งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม วาระ 2.1 สถานะ โครงการ

2 2 2.3 การพัฒนาศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน (Thailand : Marina Hub of ASEAN) ด้วยศักยภาพของที่ตั้งและแหล่งท่องเที่ยวทาง ทะเล ประเทศไทยมีโอกาสจะเป็นศูนย์กลางของ ท่าเทียบเรือสำราญของอาเซียน หากมีการ ส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ กรมเจ้าท่าเสนอดำเนินการ 4 กิจกรรมหลัก 1. การพัฒนามารีน่าในจังหวัดท่องเที่ยวประเทศ ไทย 2. การอนุญาตให้เช่า Super yacht 3. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย 4. การจัด Yacht show

3 THAILAND : YACHTING DESTINATION YACHT August 2015 November 2015 December 2015 January 2016 Super Yacht Charter Licence More Yachting Friendly Rules & Regula- tions THAILAND : MARINA HUB of ASEAN New Marina Locations Marina Investment Promotion Package Marine Department Thailand Ministry of Transport Thailand 3

4 4

5 สถานะปัจจุบัน 1. คค. ขออนุมัติใช้งบกลาง 15 ล้านบาทในการจัดงาน ครม. เห็นชอบเมื่อ 15 ก. ย คค. ได้เตรียมร่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดงาน Yacht Show และ อนุกรรมการ 4 คณะด้านประชาสัมพันธ์และ ปฏิคม ด้านการปรับปรุงกฎหมาย ด้านทบทวนพื้นที่ เหมาะสมสำหรับสร้างมารีน่าและด้านขนส่งจราจรและ รักษาความปลอดภัย 3. คค. ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 17 ส. ค.58 กำหนด หลักเกณฑ์ในการอนุญาต Super Yacht ต่างประเทศ ให้สามารถพำนักและนำออกให้เช่าในไทยได้เป็นเวลา 1 ปี สามารถเปิดให้ยื่นขออนุญาตได้แล้ว 4. คค. จท. จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการโดยนำเรือ Super Yacht “Ocean Emerald” ที่จะอนุญาตให้เช่า เข้ามาแสดงตัวใน กทม. เมื่อวันที่ 16 ก. ย.58 ที่ตึก OB ท่าเรือกรุงเทพ โดยรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย อินโดนีเซีย เนเธอร์แลนด์ และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เข้าร่วมงาน 5

6 6 - ตามที่ ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 20 เม. ย ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จะ ดำเนินโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชนผู้รับจัด งาน (Organizer) งานโฆษณา และงาน ประชาสัมพันธ์ ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รายงานให้คณะกรรมการ ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ ( คตร.) ทราบก่อนดำเนินการจัดจ้าง และให้ คตร. รวบรวมเสนอ ครม. ต่อไป ซึ่ง จท. ได้รายงาน คตร ถึงการดำเนินโครงการจัด มหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ในกรอบวงเงิน 15 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ จำเป็น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คตร.

7 7 การจัดงานมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า ต. ค. 58 พ. ย. 58 ธ. ค. 58 ม.ค.5๙ม.ค.5๙ ก. พ. 59 มี. ค จัดจ้างเอกชนเพื่อจัดงานมหกรรม เรือสำราญและมารีน่า 2. การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ 2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 2.2 การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ มาตรการอำนวยความสะดวกด้าน กฎระเบียบที่มีการปรับปรุง 2.3 การประชุมเพื่อจัดทำ Market Sounding เพื่อนำเสนอพื้นที่เหมาะสมใน การพัฒนามารีน่าในประเทศไทย 2.4 จัดมหกรรมเรือสำราญและมารี น่า 2.5 การจัดทำรายงานสรุปผลการ จัดงานฯ หมายเหตุ : การจัดจ้างเอกชนเพื่อจัดงานมหกรรมเรือสำราญ และมารีน่า อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการตาม Action Plan รายวัน แผนดำเนินการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่า (Thailand : Marina Hub of ASEAN)

8 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การประชุมติดตามโครงการ Thailand: Marina Hub of ASEAN 14 ตุลาคม 2558 1 วาระ 2.1 สถานะ โครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google