งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Literature Review การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Literature Review การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Literature Review การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง

2 What?  การทบทวบวรรณกรรมคือ การ ค้นคว้า ศึกษา รวบรวม และ ประมวลผลงานทางวิชาการ ที่ เกี่ยวกข้องกับเรื่องที่ทำวิจัย

3 เพื่อให้ทราบถึง  ทราบว่ามีใครเคยทางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่เราศึกษาอยู่ บ้าง  เพื่อให้ไม่ทำซ้ำกับผู้อื่น  ทำให้ทราบอุปสรรค ในการทำวิจัยเรื่องนั้นๆ  ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพิจารณา กำหนด ขอบเขต และตัวแปรในการวิจัย  ใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  ใช้เป็นข้อมูลกาหนดสมมติฐานและออกแบบวิธีวิจัย  ต้องสามารถเชื่อมโยงงานที่กาลังศึกษากับงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องนี้ได้

4 เพื่อให้ทราบถึง  ปัญหาวิจัย การออกแบบวิจัย  ทฤษฎี แนวคิด กรอบแนวคิด สมมติฐาน  ตัวแปร เครื่องมือวิจัย การสร้างและการตรวจสอบ คุณภาพ  ประชากรกลุ่มตัวอย่างและการเลือก / สุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  ผลการวิจัย

5 When?  ก่อนการทำวิจัย เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา หลังจากได้หัวข้อคร่าวๆ  ระหว่างและหลังการทำวิจัย เพราะงานวิจัยเกิด ใหม่ตลอดเวลา ดังนั้นเราต้องทราบรายละเอียด ของงานที่เกี่ยวข้องด้วย

6 Types of References  Journals  Conference/Workshop Proceedings  Theses  Textbooks  Magazines  Web pages  Newspapers  Manuals, etc.  Oral Communication

7 Journals  Very high quality articles  Can be old  Check to see when first submitted

8 Conference/Workshop Proceedings  Typically Very New Material  Check acceptance ratio  Try to identify good conferences  Make sure they were reviewed

9 Theses  Usually well reviewed  PhD will be higher quality than MS

10 Textbooks  Good source for foundational material  Typically very old material

11 Magazines  May or may not be reviewed  Usually simplified summaries  Check the article ’ s references to find original source  Be aware of advertising in disguise

12 Web Pages  Usually not reviewed  Can disappear or change  Check to see if appears in a conference or journal and use that reference instead

13 Newspapers  Good for examples  Not usually reviewed  Usually simplified summary  Frequently skewed  Check for names of researchers and look them up and try to find their articles.

14 Manuals, etc  Generally not reviewed  May be advertising in disguise  Frequently not good quality

15 Oral Communications  Take written over oral any day  Oral is not reviewed and cannot be rechecked  Use if you contacted the researchers of a particular article that you reference and they give you additional insight.  Use to describe real life situations, but here again, these are not the primary sources.

16 Purpose of Citations การอ้างอิง  การนำทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยต่างๆ มาอ้างอิงในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย เช่น  การร่างที่มาของปัญหางานวิจัย  การกำหนดสมมติฐาน  การกำหนดตัวแปร  การนิยามศัพท์  การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง  การใช้เครื่องมือ  การวิเคราะห์ข้อมูล

17  การอ้างอิงทฤษฎีหรือสูตร  ควรอ้างอิงถึงงานแรกที่นำเสนอทฤษฎีหรือสูตรนั้นๆ หากหาไม่ได้ ให้อ้างอิงจากหนังสือที่ น่าเชื่อถือ  ไม่อ้างอิงสูตรที่เป็นที่รู้จัก เช่นสูตรค่าเฉลี่ย หรือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Purpose of Citations การอ้างอิง

18  การอ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ควรอ้างอิงงานวิจัยที่เป็นที่รู้จักในด้านนั้นๆ ( ไม่ คำนึงถึงปีที่ตีพิมพ์ )  ควรอ้างอิงงานวิจัยที่ทาในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  ควรอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น !!!  หากเป็นงานจากวิทยานิพนธ์ ให้หางานวิจัยที่ ตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์นั้นๆแทน Purpose of Citations การอ้างอิง

19  แหล่งข้อมูลที่ไม่น่่าเชื่อถือ ได้แก่  Wikipedia  Web blog  บทความออนไลน์ ควรเป็นแหล่ง สุดท้ายที่ใช้ในการอ้างอิงหากหาแหล่ง อื่นๆ ไม่ได้ Purpose of Citations การอ้างอิง

20 Example Citation Placement  The human brain contains approximately 50 billion neurons (Smith, 1994).  According to some researchers (Smith, 1994) there are 50 billion neurons in the human brain.  According to Smith (1994), there are 50 billion neurons in the human brain.

21  There are five categories of users (Anderson, 2008): (1) students, (2) teachers, (3) professors, (4) technical staff, (5) administrative staff. Example Citation Placement

22 ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง  การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็น ขั้นตอนการทำวิจัยที่มีความสำคัญซ่ึงโดยทั่วไปมักจะเริ่ม ทาหลังจากที่มีการวเิคราะห์และระบุปัญหาการวิจัยจาก หัวข้อการวิจัยหรือการระบุโจทย์การวิจัยไว้คร่าวๆแล้ว ( องอาจ นัยพัฒน์,2554) สอดคลอ้งกับ วิโรจน์ สารรัตนะ (2555) ได้กล่าว ไว้ในคำนำของหนังสือว่า “ ประเด็นที่ เป็นข้อเสนอแนะนั้น ส่วนใหญ่ได้แทรกไว้ในบทสรุปของ แต่ละเรื่อง เป็นข้อเสนอแนะเกียวกับแนวการศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อ ซ่ึงผู้เขียนเห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญ ของการทำวิจัย แต่ละปะเภท ” และ สอดคล้องกับ บุญ เล้ียง ทุมทอง (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การทบทวน วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก และเป็น ประโยชน์ในการนำมาใช้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ทำวิจัย …

23 ข้อห้ามในการเขียน Literature Review  ไม่ควรใส่ประวัติ ความเป็นมา สำหรับเรื่อง ที่มีมานานแล้ว เช่น  ใครเป็นคนคิดภาษา C  ใครเป็นคนพัฒนาระบบ database  ความรู้พื้นฐาน ไม่ควรเป็นเรื่องพื้นฐาน จนเกินไป เช่น  วิธีการเขียน SNMP  ER diagram คืออะไร Entity คืออะไร  Internet คืออะไร  ห้าม copy catalog หรือ โฆษณาของ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ  ไม่ควรใช้ภาษาเขียน

24 Sources: Google Scholar

25 Sources: IEEE xplorer

26 Sources: ACM DL

27 Sources: CiteSeerX

28 Sources: ScienceDirect

29 References

30 Title of list  Bibliography or Selected Bibliography  Works Cited, Literature Cited, References

31 Arrangement of the list  Alphabetical  Single author entry comes before an entry with multiple authors having the same starting author  Works by same author sorted chronologically

32 Harvard Style - book  citation (Knuth, 1999)  reference: Knuth, D. E. 1999. The Art of Programming. 3rd edition, vol2, Addison-Wesley, Reading, MA, USA.

33 Harvard Style - Conference Paper  citation: (Blaha et al., 1990)  reference: Blaha, M. R., Premerlani, W. J., Bender, A. R., Salemme, R. M., Kornfein, M. M., and Harkins, C. K. 1990. Bill-of-Material Configuration Generation. In Proceedings of the Sixth International Conference on Data Engineering, pp. 237-244.

34 Harvard Style - Journal Article  Citation: (Stankovic et al., 1999)  Reference: Stankovic, J. A., Son, S. H., and Hansson, J., 1999. Misconceptions About Real- Time Database Systems. IEEE Computer, 32(6), June, pp. 29-36.

35 Harvard Style - Book Chapter  citation: (Gatziu and Ditrich, 1999)  reference: Gatziu, S. and Dittrich, K. R. 1999. SAMOS. In: N. W. Paton, editor. Active Rules in Database Systems. Springer-Verlag, New York, chapter 12, pp. 233-247.

36 Harvard Style - Web Page  citation: (Davison and Kock, 2004)  reference: Davison, R. and Kock, N., editors. 2004. Professional Ethics [online]. Available from: http://www.is.cityu.edu.hk/research/resources/is world/ethics/index.htm [Accessed 27 June 2007].

37 APA Style - book  citation (Knuth, 1999)  reference: Knuth, D. E. (1999). The Art of Programming. 3rd edition, vol2. Reading, MA, USA, Addison-Wesley.

38 APA Style - Conference Paper  citation: (Blaha et al., 1990)  reference: Blaha, M. R., Premerlani, W. J., Bender, A. R., Salemme, R. M., Kornfein, M. M., & Harkins, C. K. (1990). Bill-of- Material Configuration Generation. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Data Engineering, pp. 237 244.

39 APA Style - Journal Paper  Citation: (Stankovic et al., 1999)  Reference: Stankovic, J. A., Son, S. H., and Hansson, J. (1999). Misconceptions About Real- Time Database Systems. IEEE Computer, 32(6), pages 29-36, June.

40 APA Style - Book Chapter  citation: (Gatziu & Ditrich, 1999)  reference: Gatziu, S. & Dittrich, K. R. 1999. SAMOS. In: N. W. Paton (ed.), Active Rules in Database Systems. Chapter 12. Springer-Verlag, New York.

41 APA Style - Web Page  citation: (Davison and Kock, 2004)  reference: Davison, R. and Kock, N., editors (2004). Professional Ethics [online]. Available from: http://www.is.cityu.edu.hk/research/resources/is world/ethics/index.htm [Accessed 27 June 2007].

42 Vancouver Style - book  citation [1]  reference: [1] Knuth, DE. The Art of Programming. 3rd edition, vol2, Reading, MA, USA, Addison-Wesley; 1999.

43 Vancouver Style - Conference Paper  citation: [2]  reference: [2] Blaha, M. R., Premerlani, W. J., Bender, A. R., Salemme, R. M., Kornfein, M. M., and Harkins, C. K. Bill-of- Material Configuration Generation. In: Proceedings of the Sixth International Conference on Data Engineering. pp. 237 244.

44 Vancouver Style - Journal Article  Citation: [3]  Reference: [3] Stankovic, JA, Son, SH, and Hansson, J. Misconceptions About Real-Time Database Systems. IEEE Computer, 1999; 32(6): 29-36.

45 Vancouver Style - Book Chapter  citation: [4]  reference: [4] Gatziu, S. and Dittrich, K. R. SAMOS. In: N. W. Paton, ed. Active Rules in Database Systems. Springer-Verlag, New York; 1999: chapter 12.

46 Vancouver Style - Web Page  citation: [5]  reference: [5] Davison, R. and Kock, N., eds. Professional Ethics [online], 2004. Available from: http://www.is.cityu.edu.hk/research/resources/is world/ethics/index.htm. Accessed 27 June 2007.


ดาวน์โหลด ppt Literature Review การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google