งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสาร สาสน์ Sarasas Technological College นางสาวธัชชา สิงควะ นิช 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีสาร สาสน์ Sarasas Technological College นางสาวธัชชา สิงควะ นิช 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสาร สาสน์ Sarasas Technological College www.sstec.ac.th นางสาวธัชชา สิงควะ นิช 2558

2 เหตุผลในการเลือกเรียนสาขางาน การบัญชีของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ โดย นางสาวธัชชา สิงควะนิช 2558

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 2558 เพื่อศึกษาเหตุผลในการเลือกเรียน สาขางานการบัญชีของนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพภายในวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสาสน์

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัย เทคโนโลยีสารสาสน์ ประช ากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสาสน์ จำนวน 69 คน โดยเป็นจำนวนทั้งหมด กลุ่ม ตัวอย่ าง นางสาวธัชชา สิงควะนิช 2558

5 ผลการวิเคราะห์ 2558 เพศเพศ

6 ผลการวิเคราะห์ ผล การศึกษ า นางสาวธัชชา สิงควะนิช 2558

7 ผลการวิเคราะห์ อาชีพ ของบิดา นางสาวธัชชา สิงควะนิช 2558

8 ผลการวิเคราะห์ อาชีพของ มารดา นางสาวธัชชา สิงควะนิช 2558

9 2558 ผลการวิเคราะห์ รายได้ของ ผู้ปกครองต่อเดือน

10 นางสาวธัชชา สิงควะนิช 2558 ผลการวิเคราะห์ รายได้ของ นักเรียนต่อเดือน

11 ชาย ชาย เพศ 3.00 – 4.003.00 – 4.00 ผลการเรียน รับจ้าง รับจ้าง อาชีพของบิดาและ มารดา 10,001 – 20,000 บาท10,001 – 20,000 บาท รายได้ของครอบครัว ต่อเดือน 2,001 – 3,000 บาท2,001 – 3,000 บาท รายได้ของนักเรียนต่อ เดือน ผลการวิเคราะห์

12 เหตุผลในการเลือกเรียนค่าเฉลี่ย ระดับการใช้ เหตุผลในการ ตัดสินใจ 1. เรียนจบแล้วหางานทำง่าย 4.33มาก 2. เรียนจบแล้วสามารถเลือกทำงานได้ หลากหลาย 4.06มาก 3. เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้ ดีและมีโอกาสร่ำรวยเร็ว 3.94มาก 4. เรียนจบแล้วสามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพและหารายได้พิเศษในขณะเดียวกันได้อีก 3.96มาก 5. เรียนจบแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพ อิสระ / ธุรกิจส่วนตัวได้ 4.13มาก 6. สามารถหารายได้พิเศษในระหว่างเรียนได้ 3.93มาก 7. เป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและความสามารถ 4.04มาก 8. ชอบเรียนเกี่ยวกับการคำนวณ 3.75มาก 9. ชอบเรียนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ 3.49ปานกลาง 10. ผู้ปกครองต้องการให้เรียน 3.57มาก 11. เลือกเรียนตามเพื่อน 2.48น้อย รวม 3.79มาก

13 นักเรียนใช้เหตุผลในการเลือกเรียน สาขางานการบัญชีโดยรวม อยู่ใน ระดับ มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับเหตุผลที่ใช้ในการ ตัดสินใจมากกว่าที่สุด คือ เรียนจบแล้ว หางานทำง่าย ข้อที่เป็นเหตุผลรองลงมา คือ เรียนจบ แล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพ อิสระ / ธุรกิจส่วนตัวได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับเหตุผลที่ใช้ในการ ตัดสินใจน้อยที่สุด คือ เลือกเรียนตาม เพื่อ น สรุปผลการวิจัย

14 ควรมีการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการ เลือกเรียนสาขาอื่น ๆ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาการเรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพในสาขางานการบัญชี ควรมีการศึกษาวิจัยความพึงพอใจที่มี ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขางาน การบัญชี ข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีสาร สาสน์ Sarasas Technological College นางสาวธัชชา สิงควะ นิช 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google