งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูรับผิดชอบ จัดทำแบบทุกโรงเรียนความรู้ความเข้าใจ ด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการ บริหารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูรับผิดชอบ จัดทำแบบทุกโรงเรียนความรู้ความเข้าใจ ด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการ บริหารงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูรับผิดชอบ จัดทำแบบทุกโรงเรียนความรู้ความเข้าใจ ด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการ บริหารงบประมาณ 2. เพื่อยกระดับการบริหาร จัดการ เชิงกลยุทธ์ ด้านนโยบายและแผน การบริหารงบประมาณ 3. เพื่อให้ทุกโรงเรียนขับเคลื่อนการ ดำเนินงานตามแผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ

3 รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม 2559 / อำเภอ สวรรคโลก / ศรีนคร รุ่นที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2559 / อำเภอ ศรีสัชนาลัย รุ่นที่ 3 วันที่ 1 เมษายน 2559 / อำเภอ ศรีสำโรง / ทุ่งเสลี่ยม ณ ห้องประชุม 2 สพป. สุโขทัย เขต 2

4 กระบวนการวางแผนการ ดำเนินงานโดยใช้กลวิธี ต่างๆ อย่างมีชั้นเชิง สำหรับการ ปฏิบัติงานและควบคุมเพื่อให้ องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้

5 1. เป็นบุคคลที่มีความรอบรู้ในธุรกิจ ชนิดนั้นเป็นอย่างดี 2. เป็นบุคคลที่มองการณ์ไกลมี วิสัยทัศน์ดี 3. เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 4. เป็นบุคคลที่มีความอดทนไม่ท้อแท้ 5. เป็นบุคคลที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

6 องค์กรอยู่ภายใต้อิทธิพล สภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงมาก วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ถูกต้อง ทำให้องค์กรสามารถปรับตัว และ ดำรงต่อไปได้

7 การติดตามโครงการ การติดตามความเคลื่อนไหว และ ความก้าวหน้า ของโครงการ การสังเกตพฤติกรรมของคนงาน เป็นการเปิดโอกาสให้คนทำงานได้ แสดงความ คิดเห็น

8 การควบคุมโครงการ กระบวนการที่บังคับให้กิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ กระตุ้นให้ผู้บริหารโครงการ และ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงาน ไม่ให้เบี่ยงเบนไปจากแผนงาน แก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อสถานการณ์ไม่ เป็นไปตามที่วางแผน ไว้

9 ระบบการควบคุมโครงการ การควบคุมทรัพยากรทาง กายภาพ การควบคุมกระบวนการ ปฏิบัติงาน การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การควบคุมด้านการเงิน การควบคุมบุคลากร

10 วิธีการติดตามและควบคุม โครงการ การทำรายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน การบันทึกปัญหาและการแก้ไข การประชุมประจำสัปดาห์ และ ประชุมประจำเดือน การทบทวนงาน

11 จุดประสงค์ของการประชุมและ ทบทวนโครงการ ช่วยให้หัวหน้าโครงการรับรู้ปัญหา อันอาจเกิดขึ้น และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เกี่ยวกับโครงการ และสามารถ แก้ไขได้ทันท่วงที

12 ประโยชน์ของการประชุมและ ทบทวนโครงการ 1. ให้แนวทางสำหรับการบริหาร โครงการใหม่ในอนาคต 2. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความ คิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ 3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ กัน 4. เป็นการฝึกหัวหน้าโครงการใน อนาคต

13 การทำงานเป็นทีมพฤติกรรมใน การทำงาน ของคนไทย 1. ทำคนเดียวเก่ง ทำเป็นทีมแย่ 2. ชอบนำญาติมิตรเข้ามาร่วมงานและ วางตัวไม่เป็นกลาง 3. ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นในที่ ประชุมแต่แสดงความเห็น นอกหน้า 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ขาด ความต่อเนื่อง

14 คุณลักษณะผู้นำ 1. มีความคิดกว้างไกล มีทิศทาง VISION 2. มีความคิดสร้างสรรค์ CREATIVTY 3. กล้า COURAGE 4. พลัง ENERGY 5. มีคุณธรรมสูง HIGH MORAL INTERGRITY 6. ก่อให้เกิดศรัทธา ABILITY TO MOTIVATE OTHER 7. มีวินัยในตนเอง SELF DISCIPLINE 8. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง CHANGE AGENT 9. ปรับปรุงระบบงาน PROJECT ORIENTATION

15 หลักปรัชญาของผู้นำ 1. ทำใจว่าง จิตว่าง 2. ใช้สมอง 2.1 ปรีชาญาณ 2.2 วิจารณญาณ 2.3 สำนึกในเหตุผล 3. ตัดสินใจโดยคำนึงถึงเรื่องที่กำลัง พิจารณาบริบท จังหวะ เวลา โอกาส และความเสี่ยง มีสติ 4. มองทิศทาง เป้าหมาย 5. เลือกคนเก่งและดี

16 6. จัดโครงสร้างองค์กร กระบวนการ เลือกคนให้เหมาะ กับงาน โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย ระยะเวลา งบประมาณ และการปฏิบัติให้บรรลุผล 7. มอบและกระจายอำนาจ 8. ติดตามงาน ประเมินผลโดยมุ่ง เป้าหมายประโยชน์ ส่วนรวม

17 คุณลักษณะของผู้มีความสำเร็จใน การทำงาน / คุณลักษณะที่ นายจ้างพิจารณา 1. เก่ง แม่นยำ เที่ยงตรง ซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ / วิชาการ ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อวิชาการ / วิชาชีพ อยู่เป็นนิจ ช่วยปรับปรุงงาน หมู่คณะ องค์กร ให้ดีขึ้น 2. ดี มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต 3. ทำงาน เป็นหัวหน้า มุ่งเป้าหมาย เป็นกลุ่ม เป็นลูกน้อง มุ่งผลงานส่วนรวม 4. กล้า พึ่งตนเอง / มั่นใจ เป็นตัวของตัวเอง กล้าทางจริยธรรม

18 5. อดทนรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ ต่ออุปสรรคปัญหา มุ่งมานะ พากเพียร 6. บริหาร / จัดการเป็น เข้าใจระบบ วางแผนเป็น จัดลำดับ และ ประสานงานเป็น 7. ตัดสินใจเป็น มองแบบนก มองแบบหนอน 8. มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 9. เคยประสบความสำเร็จและความล้มเหลว

19 ความ เคลื่อนไหว ทางการศึกษา....

20


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูรับผิดชอบ จัดทำแบบทุกโรงเรียนความรู้ความเข้าใจ ด้านการวางแผน การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และการ บริหารงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google