งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60

2 เหมือนเดิมปี 55

3 Leukemia & Lymphoma/BMT ปีงบประมาณ 2556 หน้า 121

4 แนวทางการบริหารงบปี 56 ที่แตกต่างจากปี 55 (ต่อ)

5 Cleft lip & Cleft palate ปีงบประมาณ 2556 หน้า 56

6

7 การปลูกถ่ายตับในเด็ก หน้า 85

8 การปลูกถ่ายตับในเด็ก

9 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ หน้า 85

10 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

11 11 5. การเข้าถึงยาจำเป็น ปี 2556 หน้า 121

12 สิทธิประโยชน์ด้านยา ปี 2556 ยาบัญชี จ 2 Clopidogrel การสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสำหรับ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ยากำพร้า วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามแผนการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวง สาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า จิตเวช 12

13 ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 1. มีรายการยาเข้า และ ออกจากบัญชียา จ 2 ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 รายการยา 7 รายการ - Botulinum toxin type A inj - Docetaxel inj - IVIG - Letrozole tab - Leuprorelin inj - Liposomal amphotericin B inj - Verteporfin inj รายการยา 14 รายการ มีรายการยาเพิ่มอีก 8 รายการ - Peginterferon alpha 2a และ alfa 2b - Ribavirin tab - Thyrotropin alfa inj - voriconazole tab, inj - Bevacizumab - ATG - Imiglucerase -Linezolid ตัด veteporfin ออกจากบัญชียา 13

14 หมายเหตุ – ยา peginterferon ใช้ร่วมกับยา Ribavin ใน การรักษาผู้ป่วย Hepatitis C ชนิด genotype 2 และ 3 –Thyrotropin alfa ใช้ในภาวะ มะเร็งต่อม thyroid –Voriconazole ใช้ในการรักษาภาวะติดเชื้อรา aspergillus มีทั้งรูปแบบเม็ดและฉีด –Bevacizumab ใช้ในการรักษาภาวะ age- realted macula Degeneration (AMD) และ ภาวะ จอตาบวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetes macula edema : DME) –ATG ใช้สำหรับรักษา aplastic anemia –Linezolid ใช้รักษาการติดเชื้อดื้อยากลุ่ม MRSA ที่ไม่สามารถใช้ vancomycin ได้ –Imiglucerase ใช้รักษาโรค Gaucher syndrome ชนิดที่ 1 14

15 สำหรับยา verteporfin ผู้ป่วยที่ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับ ยาจนครบการรักษา ( เฉพาะการสั่ง ใช้ต่อเนื่องในผู้ป่วยรายเดิม ) สปสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้ ผู้ป่วยจนครบการรักษาตามที่บัญชี ยาหลักแห่งชาติกำหนด 15

16 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 2. ยามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งใช้ยา ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ Liposomal amphotericin B inj เงื่อนไข ใช้ในการรักษา invasive fungal infection ที่ทนต่อการใช้ยา conventional amphotericin B ไม่ได้ - Liposomal amphotericin B inj เงื่อนไข ใช้ในการรักษา invasive fungal infection ( ที่ไม่ใช่ aspergillosis) ที่ ทนต่อการใช้ยา conventional amphotericin B ไม่ได้ 16

17 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 3. วิธีการชดเชย ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ ชดเชยเป็นยา - ชดเชยเป็นยา ซึ่ง กรณีนี้ จะมีการแจ้ง แนวทางการ ปฏิบัติงานใน ภายหลัง 17

18 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 4. มีการใช้โปรแกรมการเบิกชดเชยยา ร่วมกันระหว่าง การ สปสช. และ สปส. ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ มีการใช้โปรแกรมการ เบิกชดเชยยา จ 2 สำหรับผู้ป่วยสิทธิ ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า และ ผู้ป่วยคนไทยที่รอ ตรวจสอบสถานะและสิทธิ (STP) - เพิ่ม สำนักงานประกันสังคม ขอเข้าร่วมใช้โปรแกรม การเบิกชดเชยยาบัญชี จ 2 18

19 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 4. มีการตรวจสอบ Audit การสั่งใช้ยา ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ มีการทดลอง Audit นำร่อง ประเมินและติดตามการสั่งใช้ ยา IVIG ในผู้ป่วย kawasaki ที่เขต 9 และ เขต 13 - จะมีการ Audit ประเมินและ ติดตามการสั่งใช้ยา จ 2 ในทุก เขต - เริ่มประเมินการสั่งใช้ยา IVIG, liposomal amphotericin B เป็นต้น โดย สตช. เป็น วาง ระบบการตรวจสอบร่วมกับ กองทุนยาฯ 19

20 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา Clopidogrel 1. ปรับรอบการส่งขอมูลเพื่อเบิกยา ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ ตัดรอบการส่งข้อมูล เพื่อส่งเบิกยา ทุก 7 วัน - ตัดรอบการส่งข้อมูล เพื่อส่งเบิกยาทุก เที่ยงคืน เพื่อที่จะได้ ดำเนินการจัดส่งยา ให้หน่วยบริการได้เร็ว ขึ้น 20

21 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา กำพร้า กลุ่มยาต้านพิษ 1. เพิ่มรายการยาในระบบและปรับโปรแกรมการบริหารจัดการ ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ ครอบคลุมยา 10 รายการ - การประเมินทำโดยศูนย์ พิษวิทยา - ตัดรอบการเบิกยาทุกเที่ยง คืน - เพิ่มรายการยา Anti-venum - เพิ่มระบบการบริหารจัดการ stock - เพิ่มระบบรายงานค่าใช้จ่าย ค่า ขนส่ง และค่าชดเชยบริการ - เพิ่ม website ยากำพร้าบูรณา การ 21

22 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์วัคซีน EPI 2. เปลี่ยนแปลงชนิดวัคซีน JE จากชนิด mouse brain เป็น Live attenuated ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ ใช้วัคซีน JE ชนิดเดียวกัน ทั้งประเทศ - ใช้วัคซีน JE ชนิด Live attenuated ในเขตพื้นที่ ภาคเหนือบน ( พื้นที่ สคร. 10) โดยเบิกจ่ายตาม แนวทางกรมควบคุมโรค - พื้นที่ที่เหลือใช้วัคซีนชนิด mouse brain เบิกจ่ายจาก ระบบ VMI 22

23 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3. เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของวัคซีน ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ สายพันธุ์ที่สนับสนุน เป็นสาย พันธุ์ที่ WHO แนะนำสำหรับ ซีกโลกใต้ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ เดิมตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา - สายพันธุ์ที่สนับสนุน เป็น สายพันธุ์ที่ WHO แนะนำ สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2013 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสาย พันธุ์จากปีที่ผ่านมา 23

24 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4. แนวทางการบริหารสำรวจปริมาณความต้องการของหน่วยบริการ ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ ปริมาณการสนับสนุนเป็นปริมาณ ที่ได้จากการยืนยันของ สสจ. - ปริมาณการสนับสนุนเป็น ปริมาณที่ได้จากการยืนยัน ของ สสจ. โดยขอให้ สปสช. เขตเป็นผู้ประสานงานยืนยัน ยอดความต้องการของหน่วย บริการกับ สสจ. 24

25 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ยา จิตเวช 1. ปริมาณยาที่มีรองรับผู้ป่วย ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ มียา risperidone 1 mg, risperidone 2 mg และ sertraline 50 mg รองรับตลอด ปีงบประมาณ - มียา risperidone 1 mg, risperidone 2 mg และ sertraline 50 mg รองรับถึงเดือน มีนาคม


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google