งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ กลุ่มวัยสตรีและเด็ก นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ กลุ่มวัยสตรีและเด็ก นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ กลุ่มวัยสตรีและเด็ก นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย

2 Integrated Health Health Promotion Promotion Plan PlanIntegrated Health Health Promotion Promotion Plan Plan

3 ตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด WCC คุณภาพ คลินิกกระตุ้น พัฒนาการ พ่อแม่ คุณภาพ ก่อนตั้งครรภ์ พ่อแม่ คุณภาพ มีลูกเมื่อ พร้อม ตรวจ สุขภาพ โรงเรียน พ่อแม่ รับความรู้ ทักษะ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย รณรงค์ ฝาก ท้องเร็ว โภชนาการ เหล็ก ไอโอดีน โฟลิก อาหาร แม่ ลดเครียด ฝากครรภ์ตาม เกณฑ์ คุณภาพ จัดการความ เสี่ยงรายบุคคล โรงเรียนพ่อแม่ เป็นคู่ ให้ความรู้ ฝึก ทักษะเข้มข้น พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู เด็ก ณ ANC/ PP/WCC หน่วยบริการ เคลื่อนที่ใน ศูนย์เด็ก / ชุมชน เด็ก พัฒนาการ ล่าช้าได้รับ แก้ไข แก้ไข พัฒนาการ เด็กล่าช้า / กระตุ้น ตรวจ ร่างกาย หู ตา ซีด เด็กแข็งแรง สมองดี มีวินัยฯ โรงเรียนพ่อ แม่ กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าระวัง พัฒนาการ ตรวจ สุขภาพ ประเมิน เจริญเติบโต วัคซีน ติดตามเด็ก เสี่ยง เด็กแข็งแรง สมองดี มีวินัยฯ คัดกรอง ทารกแรกเกิด ขึ้นทะเบียน ทารกเสี่ยงและ ส่ง WCC โรงเรียนพ่อ แม่ ความรู้ ทักษะ นมแม่ / อาหารตามวัย / ฝึกทักษะคุณ พ่อดูแลลูก ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ประเมินความ เสี่ยงการคลอด เตรียม เครื่องมือ เวชภัณฑ์ / CPR นมแม่ในห้อง คลอด ส่งต่อฉุกเฉิน ครอบครัว ครอบครัวต้นแบบ โรงเรียนพ่อแม่ รณรงค์ มีลูกเมื่อพร้อม อสม. นมแม่ / รพ. สต. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่ง ต่อ ฝากท้องครั้งแรก รพช. รพ. ส่งต่อข้อมูลแม่หลัง คลอดให้ อสม. นมแม่ เยี่ยมบ้าน ปฏิบัติตามข้อตกลง ชาวบ้านตามแผนตำบล พัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ประกวดครอบครัว ต้นแบบ ประกาศเกียรติ คุณ / รางวัล ชมรมแม่มือเก่าสอนแม่ มือใหม่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กสาธิต 1 แห่ง 1 จว บูรณาการมาตรฐาน ภายในกระทรวง / ประเมินและรับรอง มาตรฐาน อบรมทีมวิทยากร พี่ เลี้ยงเด็ก ผลิตคู่มือ / นวัตกรรม เฝ้าระวังพัฒนาการ โดย รพ. สต. เด็กล่าช้า ส่งต่อ โรงเรียนพ่อแม่เดือนละ 1 ครั้ง จัดกิจกรรมฝึก ทักษะเด็กร่วมกับพ่อแม่ โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ดีเจ น้อย ประสานโรงเรียนจัด กิจกรรมตรวจ พัฒนาการโดย รพ. สต. เด็กล่าช้าส่งต่อ ประสานจัดทำ แผนการเรียนการ สอน “ นมแม่ ” ดีเจน้อยนมแม่จัด รายการเสียงไร้สาย ให้ความรู้ทุกวัน อปท. ตำบลพัฒนาการเด็กดี เริ่มที่นมแม่ จัดทำแผนตำบลอย่างเป็น ระบบโดย วิทยากรกระบวนการจาก สธ. เทศบาล / อบต. จัดทำแผน ตำบลพัฒนาการดีเริ่มที่นม แม่ ย่างมีส่วนร่วม / ประชาคม / ข้อตกลง ชาวบ้าน / กำกับ ติดตาม / ประเมิน เกษตร : อาหารเพียงพอ /. บัญชีครัวเรือน พช./ กศน. : ฝึกอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้ ทำ การตลาด รร / ดีเจน้อย / แผนการ เรียน / จัดการเรียนการสอน เด็กพิเศษ พิการ พม. : สวัสดิการครอบครัว สธ. : จัดกระบวนการ องค์ ความรู้ ข้อมูล / ประชาสังคม : ร่วม ขับเคลื่อน เด็กไทยใน 20 ปี “ แข็งแรง สมองดี มีวินัย ไผ่คุณธรรม พร้อมเรียนรู้ ” พ่อแม่คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลูกเติบโต พัฒนาการสมวัย โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ - ตำบลพัฒนาการดีเริ่มต้นที่นมแม่ กลไกขับเคลื่อน คคก. เด็กประฐมวัย จังหวัด + MCH board DHS + Integrated Health FCT Promotion Plan

4 ครอบครัว พ่อแม่คุณภาพ มีลูกเมื่อพร้อม มี ความรู้ ทักษะ มี พฤติกรรม สุขภาพที่ดี ครอบครัว ต้นแบบ แหล่ง เรียนรู้ของ ครอบครัวอื่นๆ ฝากครรภ์ตาม เกณฑ์คุณภาพครอบครัว พ่อแม่คุณภาพ มีลูกเมื่อพร้อม มี ความรู้ ทักษะ มี พฤติกรรม สุขภาพที่ดี ครอบครัว ต้นแบบ แหล่ง เรียนรู้ของ ครอบครัวอื่นๆ ฝากครรภ์ตาม เกณฑ์คุณภาพ การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย สธ, แรงงาน, มหาดไทย, พม, เกษตร, ศึกษา, ประชาสังคม การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย สธ, แรงงาน, มหาดไทย, พม, เกษตร, ศึกษา, ประชาสังคม พ่อแม่คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลูกเติบโต พัฒนาการสมวัย พ่อแม่คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ลูกเติบโต พัฒนาการสมวัย ชุมชนท้องถิ่น มีแผน ยุทธศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่และ พัฒนาการเด็ก มีการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เลี้ยงดูพ่อแม่ มีการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างภาค เครือข่าย มีมาตรการทาง สังคม สร้างกระแส สังคมโดยใช้สื่อ ท้องถิ่นชุมชนท้องถิ่น มีแผน ยุทธศาสตร์เพื่อ ส่งเสริมการเลี้ยง ลูกด้วยนมแม่และ พัฒนาการเด็ก มีการพัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เลี้ยงดูพ่อแม่ มีการสร้าง ความสัมพันธ์ ระหว่างภาค เครือข่าย มีมาตรการทาง สังคม สร้างกระแส สังคมโดยใช้สื่อ ท้องถิ่น ส่งเสริม กระตุ้นให้ อปท. จัดทำ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กระตุ้นการมีส่วนร่วม ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นฯ พัฒนาระบบริการฯเพิ่ม ช่องทางเข้าถึงบริการฯ เฝ้าระวังพัฒนาการและ เสริมสร้างทุนสังคมแก่เด็ก สร้างความตระหนักสังคมต่อ พัฒนาเด็กรอบด้าน ส่งเสริม กระตุ้นให้ อปท. จัดทำ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ กระตุ้นการมีส่วนร่วม ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่นฯ พัฒนาระบบริการฯเพิ่ม ช่องทางเข้าถึงบริการฯ เฝ้าระวังพัฒนาการและ เสริมสร้างทุนสังคมแก่เด็ก สร้างความตระหนักสังคมต่อ พัฒนาเด็กรอบด้าน สถาน บริการ สาธารณสุ ข สถาน บริการ สาธารณสุ ข ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น ศูนย์ เด็ก ครัวเรือน บุคคล ครอบครัว การ พัฒนา เด็ก องค์ รวม กรอบแนวคิด : ตำบลจัดการสุขภาพ

5 5

6 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เด็กไทยเติบโตสมวัย มีทักษะสุขภาพ ทักษะชีวิต สามารถจัดการสุขภาพตนเอง และปลอดภัย 1.โครงการเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน สมองดี แข็งแรง -สูงดีสมส่วน ลดอ้วน สายตาดี ร.ร.สส. -สร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กวัยเรียน, พัฒนาการ IQ EQ -ให้บริการวัคซีน HPV น.ร.ญ.ป.5 -พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 2. โครงการสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน -พัฒนาระบบบริการ เฝ้าระวัง และควบคุม โรค 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ การเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อย โอกาส (เด็กเจ็บป่วยและกลุ่มเด็ก พิเศษ) ในสถานพยาบาล -สนับสนุนหน่วยบริการ : ซ่อมแซม สถานที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ -พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน : ประชุม สนับสนุน พัฒนาครู เทคโนฯ 1. โครงการเด็กไทยสุขภาพดี ปลอดภัย -ส่งเสริมเข้าถึงบริการสิทธิ ประโยชน์ อบรมฟื้นฟูความรู้ ส่งต่อรักษา สื่อปชส. ติดตาม ประเมินผล -ดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ : สัมมนา รณรงค์และประเมินรับรอง Merit Maker ตรวจเยี่ยม ผลิตสื่อ และสนับสนุนสร้างทีมผู้ก่อการดี 1.เด็กไทยมี IQ เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 และมี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2. เด็กป่วยและด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับปกติ 3. ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและได้รับบริการสุขภาพตามสิทธิ 1.เด็กไทยมี IQ เฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 100 และมี EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2. เด็กป่วยและด้อยโอกาสสามารถศึกษาต่อในระดับปกติ 3. ลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำและได้รับบริการสุขภาพตามสิทธิ มาตรการ 1 : ส่งเสริม คัดกรอง และแก้ไขปัญหา สุขภาพ มาตรการ 1 : ส่งเสริม คัดกรอง และแก้ไขปัญหา สุขภาพ มาตรการ 2 : พัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่ม ด้อยโอกาสในหน่วยบริการ มาตรการ 2 : พัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่ม ด้อยโอกาสในหน่วยบริการ มาตรการ 3 : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ และป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ มาตรการ 3 : ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ และป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เป้าหมาย 6

7 โรงเรียน ผู้บริหารมีนโยบาย สุขภาพชัดเจน มีการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ ทำกิจกรรม ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ เน้นคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น จัดตั้งชมรมและ แกนนำนักเรียน ด้านสุขภาพ บุคลากรทุกคน ในโรงเรียนร่วม ดำเนินการโรงเรียน ผู้บริหารมีนโยบาย สุขภาพชัดเจน มีการบริหารจัดการ ด้านสุขภาพ ทำกิจกรรม ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ เน้นคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น จัดตั้งชมรมและ แกนนำนักเรียน ด้านสุขภาพ บุคลากรทุกคน ในโรงเรียนร่วม ดำเนินการ การสนับสนุนเชิงนโยบาย : กสธ. กศธ. เด็กไทยเติบโตสมวัย มีทักษะสุขภาพ ทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพตนเอง และปลอดภัย เด็กไทยเติบโตสมวัย มีทักษะสุขภาพ ทักษะชีวิต สามารถจัดการภาวะสุขภาพตนเอง และปลอดภัย สถานบริการสาธารณสุข ถ่ายทอดและสนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สูงดีสมส่วน ลดอ้วน สายตาดี สร้างเสริมสุขภาพจิต IQ EQ พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานด้านสุขภาพ ประสานความร่วมมือท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ชี้แนะ กำกับติดตาม และประเมินผลสถานบริการสาธารณสุข ถ่ายทอดและสนับสนุนความรู้ด้านสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สูงดีสมส่วน ลดอ้วน สายตาดี สร้างเสริมสุขภาพจิต IQ EQ พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานด้านสุขภาพ ประสานความร่วมมือท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ชี้แนะ กำกับติดตาม และประเมินผล สถาน บริการ สาธารณสุ ข สถาน บริการ สาธารณสุ ข ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น โรงเรี ยน ท้องถิ่น ชุมชน เป็นคณะกรรมการ สถานศึกษา สนับสนุนการพัฒนา สุขภาพนักเรียน มีโครงการร่วม ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน สนับสนุนทรัพยากร ในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน และทุนทางสังคม อื่นๆ ท้องถิ่น ชุมชน เป็นคณะกรรมการ สถานศึกษา สนับสนุนการพัฒนา สุขภาพนักเรียน มีโครงการร่วม ระหว่างโรงเรียน กับชุมชน สนับสนุนทรัพยากร ในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน และทุนทางสังคม อื่นๆ เขตสุขภาพ เขตพื้นที่การศึกษา กำกับ ติดตาม 7

8 1000 ตำบลจัดการสุขภาพ โรงเรียนเป้าหมาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (4,141 แห่ง) โรงเรียนเป้าหมาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (4,141 แห่ง) การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย : อปท. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง แกนนำชุมชน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ บนฐานของ “หน้าต่างแห่งโอกาส” 46 กิจกรรม ให้เกิด Health conscious, Health skills, Life skills ตามแนวทางการดำเนินงาน - จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ บนฐานของ “หน้าต่างแห่งโอกาส” 46 กิจกรรม ให้เกิด Health conscious, Health skills, Life skills ตามแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ 8 - ส่งเสริม คัดกรอง และแก้ไขปัญหาสุขภาพ สูงดีสมส่วน ลดอ้วน (Smart Kid Coacher) สายตาดี(ครู ข ครู ค) สุขภาพจิต IQ EQ วัคซีน พฤติกรรมสุขภาพ - ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ และป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ (P&P) ทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) - ส่งเสริม คัดกรอง และแก้ไขปัญหาสุขภาพ สูงดีสมส่วน ลดอ้วน (Smart Kid Coacher) สายตาดี(ครู ข ครู ค) สุขภาพจิต IQ EQ วัคซีน พฤติกรรมสุขภาพ - ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ และป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ (P&P) ทีมผู้ก่อการดี(Merit Maker) เอกชน 200 แห่ง กศษ.พิเศษ 10 แห่ง อปท. 108 แห่ง สพป.สพม.3,823แห่ง

9 9 Erikson’s Stages of Socio Emotional Development 1.Infant 0-1 yr. 2.Toddler 1 -3 yr. 3.Preschool 3-6 yr. 4.School age 6-12 yr. Trust VS. Mistrust Autonomy VS. Doubt Initiative VS. Guilt Industry VS. Inferiority Hope Self Control Purpose Competence Erikson’s Stages 8. Older Integrity VS. Despair

10 10 Breastfeeding Benefit Oxytocin -Love and cuddle Hormone -Promote feeling of trust and confidence -Increase cognitive development with better IQ BF 3 months IQ 2.1 score > bottle feeding 4-6 months IQ 2.6 score > bottle feeding 6 months IQ 3.8 score > bottle feeding Close attachment Omega 3, DHA, Lactase Otter - Bacteria Brain development Immune System etc.

11 11 Early Promotion – Executive Function Intelligence - What you know ความฉลาด Executive function - The ability to use What you know ความเฉลียวฉลาด ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 1.Inhibitory Control รู้จักรอ – ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 2.Working memory จังหวะการรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง 3.Mental Flexibility การปรับการดำเนินงานให้เหมาะสมตาม สถานการณ์ “Try not to be a man of success but a man of value” Albert Einstein “Try not to be a man of success but a man of value” Albert Einstein

12


ดาวน์โหลด ppt ตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการ กลุ่มวัยสตรีและเด็ก นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google