งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 www.e-report.energy.go.th สนับสนุนการดำเนินการโดยรวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน

2 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [2][2]

3 จัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า ภายในองค์การ เหตุผลและความจำเป็นเหตุผลและความจำเป็น ส่วนราชการ จังหวัด อุดมศึกษา ตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย. 59    [3][3] ประเทศไทยมิได้มีแหล่ง พลังงานเชิงพาณิชย์ ภายในประเทศมากพอกับ ความต้องการ ทำให้ต้อง พึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่าการนำเข้าสูง ถึง 2 ล้านล้านบาท ต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี หากลดปริมาณ การใช้ลงได้ ก็จะส่งผลให้ เงินทุนที่ต้องสำรองไว้สร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน ปรับลดลงด้วย นำเงินไป พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ Who? What? When? Why? ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน อย่างน้อยร้อยละ ของค่ามาตรฐาน ลดลง 1010%1010% องค์การมหาชน 

4 [4][4] ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล ข้อบังคับข้อบังคับ 2 Log in ด้วย Username และ Password

5 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [5][5]

6 จึงจะได้รับการ ประเมินผลระดับที่ 3, 4 และ 5 ระดับ 2 เป็นข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการใช้ พลังงานจริง ต้องได้คะแนน เต็ม (เท่ากับ 0.5000) [6][6] หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th เท่านั้น หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th เท่านั้น เกณฑ์ประเมิน ปี 2559 Paperless ระดับ 3,4,5 เป็นผลจากสูตร คำนวณและเทียบ บัญญัติไตรยางศ์

7 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [7][7]

8 [8][8] พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ [1] [2] [1] ด้านไฟฟ้า และ [2] ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน Energy Utilization Index, EUI ( ของปริมาณการใช้พลังงาน ) (ปริมาณการใช้พลังงาน ) ปริมาณการใช้พลังงาน จริง มาตรฐาน จริง 90 % – สูตรการคำนวณสูตรการคำนวณ ลดใช้พลังงานลงอย่างน้อย 10% หรือใช้ไม่เกิน 90% ของปริมาณการใช้มาตรฐาน เป้าหมาย ระดับคะแนน 2.1 ระดับคะแนน 2.2

9 ปริมาณการใช้จริงปริมาณการใช้จริง [9][9]  Actual Electricity Utilization; AEU จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริงในกิจการ ของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  ใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่ การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน  รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th  Actual Fuel Utilization; AFU จำนวน น้ำมัน (ลิตร) ที่ใช้ไปจริงในยานพาหนะ ของส่วนราชการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  รวบรวมจำนวนหน่วยของเชื้อเพลิงที่ใช้ ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคัน ในแต่ละเดือน  รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จริง (ลิตร) ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จริง (ลิตร) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จริง (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ข้อมูล ต้องครบ 12 เดือน

10  Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้ ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  SEU จัดทำขึ้นจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ นั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จำนวนบุคลากร เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของ แต่ละเดือน ที่หน่วยงานรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th  Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการ นั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน  SFU จัดทำขึ้นจากการนำปัจจัยต่างๆ ที่ มีผลต่อการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของส่วน ราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ (ตารางกิโลเมตร) จำนวนบุคลากร เป็น ต้น ของแต่ละเดือน ที่หน่วยงานรายงาน ผ่าน www.e-report.energy.go.th ปริมาณการใช้มาตรฐานปริมาณการใช้มาตรฐาน [10] ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ข้อมูล ต้องครบ 12 เดือน

11 [11] ที่มาของการใช้มาตรฐานที่มาของการใช้มาตรฐาน แบ่งกลุ่มหน่วยงาน ตามลักษณะการทำงาน และการบริการ เพื่อให้เกณฑ์ประเมินผล สะท้อนลักษณะงาน

12 [12] แบ่งกลุ่ม กำหนดตัวแปร ตามลักษณะงาน

13 ข้อมูล 38 องค์กรมหาชน [13] #e-report @ 29/02/59

14 [14] กำหนดตัวแปรตามกลุ่มงานกำหนดตัวแปรตามกลุ่มงาน ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงานจำแนกตามกลุ่มงาน ตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ แต่หน่วยงานไม่ต้องบันทึกลง e-Report (=> Auto)  อุณหภูมิ  พื้นที่ของอำเภอที่ตั้ง หรือ พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง  ระยะห่างจากตัวจังหวัด

15 [15] กลุ่มหน่วยงานตามลักษณะงาน ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม ได้มาจากข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานบันทึกไว้ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดจาก www.e-report.energy.go.th/ คำนวณปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานคำนวณปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน

16 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [16]

17 รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ [17] 11 เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของปีงบประมาณ 2559 0.5000 1.1รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) และ0.2500 1.2รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559)0.2500 คะแนนเต็ม 1.000 คะแนน

18 วิธีบันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [18] 11

19 [19] เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน รวมคะแนนในระดับคะแนนที่ 2 0.5000 2.1มีการรายงาน สำหรับการประเมินปริมาณ การใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจำปี งบประมาณ 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และ นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 0.2500 2.2มีการรายงานข้อมูล (ไฟฟ้า หน่วย kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (น้ำมัน หน่วย ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2559 นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 0.2500 ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน 12 เดือน ปริมาณพลังงานที่ใช้จริง ครบถ้วน 12 เดือน คะแนนเต็ม 1.000 คะแนน รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ 22

20 [20] วิธีบันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ 2.12.1

21 [21]  ข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกลง e-Report โปรแกรมจะนำมาคำนวณ ด้วยสูตรและค่าปัจจัยที่กำหนดไว้  ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น “ปริมาณการใช้ มาตรฐาน” ที่จะนำไป เปรียบเทียบกับ “ปริมาณการใช้จริง” การใช้ข้อมูลเกณฑ์ที่ 2.12.1

22 [22] วิธีบันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ 2.22.2

23 รายละเอียดเกณฑ์ที่รายละเอียดเกณฑ์ที่ [23] เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน 1.5000 มีผลการคำนวณ -3.3340.0000 3.มีผลการคำนวณ -2.000 ถึง -3.3330.0001 – 0.5000 4.มีผลการคำนวณ -1.999 ถึง -0.0910.0001 – 0.5000 5.มีผลการคำนวณ 0.000 ถึง -0.0900.0001 – 0.5000 คะแนนเต็ม 3.000 คะแนน 3-4-53-4-5 คะแนนระดับที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลการใช้พลังงานจริง ด้านใดได้คะแนนเต็ม 0.2500 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับที่ 3, 4 และ 5

24 [24] ตรวจความครบถ้วนของข้อมูล ตามระดับคะแนน ที่ 1 และ 2.1 และ 2.2 แต่ละด้าน (ไฟฟ้า & น้ำมัน) ข้อมูลด้านใดครบ (คะแนน = 0.2500) ระบบจะนำข้อมูลตามระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ที่หน่วยงานบันทึกไว้ ไปเข้าสูตรคำนวณ EUI  ข้อมูลด้านใดไม่ครบ ระบบจะประมวลคะแนนเพียงถึงระดับ 2 เท่านั้น ไม่คำนวณคะแนนระดับ 3, 4, 5 ระบบจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ ไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน คะแนนให้กับหน่วยงาน    ระบบจะทำการประมวลและประเมินผล  วิธีประเมินผล 3-4-53-4-5

25 [25] ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงาน

26 [26] จำนวนบุคลากรจำนวนบุคลากร 22 การเก็บข้อมูลเรื่อง “คน” จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ผู้ที่ทำงานประจำในหน่วยงานแบบเต็มเวลา (full time) ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้พลังงานในหน่วยงาน (ผู้เข้ามาใช้บริการ) 55

27 [27] ข้อมูล “คน” Full Time  เป็นจำนวนของบุคลากร (คน) ที่ทำงานเต็มเวลาทำการ (Full Time) ตลอด ทั้งเดือนนั้น และใช้พื้นที่ของหน่วยงาน 22  นับรวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน ที่มาทำงานตลอดทั้งเดือน นับรวมไปราชการ ไม่นับ ลาบวช, ลาคลอด,  ถ้าแบ่งเวลาทำงานเป็น 2 รอบ หรือ 3 รอบ ก็ให้นับรวมกัน เช่น รอบเช้า 20 คน รอบค่ำ 7 คน 27 คน

28 [28] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ  เป็นจำนวนของบุคลากร (คน) ที่มีส่วนร่วมใช้พลังงานในหน่วยงาน  ในหลายลักษณะ เช่น เข้ามาใช้บริการ มาประชุม เป็นต้น 55 บริการทั่วไป (คน) โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา

29 [29] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ 55 บริการทั่วไป (คน) จำนวนบุคคลภายนอก ที่เข้ามาใช้บริการในอาคารตลอดเวลาเปิดทำการใน แต่ละวัน นับรวมตลอดทั้งเดือน  บัตรคิว  สมุดทะเบียนจำนวนเรื่องที่มีผู้เข้ามาขอใช้บริการ  จำนวนของผู้ที่เข้าใช้ห้องประชุม  ใบลงทะเบียน  รายงานการประชุม เป็นต้น

30 [30] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ 55 โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย ผู้ป่วยนอก (ครั้ง)ผู้ป่วยใน (คน-วัน) ไม่นับจำนวนของญาติ หรือ ผู้ติดตามที่ติดตามผู้ป่วยมา

31 [31] ข้อมูล “คน” ผู้เข้ามาใช้บริการ 55 โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นเรียน ที่ลงทะเบียนเรียน ภายในเดือนนั้นๆ  ใช้ตัวเลขจำนวนนักศึกษารวมทั้งหมดในเทอมนั้น ที่มีอยู่ที่สำนักทะเบียน

32 [32] จำนวนพื้นที่จำนวนพื้นที่ 33 การเก็บข้อมูลเรื่อง “พื้นที่” จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) พื้นที่ให้บริการ (ตารางกิโลเมตร) 66

33 [33] ข้อมูล “พื้นที่” สำนักงาน  เป็นค่าแสดงพื้นที่ใช้สอยเฉพาะภายในอาคาร  นับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน  รวมทั้งพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (ตารางเมตร) 33

34 [34] ข้อมูล “พื้นที่” ออกไป ให้บริการ 66 พื้นที่ให้บริการ (ตารางกิโลเมตร)  พื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดที่ หน่วยงานต้องออกไปให้บริการแก่ ประชาชนนอกที่ตั้งปกติ เช่น การ ออกไปตรวจสอบกิจการค้า การ ตรวจสอบความสงบเรียบร้อย ฯลฯ  พื้นที่แต่ละจังหวัด ดูที่  บันทึกทุกเดือน แม้จะเป็นค่าคงที่  หากพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ให้ ปรับปรุงตัวเลขในเดือนที่เริ่มปฏิบัติ จริง www.e-report.energy.go.th/area.html

35 [35] เวลาทำการเวลาทำการ เวลาทำงานปกติตามที่หน่วยงานกำหนดไว้ นับรวมตลอดทั้งเดือน (เฉพาะวันทำการ)  หน่วยงานที่มีการกำหนดการทำงานนอกเวลา (Over Time) ชัดเจน เช่น ต้องทำงานใน วันเสาร์ หรือในช่วงเวลาเย็น สามารถนำเวลาที่กำหนดให้มาทำงานนั้น มานับรวมได้ 44

36 [36] วันทำการของโรงเรียนวันทำการของโรงเรียน 1111 จำนวนวัน ที่โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษานั้นๆ เปิดทำการเรียน การสอนในเดือนนั้นๆ นับรวมวันสอบ  ไม่นับ วันปิดภาคเรียน จำนวนเตียงทั้งหมด ตามที่โรงพยาบาล หรือสถานบริการฯ ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวนเตียงจำนวนเตียง 88

37 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนนประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [37]

38 [38]    การเรียกดูผลประเมินการเรียกดูผลประเมิน

39 [39] ❹ ❺ ❻ ❼ Click เพื่อดูรายละเอียด การเรียกดูผลประเมินการเรียกดูผลประเมิน

40 ข้อมูล e-report @ มี.ค.59 รวม [40] หน่วยงาน 1องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 2สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 3สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 4สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 5สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 6สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 7สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 9ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 10ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 11สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 12สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 13สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 14สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 15โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 16โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร 17หอภาพยนตร์ 18สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 19สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 20สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 21สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 22สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 23สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 24สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 25องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 26สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 27สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 28สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 29สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 30ศูนย์คุณธรรม 31สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 32สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 33สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 34ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 35สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 36สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 37สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 38สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลิตร เดือน

41 Case: สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน [41] ปัจจัยหน่วยต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. บุคลากรทำงานเต็มเวลาคน 234237247253 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารตารางเมตร 35,957 เวลาทำการชั่วโมง 744720744 696744 ผู้ที่เข้ามาใช้บริการคน 3403493086423531,104 พื้นที่การให้บริการตารางกิโลเมตร 000000 www.vcharkarn.com/

42 Case: โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร [42] ปัจจัยหน่วยต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. บุคลากรทำงานเต็มเวลาคน1,1931,1921,1841,1801,1671,166 พื้นที่ใช้สอยภายในอาคารตารางเมตร?????? จำนวนเตียงเตียง300 จำนวนผู้ป่วยนอกครั้ง67,03266,65462,80061,65262,92172,296 จำนวนวันรวมของผู้ป่วยในคน-วัน1,7921,7241,7301,5381,597? www.bphosp.or.th/

43 Check-เวลาทำการ [43] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 210 200210200230 218 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 208 160206 208 374 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 180198180 207 481 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 3,9573,4842,9753,5072,4782,613 599 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 168 160 184 6140 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 10 7149 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8159 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 688 10194 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 11201 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 744720744 696744 13204 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 231 220 253 14210 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 160 172809 หอภาพยนตร์ 270 279 252279 1829798 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 263 252 1990366 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2090367 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 10 2290369 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 240 2490371 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 286 275297 2590372 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 168 152160 184 2790374 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 10 2890375 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 45 3190378 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 720 672720672744 3290379 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 168 160 184 3390380 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 152168 160 3490381 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 200 3590382 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 160168160 3790384 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 200 168200 184 หน่วย: ชั่วโมง

44 Check- บุคลากรทำงานเต็มเวลา [44] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน88 218 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้5053 5653 374 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ131132131132 481 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน283285289284283285 599 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร107104107 103105 6140 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ828483817984 7149 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน------ -8-8159 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่112 10194 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร------ 11201 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน234237247253 13204 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ9193929493 14210 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา1,760 15 211 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์55,33164,26665,77566,52058,46828,206 16 306 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร1,1931,1921,1841,1801,1671,166 172809 หอภาพยนตร์85 1829798 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง424 1990366 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ------ 2090367 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน47 49 2290369 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ500 2490371 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว73 7275 2590372 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก85 8687 2790374 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์230235237234231 2890375 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์128129132 138137 3190378 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ391 384 388 3290379 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร119122 120 121 3390380 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ85 3490381 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์51535455 3590382 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา434443424139 3790384 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล70 74 หน่วย: คน

45 Check-ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ [45] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 100161107100 218 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 000000 374 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 600 481 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 2,7002,6102,0242,0032,3992,224 599 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 94682056175124 6140 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 185242234298189295 7149 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 8159 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ 9779719701,037937978 10194 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 11201 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 3403493086423531,104 13204 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 7791,141685783808821 14210 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 360380360400350360 172809 หอภาพยนตร์ 1829798 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 920 1990366 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2090367 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 15 2290369 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1,000 2490371 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15,47216,13292,00246,68524,91215,070 2590372 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 431249813870 2790374 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 897633879399568 2890375 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3190378 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 000000 3290379 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร 110215236200218216 3390380 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 000710 3490381 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์ 1021059085110120 3590382 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 2019142255 3790384 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 00000 หน่วย: คน

46 Check-พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร [46] id หน่วยงาน ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค. 116 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน1,195 218 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้1,024 374 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ1,928 481 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน11,764 599 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร2,594 6140 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ4,303 7149 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน476 8159 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ สำนักงานใหญ่2,700 10194 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 11201 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน35,957 13204 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ7,203 14210 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา1,363 15 211 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์96,949 16 306 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, สมุทรสาคร 172809 หอภาพยนตร์ 1829798 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง3,535 1990366 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2090367 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน704 2290369 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ42,580 2490371 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว40,745 41,445 2590372 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก3,900 2790374 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์3,829 2890375 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์3,813 3190378 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ66,472 3290379 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร1,596 3390380 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ1,344 3490381 ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีววิทยาศาสตร์1,536 3590382 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา1,080 3790384 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล1,479 หน่วย: ตารางเมตร

47 เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน สรุปท้ายบท เหตุผลและความจำเป็น เกณฑ์ประเมินผล ปี 2559 สูตรการคำนวณ วิธีรายงานผล วิธีดูผลคะแนน สรุปท้ายบทประเด็นนำเสนอประเด็นนำเสนอ [47]

48 [48] ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล งานที่ต้องทำงานที่ต้องทำ 2 Log in ด้วย Username และ Password

49 [49] ข้อมูลคือหัวใจ กรอกครบผ่านแน่ ประหยัดได้มีรางวัล สูตรความสำเร็จสูตรความสำเร็จ

50 [50] Application “E-Report”     การติดตั้งการใช้งาน MENU การใช้งาน

51 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 612 1555 ต่อ 364 หรือ 358 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีรายงาน โดยสามารถดาวน์โหลดจาก www.e-report.energy.go.th/


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การมหาชน รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google