จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการ ของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  ใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่ การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  รายงานผ่าน  Actual Fuel Utilization; AFU จำนวน น้ำมัน (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะ ของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  รวบรวมจำนวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคัน ในแต่ละเดือน  รายงานผ่าน ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จริง (ลิตร) ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จริง (ลิตร) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ข้อมูล ต้องครบ 12 เดือน

10  Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  SEU จัดทำขึ้นจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ นั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของ แต่ละเดือน ที่หน่วยงานรายงานผ่าน  Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการ นั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  SFU จัดทำขึ้นจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของส่วน ราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จำนวนบุคลากร เป็น ต้น ของแต่ละเดือน ที่หน่วยงานรายงาน ผ่าน ปริมาณการใช้มาตรฐานปริมาณการใช้มาตรฐาน [10] ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ข้อมูล ต้องครบ 12 เดือน

11 [11] ที่มาของการใช้มาตรฐานที่มาของการใช้มาตรฐาน แบ่งกลุ่มหน่วยงาน ตามลักษณะการทำงาน และการบริการ เพื่อให้เกณฑ์ประเมินผล สะท้อนลักษณะงาน

12 [12] แบ่งกลุ่ม กำหนดตัวแปร ตามลักษณะงาน

13 ข้อมูล 38 องค์กรมหาชน [13] 29/02/59

14 [14] กำหนดตัวแปรตามกลุ่มงานกำหนดตัวแปรตามกลุ่มงาน ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานจำแนกตามกลุ่มงาน ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ แต่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกลง e-Report (=> Auto)  อุณหภูมิ  พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง หรือ พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง  ระยะห่างจากตัวจังหวัด

15 [15] กลุ่มหน่วยงานตามลักษณะงาน ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม ได้มาจากข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานบันทึกไว้ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดจาก คำนวณปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานคำนวณปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน

16 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [16]

17 รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ [17] 11 เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของปีงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม มีนาคม 2559) และ รอบ 12 เดือน (เมษายน กันยายน 2559) คะแนนเต็ม คะแนน

18 วิธีบันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [18] 11

19 [19] เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน รวมคะแนนในระดับคะแนนที่ มีการรายงาน สำหรับการประเมินปริมาณ การใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจำปี งบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และ นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน มีการรายงานข้อมูล (ไฟฟ้า หน่วย kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (น้ำมัน หน่วย ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2559 นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน 12 เดือน ปริมาณพลังงานที่ใช้จริง ครบถ้วน 12 เดือน คะแนนเต็ม คะแนน รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ 22

20 [20] วิธีบันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่

21 [21]  ข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกลง e-Report โปรแกรมจะนำมาคำนวณ ด้วยสูตรและค่าปัจจัยที่กำหนดไว้  ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น “ปริมาณการใช้ มาตรฐาน” ที่จะนำไป เปรียบเทียบกับ “ปริมาณการใช้จริง” การใช้ข้อมูลเกณฑ์ที่

22 [22] วิธีบันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่

23 รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ [23] เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน มีผลการคำนวณ มีผลการคำนวณ ถึง – มีผลการคำนวณ ถึง – มีผลการคำนวณ ถึง – คะแนนเต็ม คะแนน คะแนนระดับที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการใช้พลังงานจริง ด้านใดได้คะแนนเต็ม จึงจะได้รับการประเมินผลระดับที่ 3, 4 และ 5

24 [24] ตรวจความครบถ้วนของข้อมูล ตามระดับคะแนน ที่ 1 และ 2.1 และ 2.2 แต่ละด้าน (ไฟฟ้า & น้ำมัน) ข้อมูลด้านใดครบ (คะแนน = ) ระบบจะนำข้อมูลตามระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ที่หน่วยงานบันทึกไว้ ไปเข้าสูตรคำนวณ EUI  ข้อมูลด้านใดไม่ครบ ระบบจะประมวลคะแนนเพียงถึงระดับ 2 เท่านั้น ไม่คำนวณคะแนนระดับ 3, 4, 5 ระบบจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ ไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน คะแนนให้กับหน่วยงาน    ระบบจะทำการประมวลและประเมินผล  วิธีประเมินผล

25 [25] ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

26 [26] จำนวนบุคลากรจำนวนบุคลากร 22 การเก็บข้อมูลเรื่อง “คน” จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้ที่ทำงานประจำในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (full time) ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน (ผู้เข้ามาใช้บริการ) 55

27 [27] ข้อมูล “คน” Full Time  เป็นจำนวนของบุคลากร (คน) ที่ทำงานเต็มเวลาทำการ (Full Time) ตลอด ทั้งเดือนนั้น และใช้พื้นที่ของหน่วยงาน 22  นับรวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน ที่มาทำงานตลอดทั้งเดือน นับรวมไปราชการ ไม่นับ ลาบวช, ลาคลอด,  ถ้าแบ่งเวลาทำงานเป็น 2 รอบ หรือ 3 รอบ ก็ให้นับรวมกัน เช่น รอบเช้า 20 คน รอบค่ำ 7 คน 27 คน

28 [28] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ  เป็นจำนวนของบุคลากร (คน) ที่มีส่วนร่วมใช้พลังงานในหน่วยงาน  ในหลายลักษณะ เช่น เข้ามาใช้บริการ มาประชุม เป็นต้น 55 บริการทั่วไป (คน) โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

29 [29] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ 55 บริการทั่วไป (คน) จำนวนบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการในอาคารตลอดเวลาเปิดทำการใน แต่ละวัน นับรวมตลอดทั้งเดือน  บัตรคิว  สมุดทะเบียนจำนวนเรื่องที่มีผู้เข้ามาขอใช้บริการ  จำนวนของผู้ที่เข้าใช้ห้องประชุม  ใบลงทะเบียน  รายงานการประชุม เป็นต้น

30 [30] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ 55 โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)ผู้ป่วยใน (คน-วัน) ไม่นับจำนวนของญาติ หรือ ผู้ติดตามที่ติดตามผู้ป่วยมา

31 [31] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ 55 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นเรียน ที่ลงทะเบียนเรียน ภายในเดือนนั้นๆ  ใช้ตัวเลขจำนวนนักศึกษารวมทั้งหมดในเทอมนั้น ที่มีอยู่ที่สำนักทะเบียน

32 [32] จำนวนพื้นที่จำนวนพื้นที่ 33 การเก็บข้อมูลเรื่อง “พื้นที่” จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) พื้นที่ให้บริการ (ตารางกิโลเมตร) 66

33 [33] ข้อมูล “พื้นที่” สำนักงาน  เป็นค่าแสดงพื้นที่ใช้สอยเฉพาะภายในอาคาร  นับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน  รวมทั้งพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) 33

34 [34] ข้อมูล “พื้นที่” ออกไป ให้บริการ 66 พื้นที่ให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)  พื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดที่ หน่วยงานต้องออกไปให้บริการแก่ ประชาชนนอกที่ตั้งปกติ เช่น การ ออกไปตรวจสอบกิจการค้า การ ตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ฯลฯ  พื้นที่แต่ละจังหวัด ดูที่  บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่  หากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ให้ ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่มปฏิบัติ จริง

35 [35] เวลาทำการเวลาทำการ เวลาทำงานปกติตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ นับรวมตลอดทั้งเดือน (เฉพาะวันทำการ)  หน่วยงานที่มีการกำหนดการทำงานนอกเวลา (Over Time) ชัดเจน เช่น ต้องทำงานใน วันเสาร์ หรือในช่วงเวลาเย็น สามารถนำเวลาที่กำหนดให้มาทำงานนั้น มานับรวมได้ 44

36 [36] วันทำการของโรงเรียนวันทำการของโรงเรียน 1111 จำนวนวัน ที่โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ เปิดทำการเรียน การสอนในเดือนนั้นๆ นับรวมวันสอบ  ไม่นับ วันปิดภาคเรียน จำนวนเตียงทั้งหมด ตามที่โรงพยาบาล หรือสถานบริการฯ ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวนเตียงจำนวนเตียง 88

37 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [37]

38 [38]    การเรียกดูผลประเมินการเรียกดูผลประเมิน

39 [39] ❹ ❺ ❻ ❼ Click เพื่อดูรายละเอียด การเรียกดูผลประเมินการเรียกดูผลประเมิน

40 ข้อมูล มี.ค.59 รวม [40] หน่วยงาน 1องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 3สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 5สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 6สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 7สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 9ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 10ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 11สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 12สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 13สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 14สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 15โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 16โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร 17หอภาพยนตร์ 18สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 19สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 20สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 21สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 22สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 23สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 24สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 26สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 27สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 28สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 29สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 30ศูนย์คุณธรรม 31สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 32สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 33สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 34ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 35สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 36สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 37สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 38สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลิตร เดือน

41 Case: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน [41] ปัจจัยหน่วยต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. บุคลากรทำงานเต็มเวลาคน พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารตารางเมตร 35,957 เวลาทำการชั่วโมง ผู้ที่เข้ามาใช้บริการคน ,104 พื้นที่การให้บริการตารางกิโลเมตร

42 Case: โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร [42] ปัจจัยหน่วยต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. บุคลากรทำงานเต็มเวลาคน1,1931,1921,1841,1801,1671,166 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารตารางเมตร?????? จำนวนเตียงเตียง300 จำนวนผู้ป่วยนอกครั้ง67,03266,65462,80061,65262,92172,296 จำนวนวันรวมของผู้ป่วยในคน-วัน1,7921,7241,7301,5381,597?

43 Check-เวลาทำการ [43] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3,9573,4842,9753,5072,4782, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8159 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หอภาพยนตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หน่วย: ชั่วโมง

44 Check- บุคลากรทำงานเต็มเวลา [44] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา1, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์55,33164,26665,77566,52058,46828, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร1,1931,1921,1841,1801,1671, หอภาพยนตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล70 74 หน่วย: คน

45 Check-ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ [45] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2,7002,6102,0242,0032,3992, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8159 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ , ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 7791, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หอภาพยนตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1, สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15,47216,13292,00246,68524,91215, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หน่วย: คน

46 Check-พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร [46] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน1, สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้1, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ1, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน11, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร2, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ4, สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่2, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน35, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ7, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา1, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์96, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร หอภาพยนตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง3, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ42, สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว40,745 41, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก3, สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์3, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์3, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ66, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร1, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ1, ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์1, สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา1, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล1,479 หน่วย: ตารางเมตร

47 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน สรุปท้ายบท เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน สรุปท้ายบทประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [47]

48 [48] ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล งานที่ต้องทำงานที่ต้องทำ 2 Log in ด้วย Username และ Password

49 [49] ข้อมูลคือหัวใจ กรอกครบผ่านแน่ ประหยัดได้มีรางวัล สูตรความสำเร็จสูตรความสำเร็จ

50 [50] Application “E-Report”     การติดตั้งการใช้งาน MENU การใช้งาน

51 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: ต่อ 364 หรือ 358 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีรายงาน โดยสามารถดาวน์โหลดจาก


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google