งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการไร่อ้อย Sugarcane Farm Management System จัดทำโดย นายที่รัก ช่วยจันทร์ รหัส 115430462025-9 นายสถาพร นิลทับ รหัส 115430462031-7 นายชนาธิป อักกุลดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการไร่อ้อย Sugarcane Farm Management System จัดทำโดย นายที่รัก ช่วยจันทร์ รหัส 115430462025-9 นายสถาพร นิลทับ รหัส 115430462031-7 นายชนาธิป อักกุลดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการไร่อ้อย Sugarcane Farm Management System จัดทำโดย นายที่รัก ช่วยจันทร์ รหัส 115430462025-9 นายสถาพร นิลทับ รหัส 115430462031-7 นายชนาธิป อักกุลดี รหัส 115430462032-5 อาจารย์ที่ปรึกษา นายวีระ คมปรียารัตน์

2 2 1. หลักการและ เหตุผล 2. วัตถุประสงค์ 3. ขอบเขตการ ดำเนินงาน 4. แผนการ ดำเนินงาน 5. ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ 6. งบประมาณที่ ใช้ 7. งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 8. ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง

3 1. หลักการและเหตุผล 3

4 Work Flow Diagram การดำเนินงานไร่อ้อย 4

5 5 Personnel

6 6 การดำเนินงานไร่อ้อย

7 2. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบจัดการไรอ้อยที่สามารถบันทึก สืบค้น และแก้ไขข้อมูลบัญชีรายรับ - รายจ่ายของ บุคลากรผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 7

8 3. ขอบเขตการดำเนินงาน 3.1 สามารถบันทึกประวัติส่วนตัวและข้อมูล การทำงานของบุคลากร 3.2 สามารถสืบค้นและแก้ไขข้อมูลของ บุคลากร 3.3 สามารถพิมพ์รายงานของบุคลากร 8

9 4. แผนการดำเนินงาน 9 ลำ ดั บ รายการ พฤศจิก ายน ธันวาค ม มกราค ม กุมภา พันธ์ มีนาค ม 12341234123412341234 1 สอบถามวิธีการจัดเก็บข้อมูลและ บัญชีจากโควต้า 2 กำหนดขอบเขตความสามารถของ ระบบ 3 ศึกษาและค้นคว้าทฤษฎีที่ใช้ในการ สร้างระบบ 4 ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 5 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของ ระบบ 6 ทดสอบระบบจัดการไร่อ้อย และ ปรับปรุงแก้ไข 7Deploy for UAT 8UAT 9 ติดตั้งระบบจัดการไร่อ้อย 1010 จัดทำคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

10 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับระบบจัดการไรอ้อยที่สามารถบันทึก สืบค้น และแก้ไขข้อมูลบัญชีรายรับ - รายจ่ายของ บุคลากรผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 10

11 6. งบประมาณที่ใช้ 11 ลำดั บที่ รายการจำน วน ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) รวม ( บาท ) 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 44001,600 2 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม 2.1 DevExpress (DXperience) 1 47,092 2.2 Microsoft SQL Server 2010 Express 1 Free 2.3 Visual Studio 2010 Express 1 Free 2.4 Microsoft Office Home & Student 2010 1 3,399 2.5 Adobe Photoshop CC 4 6192,478 2.6 E-Draw Max V6.3 1 3,150

12 6. งบประมาณที่ใช้ ( ต่อ ) 12 ลำดั บที่ รายการจำน วน ราคาต่อ หน่วย ( บาท ) รวม ( บาท ) 3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 3.1 ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ 1 20,000 3.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ฐานข้อมูล 1 30,000 3.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ 3 30,00090,000 3.4 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ 1 49,900 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร 4.1 ค่ากระดาษ A4 3125375 4.2 ค่าหมึกพิมพ์ 4100400 4.2 ค่าจัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 45002,000 รวม 250,394

13 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 7.1 แบบจำลองระบบจัดหาอ้อยเพื่อใช้ในการ ประเมิน (A Simulation Model to Evaluate Sugarcane Supply Systems) 7.2 การพัฒนาข้อมูลระเบียนประวัติชาวไร่ อ้อย บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด (The Database Development of Sugarcane Farmers’ Anecdotal Record of Saraburi Sugar Company Limited) 13

14 8. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 8.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ( SDLC ) 14

15 8. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 8.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ( UML ) 15

16 8. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) 8.3 แนวความคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล ( Database) 16

17 17

18 18

19 Price List : DevExpress (DXperience) 19 Source : http://www.devexpress.com/Subscri ptions/buy.xml

20 Price List : Microsoft Office Home & Student 2010 20 Source : http://office.microsoft.com/th-th/home- and-student/FX102918374.aspx

21 Price List : Adobe Photoshop CC 21 Source : http://www.adobe.com/products/catal og/software._sl_id- contentfilter_sl_catalog_sl_software_sl _mostpopular.html

22 Price List : E-Draw MAX V6.3 22 Source : http://www.edrawsoft.com/ products.php

23 Price List : Server Computer 23 Source : http://www.priceza.com/s/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E 0%B8%84%E0%B8%B2/Computer- Server

24 24

25 25

26 26

27 27 การจัดหาคนงาน

28 28 ลูกไร่

29 29 หัวหน้าคนงาน

30 30 คนงานปลูกอ้อย

31 31 คนงานฉีดยา

32 32 คนขับรถตัด

33 33 คนขับรถไถ

34 34 คนงานตัดอ้อย

35 35 คนงานเรียงอ้อย

36 36 คนงานให้น้ำ

37 37 คนงานเก็บอ้อย ( ตามรถตัด )

38 38 คนขับรถบรรทุก

39 39 คนขับรถคีบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการไร่อ้อย Sugarcane Farm Management System จัดทำโดย นายที่รัก ช่วยจันทร์ รหัส 115430462025-9 นายสถาพร นิลทับ รหัส 115430462031-7 นายชนาธิป อักกุลดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google