งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม ) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) ชื่อสถาบันการศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา ) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) ชื่อสถาบันการศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา ) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) ชื่อสถาบันการศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา ) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว ) ชื่อสถาบันการศึกษา เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา ช่องทางการส่งใบสมัคร สมาคม เครื่องจักรกลไทย แฟกซ์ ( โทรศัพท์ ) มือถือ ( คุณอภิญญา ) อีเมล์ วิทยากร คุณอนุชิต นาคกล่อม ผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด อาจารย์ประจำ ศูนย์วิจัยหุ่นยนต์อุตสา หรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา ณ ห้องสัมมนา 306 ชั้น 3 อาคาร MIDI ( ตึกเก่า ) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ด่วน !! รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkages: UIL) เป็นแนวทางหนึ่งในการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง ความสามารถทางการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรูปแบบของ UIL มี หลายรูปแบบ ตั้งแต่การเชื่อมโยงโดยกลไก ตลาด ไปจนถึงการเชื่อมโยงในเชิงสถาบัน


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google