งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนและ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน มาตรฐานสากล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนและ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน มาตรฐานสากล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนและ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน มาตรฐานสากล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

2 ตัวชี้วัดความสำเร็จโรงเรียน มาตรฐานสากล ( ด้านบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ -- - ด้านคุณภาพบุคลากร )

3 TQA คืออะไร Thailand Quality Award for Performance Excellence

4 ทำไมต้อง TQA

5 TQA เพื่อใคร เพื่อทุกคนขององค์กร

6 สภาวการณ์ของ TQA กับ โรงเรียน

7 จุดเน้นโครงการ ปี 2555

8

9 กิจกร รม สนับ สนุน โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ร่วมมือ ระหว่างสถาบันพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรฯ ศธ. กับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ปี 2548 – 2549 และได้รับ รางวัลเทียบเคียงระดับ TQC (14 โรง )

10 กิจกรรม สนับสนุ น 55 โรงเรีย น ทุก โรงเรีย น

11 วิเคราะห์ องค์กร และเขียนรายงาน ตามหัวข้อต่อไปนี้ >>> 1. ภาพรวม โรงเรียน 2. แนวทางการ พัฒนาในอนาคต 3. ความคาดหวังของโรงเรียนที่จะ ได้รับจากการบริหารจัดการด้วย ระบบคุณภาพ ตามแนวทาง TQA


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนาชี้แจงแผนและ แนวทางการดำเนินงานโรงเรียน มาตรฐานสากล วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google