งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัด ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัด ชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัด ชลบุรี

2 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ ประชุมทราบ

3 วาระที่ ๒ เรื่องที่เสนอให้ที่ ประชุมทราบ จังหวัด TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชนภูมิภาค ชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( มัธยมฯ ) ชมรมฯ ในสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน สถานประกอบการ ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน ชุมชนกรุงเทพมหานคร ประเภทการ ประกวดฯ ปี ๒๕๕๘

4 การสนับสนุน งบประมาณ ผู้จัดฯ ( กรมสุขภาพจิต ) จะสนับสนุน ค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าพาหนะสมทบ เบี้ยเลี้ยง ๒๐๐ บาท / คน ( ประเภทละ ๔ คน ) ค่าที่พัก ๓๕๐ บาท / คน / คืน ( เฉพาะผู้ ประกวด ๔ คน / ประเภท ) มอบคูปองอาหารกลางวันและอาหาร ว่างให้แก่ ผู้เข้าประกวด ประเภทละ ๔ คน สนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ ระดับประเทศ ชมรมละ ๔๐, ๐๐๐ บาท

5 การประสานงานระดับ จังหวัด ชมรมฯ ส่งเอกสารยืมเงิน ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ชมรมฯ ที่ต้องการจะเข้าพักโรงแรม สามารถแจ้งให้ผู้ประสานงานระดับ จังหวัดทราบ เพื่อผู้ ประสานงานฯ จะดำเนินการจอง / สำรองห้องพักไว้ให้

6 การเตรียมตัวเข้า ประกวดฯ ๐๗. ๐๐ น. ลงทะเบียน ณ บริเวณหน้างาน ๐๘. ๓๐ น. ร่วมพิธีเปิดพร้อมกัน ณ ห้อง ประชุมใหญ่ ๐๙. ๐๐ น. นำเสนอผลงาน ตามลำดับ จำนวนผู้นำเสนอบนเวที ไม่เกิน ๔ คน ( ไม่รวม ผู้ดูแลคอมพิวเตอร์ ) ให้ทดสอบคอมพิวเตอร์ ก่อนวันประกวด ๑ วัน ในเวลา ๑๕. ๐๐ - ๑๘. ๐๐ น. ระยะเวลาการนำเสนอ ๑๐ นาที ( มีการเตือน ๓ นาที และ ๑ นาที ) ก่อนการนำเสนอ ให้แจ้งรายละเอียดการ นำเสนอต่อเจ้าที่ด้วย เช่น มีการแสดงออกมา ก่อน / ไม่ใช้ LCD/ ต้องใช้โต๊ะเก้าอี้ในการนั่ง นำเสนอ ฯลฯ

7 การเตรียมตัวเข้า ประกวดฯ การใช้สื่อฯ ต้องไม่เกิน version window XP / Microsoft Office 2007 ซีดีนำเสนอ / ไฟล์งาน ให้เตรียมสำเนา ๒ แผ่น การมอบเอกสารประกอบการนำเสนอขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจหรือความพร้อมของผู้เข้าประกวด - เวที - คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๑ เครื่อง - LCD - ระบบเสียง / ไมโครโฟน ๒ ตัว - โต๊ะ / เก้าอี้ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคนิคอื่นเพิ่มเติมของผู้ ประกวด ( ใช้ได้เฉพาะของผู้จัดเท่านั้น )

8 ผู้ประสานงานระดับ จังหวัด ผู้ประสานงานระดับ จังหวัด 1. คุณอรนุช บุญสองชั้น 087-2152163 2. คุณพรทิพย์ เอมอ่อน 086-3110001 3. คุณอัจฉรา เกตุรัตนกุล 083-0364330 4. คุณนิษฐา พรหมสาลี 081-3775126 เบอร์ตรงกลุ่มงานส่งเสริมฯ สสจ. ชลบุรี 038-932478-9 โทรสาร. 038-276633

9 วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อ พิจารณา ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ สถานศึ กษา โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม แหลมฉบัง โรงเรียนบ้านสวน ( จั่น อนุสรณ์ ) โรงเรียนศรีราชา โรงเรียนเซนต์ปอล คอนแวนต์ สถาน ประกอ บการ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ชินแพค ( ประเทศ ไทย ) จำกัด บริษัท ทาเคเบะ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด บริษัท ซีพีออลล์จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ท้อปเทรนด์ แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ทีบีเคเค ( ประเทศ ไทย ) จำกัด ชุมชน ชุมชนบ้านหนองไทร อ. พนัส นิคม ชุมชนซอยกอไผ่ เมืองพัทยา อ. บางละมุง ชุมชนเทศบาลตำบลหนอง ปลาไหล อ. บางละมุง

10


ดาวน์โหลด ppt วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัด ชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google