งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน 1 นำเสนอโดย นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ข้อมูลประกอบการเสวนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน 1 นำเสนอโดย นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ข้อมูลประกอบการเสวนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน 1 นำเสนอโดย นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ข้อมูลประกอบการเสวนา “สานพลังภาคี เพื่อความปลอดภัยทางถนน” ในการสัมมนา “สานพลัง สอจร. กับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน” วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี

2 การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ของประเทศไทย รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 5.4 “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การ บาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ” มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 สรุปบทเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และ แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 สรุปการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556 - 2559 นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวาระแห่งขาติ” มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ใน 4 ประเด็นหลัก การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย การสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัย การเฝ้าระวังความปลอดภัยและ ลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและกลไก การบริหารงานด้านความปลอดภัยทางถนน 2

3 ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ท้องถิ่น ฯ รัฐบาล คณะกรรมการ นโยบาย ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน จังหวัด พื้นที่ อำเภอ/ตำบล/ชุมชน รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อ 5.4 “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ เกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการร่วมมือ ระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อ ป้องกันการรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ” หน่วยงาน องค์กร ภาคีต่างๆ การป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ภาค เอกชน องค์ความรู้และ นวัตกรรม ท้องถิ่น 3 กลไกการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน 3

4 การเพิ่มประสิทธิภาพ การบังคับใช้ กฎหมาย 1. การปรุงแก้ไข กฎหมาย (กฎหมาย หลัก + กฎหมาย รอง) 2. ส่งเสริมให้นำ เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการ บังคับใช้กฎหมาย 3.การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลความผิด คดีจราจร การสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมความ ปลอดภัยทางถนน 1. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ทุก รูปแบบ ทุกช่องทาง อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 2.นำนโยบาย “ประชารัฐ” เป็น แนวทาง (ธรรมนูญชุมชน + ด่านชุมชน) 3.ผลักดันให้บรรจุ เรื่อง “ความปลอดภัย ทางถนน” ไว้ใน หลักสูตรการศึกษา และส่งเสริมให้จัดตั้ง โรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้มาตรฐาน การเฝ้าระวังความ เสี่ยงจากอุบัติเหตุ ทางถนน 1.แก้ปัญหา จุดเสี่ยง จุดอันตราย 2.กำกับ ดูแล และ พัฒนาปรับปรุง มาตรฐานของ ยานพาหนะ 3. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม มาตรฐานการออก ใบอนุญาตขับขี่ การพัฒนาองค์กร และกลไกการบริหาร จัดการทุกระดับ 1.ใช้กลไก คณะอนุกรรมการ ในการติดตามและ ประเมินผล 2.ศปถ.จังกวัด คณะทำงานถนน ปลอดภัยทำหน้าที่ บริหารจัดการความ ปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่ 3.จัดทำตัวชี้วัด ร่วม หรือ Joint KPIs 4.บูรณาการ ข้อมูลอย่างแป็น ระบบ มีเอกภาพ แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี กลไกการดำเนินการ การติดตามประเมินผล 1.ศปถ.จังหวัด/กทม. แต่งตั้งคณะทำงาน ติดตาม การดำเนินงานในพื้นที่ และ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ ศปถ. ทุกเดือน 2.คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมทุกระยะ การดำเนินงานจะไม่เน้นช่วงเทศกาล แต่จะดำเนินงานตลอดทั้งปี มี 4 ประเด็นสำคัญ 12 3 4 4

5 สรุปกรอบแนวทางการปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี ระดับพื้นที่ การดำเนินงาน ประชาคมหมู่บ้าน/ ชุมชน การจัดตั้งด่านชุมชน การประชุม ประจำเดือน สถิติอุบัติเหตุทาง ถนนรายเดือน สถิติการจับกุม 10 มาตรการ และ มาตรการฯ ตามคำสั่ง คสช. ที่ 46/2558 จุดเสี่ยงอันตราย 12345 6 มีการประชุม ศปถ. จังหวัดทุกเดือนเพื่อวางแผน แก้ไขสถานการณ์ และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ ข้อมูลอุบัติเหตุใหญ่ 7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก หมู่บ้าน/ชุมชน ในการกำหนดกติกา/ ธรรมนูญด้านการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน การคัดกรองผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงบนถนน ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เชื่อมโยงกับ ถนนสายหลัก การประชุมประจำเดือน ประกอบด้วย ประเด็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน สถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการและ คำสั่ง คสช. การแก้ไขจุดเสี่ยง และ อุบัติเหตุใหญ่ เป็นต้น อุบัติเหตุการจราจรทางถนน เวลา 00.01-24.00 น. ในแต่ละวัน เฉพาะกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและ บาดเจ็บ (Admit) สถิติการจับกุมตาม 10 มาตรการ (ขับเร็ว ฝ่าฝืนไฟจราจร ย้อนศร ไม่คาดเข็มขัด/ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ แซงในที่คับขัน เมาสุรา ใช้มือถือขณะขับขี่ และมอเตอร์ไซค์ดัดแปลง) และจำนวนรถที่ถูกยึด จุดหรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น บ่อยครั้ง และมีผู้เสียชีวิตในระยะเวลา 3 ปี อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นจนกระทั่ง มีผู้เสียชีวิตจำนวน 2 รายขึ้นไป หรือ ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป หรือ ผู้บาดเจ็บ+ผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป 5

6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2559 มีมติ เห็นชอบให้มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน 5 ประเด็น ดังนี้ 1.การกำหนดปริมาณ แอลกอฮอล์ที่ เหมาะสม 2.การเพิ่มบทลงโทษ ที่รุนแรงมากขึ้น 3.แนวทางปฏิบัติ ของกำหนดให้มี มาตรการพักการ ใช้รถ และเก็บ รักษารถเป็นการ ชั่วคราว 1.กำหนดความเร็วในเขต เมืองให้เหมาะสม 2. เพิ่มบทลงโทษ ผู้กระทำผิด 1. แต่งตั้ง คณะทำงาน 2.ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล 3. ประชุมเพื่อ กำหนดประเด็น (คณะทำงาน+ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง) 4. เสนอ ศปถ./ นปถ. พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ 5. เสนอต่อ ครม.พิจารณา ให้ความ เห็นชอบ 6. แจ้ง มติ ครม. ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ กระบวนการดำเนินการ ใบอนุญาต ขับขี่ 1.พิ่มความเข้มงวด ในการออกใบอนุญาต 2.การพักใช้และเพิก ถอนใบอนุญาตขับรถ ให้ครอบคลุมการ ขับรถส่วนบุคคล 3.การเพิ่มโทษเป็นโทษ ทางอาญา) รถโดยสาร สาธารณะ - กำหนดมาตรฐานใน การบังคับให้ผู้ประกอบการ รถโดยสารสาธารณะ ดำเนินการให้เป็นไป ตาม มาตรฐานที่กำหนด และร่วมรับผิดชอบ ปรับปรุงระบบการเยียวยา เพื่อ คุ้มครองและ ให้ความเป็นธรรมกับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ การคาด เข็มขัดนิรภัย กำหนดการคาดเข็มขัด นิรภัย สำหรับ ผู้โดยสารด้านหลังใน รถโดยสารส่วนบุคคล 6 เมาแล้วขับ ขับรถเร็ว เกินกว่ากฎหมาย กำหนด 12345

7 1 2 3 จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ นำมติของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนไปปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพื่อให้ทันต่อการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรม โดยให้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเน้นการจัดทำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากล และให้มีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งปี ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติ ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทราบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกองทุนด้านความปลอดภัยทางถนน จัดหา สนับสนุน และ บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องตรวจวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ เครื่องตรวจจับความเร็ว กล้องวงจรปิด (CCTV) กล้องติดรถยนต์ และอุปกรณ์ บันทึกพฤติกรรมการขับขี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 7


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบัน 1 นำเสนอโดย นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ข้อมูลประกอบการเสวนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google