งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงปัญหาการประมวลผลงบผลงาน บริการนวด อบ ประคบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงปัญหาการประมวลผลงบผลงาน บริการนวด อบ ประคบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงปัญหาการประมวลผลงบผลงาน บริการนวด อบ ประคบ

2 นวด อบ ประคบ 1.เป็นหน่วยบริการที่ ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ข้อ 5.7 (แพทย์แผนไทย) และข้อ 5.8 (แพทย์แผนไทยประยุกต์)ในปีงบประมาณ 2559 2. ผู้รับบริการเป็นผู้มีสิทธิ UC ในพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี และปรากฎเลขประจำตัวประชาชน ในฐานข้อมูล ของ สปสช. หรือ สนบท. 3. ผู้รับบริการต้องไม่ตายก่อน วันที่รับบริการ 4. ผู้รับบริการต้องไม่อยู่ในระหว่างการเป็นผู้ป่วยใน 5. เป็นการให้บริการ OPD case และมีรหัสการวินิจฉัยโรค 6. กรณีการให้บริการในชุมชน จะนับเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เท่านั้น 7. ข้อมูลผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่ได้รับการยืนยัน โดยผู้รับผิดชอบ งานแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8. ผู้ให้บริการ 1 คน นวดได้ไม่เกิน 5 คน/วัน 9. กรณีให้บริการทั้งประคบ และอบร่วมกัน จะคำนวณคะแนนให้เฉพาะบริการประคบเท่านั้น 10. การคำนวณคะแนนการให้บริการ 1 คน/วัน/ครั้ง บริการในหน่วยบริการนอกหน่วยบริการ นวดเพื่อการรักษา11.5 ประคบเพื่อการรักษา0.5 อบไอน้ำสมุนไพร0.5 ยาสมุนไพร ED (รายการ)1 ฟื้นฟูแม่หลังคลอด1

3 บริการนวด อบ ประคบ Procedure_opd ตรวจสอบ ผู้ให้บริการ มีใน Providerไม่มีใน Provider End ใช่ Type 8 ไม่ใช่ End ใช่ End มีชื่อใน excel ไม่มีมี จัดสรรงบ

4 43 แฟ้ม HDC โซน / จังหวัด / Cloud / service ตรวจสอบ ความครบถ้วน ตามเงื่อนไข ไม่ครบครบ End

5 Not NULL


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงปัญหาการประมวลผลงบผลงาน บริการนวด อบ ประคบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google