งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems : DSS) วุฒิชัย สมยาราช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems : DSS) วุฒิชัย สมยาราช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems : DSS) วุฒิชัย สมยาราช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ข้อมูล สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้บริหาร ระบบ ข้อมูลด้าน บริการ ผู้ป่วย ระบบ ข้อมูลด้าน บุคคลากร ระบบ ข้อมูลด้าน การเงิน Goal Goal

3 ที่มาของปัญหา ด่วน

4 ที่มาของปัญหา หลายแหล่ง

5 ที่มาของปัญหา หลาย Format ไม่ทันสมัย ต้องลงโปรแกรม

6 ที่มาของปัญหา ย้ายห้อง ประชุม

7 กิจกรรมการแก้ปัญหา/พัฒนา HOMC Back ระบบงานย่อย แต่ละหน่วยงาน Join, Import เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูล DSS ด้านสถิติผู้รับบริการ ด้านการเงินการคลัง Join, Import Link ด้านบุคคลากร ด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ ด้านอื่นๆ Collaboration : Reduce Correct : Reliability Convenient : Real-time HOMC Join, Import, input Collaboration : Reduce Correct : Reliability Convenient : Real-time

8 รายชื่อผู้รับผิดชอบ แหล่งข้อมูล ประเภทข้อมูล

9 ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 ระบบ กำลังเพิ่มเติม 2 ระบบ

10

11 ระบบแสดงข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ทราบสถิติการให้บริการผู้ป่วย ตามระบบรายงานของศูนย์ข้อมูล

12 ระบบรายงานค่า AdjRW และค่า CMI ทราบค่า AdjRW และ CMI (รายเดือน)

13

14 ระบบรายงานสถานการณ์การเงิน ทราบตัวชี้วัดทางสถานะทางการเงิน และรายรับ-รายจ่าย

15 ระบบเปรียบเทียบต้นทุนบริการต่อการเรียกเก็บและรับชดเชย ทราบค่าใช้จ่ายจริง ต่อการเรียกเก็บและรับโอน (ทุกสิทธิ) ติดตามความครบถ้วน ทันเวลาของการเรียกเก็บและรับชดเชย ค่าใช้จ่ายจริง เรียกเก็บ รับโอน

16

17 ระบบข้อมูลรายบุคคลของเจ้าหน้าที่ ทราบประวัติส่วนบุคคลของบุคคลากร/ ประวัติการประชุม-อบรม/ผลงานวิชาการ-วิจัย/การลา/รายรับ-รายจ่าย

18 ระบบข้อมูลบุคคลากรรายหน่วยงาน ทราบคนรายหน่วยงาน และรายชื่อหัวหน้างาน

19 ระบบแสดงรายชื่อบุคคลากร จำแนกตามเดือนและวันเกิด ทราบจำนวนผู้เกิดในแต่ละเดือน กิจกรรมอวยพรและเชิญชวนทำบุญในเดือนเกิด

20 ระบบแสดงข้อมูลผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ทราบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

21 ระบบข้อมูลสถิติการประชุม สัมมนาของโรงพยาบาล ทราบสถิติและรายละเอียด การร่วมประชุม อบรม สัมมนา ข้อมูลรายวิชาชีพ ข้อมูลตามทักษะ

22

23 ระบบรายงานดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ทราบความก้าวหน้าโครงการสิ่งก่อสร้าง

24

25 ระบบรายงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ทราบจำนวนผู้ลงทะเบียน รอตรวจและตรวจเสร็จ ของแต่ละห้องตรวจ (Real-Time)

26 ระบบรายงานการให้บริการผู้ป่วยนอก ทราบแพทย์ที่ออกตรวจ จำนวนและเวลาที่ตรวจเสร็จ (Real-Time)

27 ระบบรายงานการให้บริการผู้ป่วยใน ทราบเตียงว่างแต่ละหอผู้ป่วย เพื่อรองรับกรณีอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยพิบัติ

28 ระบบติดตามแฟ้มข้อมูล ทราบการบริหารจัดการเวชระเบียนผู้ป่วยใน Next Oral Presentation

29 ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา ทราบสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวัง (รายสัปดาห์) 8 กลุ่มโรค

30 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีแหล่งข้อมูล สารสนเทศสำหรับ ผู้บริหารจากหลาย ระบบมาอยู่ใน หน้าจอเดียว สามารถใช้งานทุก พื้นที่ของ รพ. ประหยัดทรัพยากร บุคคลและ ทรัพยากรระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ

31 บทเรียนที่ได้รับ ผู้บริหาร หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง ทีมพัฒนา ระบบ

32 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร (Decision Support Systems : DSS) วุฒิชัย สมยาราช นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google