งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารโครงการ (project management) พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Project Closing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารโครงการ (project management) พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Project Closing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารโครงการ (project management) พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Project Closing) การปิดโครงการ

2 คุก 2 ปี ' หญิงเป็ด ' ไม่รอ อาญา กรณีจัดสัมมนาเท็จ ที่จ. น่าน „ ศาลอาญาพิพากษาจำคุก " คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑ กา " อดีตผู้ว่าการตรวจเงิน แผ่นดินกับพวก คนละ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา กรณีจัด งานสัมมนาเท็จที่ จ. น่าน เมื่อ ปี 2546 ก่อนอนุญาตให้ ประกัน 2 แสน “ http://www.dailynews.co.th/crime/364080

3 Project Closing

4

5 “ โครงการแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ” แท็บเล็ต “ One Tablet Per Child ” (OTPC) One Tablet Per Child คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ( คสช.) (57) ไม่มีความคุ้มค่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาด ทักษะ และการซ่อมบำรุง

6 ปี 2555 ครม. มีมติ เห็นชอบให้สิ้นสุด โครงการรถยนต์ คันแรก ภายใน 30 กันยายน 2558

7 เครือข่ายอันดามัน ลุยทำเนียบ จี้รัฐยกเลิก โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 20 กรกฎาคม 2558

8 “ โครงการรถเมล์ฟรี และ รถไฟฟรี ” นายกสมัคร สุทรเวช พรรค พลังประชาชน 2551 ครม. ได้เห็นชอบให้มี การ ยกเลิกโครงการรถ เมล์ - รถไฟฟรี และได้สั่งให้ กระทรวงคมนาคม กลับไป ศึกษาพิจารณาแผนช่วยตรง กับผู้ที่มีรายได้ต่ำอย่าง แท้จริง และมีการจำกัดสิทธิ เฉพาะ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูง อายุ ผู้พิการ เท่านั้น ต่ออายุโครงการไปอีก 1 พ. ย.2558-30 เม. ย.2559

9 การปิดโครงการ คือ ขั้นตอน สุดท้ายของการบริหาร โครงการ ผู้บริหารโครงการ ต้องส่งมอบสินค้าและบริการ ของโครงการ พร้อมทั้ง รายงานผลการดำเนิน โครงการ เพื่อเป็น ประสบการณ์ทางการบริหาร ให้แก่โครงการอื่น ๆ ต่อไป

10 สาเหตุที่ต้องปิด โครงการ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ โครงการดำเนินการล่าช้าจนไม่เกิด ความก้าวหน้าต่อไป ปิดโครงการก่อนระยะเวลาโครงการ ทรัพยากรของโครงการถูกโยกย้ายถ่ายเท ไปใช้ในโครงการอื่นแล้ว มีความขัดแย้งภายในองค์การ มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก โครงการที่เปลี่ยนแปลงไป การถูกตัดงบประมาณ

11 วิธีการปิดโครงการ 1. ยกเลิก โครงการ  จะทำอย่างไรกับบุคลากร โครงการ  ทำรายงานโครงการ

12 2. การรวมโครงการเข้าเป็นส่วน หนึ่งขององค์การแม่ 3. การผสานเป็นส่วนหนึ่งอัน เดียวกันกับองค์การแม่ 4. การถูกตัดงบประมาณ  โครงการมีความสำเร็จ

13 ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้โครงการประสบ ความสำเร็จ มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ ผู้บริหารโครงการมีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการมีศักยภาพ ด้านความรู้ความสามารถเพียงพอ ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรให้การ สนับสนุน การกำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสาร และประสานงานการดำเนินงาน

14 ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้โครงการไม่ประสบ ความสำเร็จ การกำหนดวัตถุประสงค์ของ โครงการขาดความชัดเจน การวางแผนโครงการไม่ดีพอ ผู้บริหารโครงการไม่มีความสามารถและ ไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของโครงการ ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสำคัญต่อ โครงการ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้สึกเป็นทีมงานหรือ มีความผูกพันต่อโครงการ จำนวนผู้ดำเนินงานในโครงการมากเกินไป

15


ดาวน์โหลด ppt การบริหารโครงการ (project management) พ. อ. หญิง อโณมา คงตะแบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (Project Closing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google