งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60

2 เหมือนเดิมปี 55

3 Leukemia & Lymphoma/BMT ปีงบประมาณ 2556 หน้า 121

4 แนวทางการบริหารงบปี 56 ที่แตกต่างจากปี 55 (ต่อ)

5 Cleft lip & Cleft palate ปีงบประมาณ 2556 หน้า 56

6

7 การปลูกถ่ายตับในเด็ก หน้า 85

8 การปลูกถ่ายตับในเด็ก

9 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ หน้า 85

10 การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

11 11 5. การเข้าถึงยาจำเป็น ปี 2556 หน้า 121

12 สิทธิประโยชน์ด้านยา ปี 2556 ยาบัญชี จ 2 Clopidogrel การสนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสำหรับ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ยากำพร้า วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตามแผนการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ของกระทรวง สาธารณสุข วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า จิตเวช 12

13 ความแตกต่างของแนวทางการบริหารจัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 1. มีรายการยาเข้า และ ออกจากบัญชียา จ 2 ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 รายการยา 7 รายการ - Botulinum toxin type A inj - Docetaxel inj - IVIG - Letrozole tab - Leuprorelin inj - Liposomal amphotericin B inj - Verteporfin inj รายการยา 14 รายการ มีรายการยาเพิ่มอีก 8 รายการ - Peginterferon alpha 2a และ alfa 2b - Ribavirin tab - Thyrotropin alfa inj - voriconazole tab, inj - Bevacizumab - ATG - Imiglucerase -Linezolid ตัด veteporfin ออกจากบัญชียา 13

14 หมายเหตุ – ยา peginterferon ใช้ร่วมกับยา Ribavin ใน การรักษาผู้ป่วย Hepatitis C ชนิด genotype 2 และ 3 –Thyrotropin alfa ใช้ในภาวะ มะเร็งต่อม thyroid –Voriconazole ใช้ในการรักษาภาวะติดเชื้อรา aspergillus มีทั้งรูปแบบเม็ดและฉีด –Bevacizumab ใช้ในการรักษาภาวะ age- realted macula Degeneration (AMD) และ ภาวะ จอตาบวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetes macula edema : DME) –ATG ใช้สำหรับรักษา aplastic anemia –Linezolid ใช้รักษาการติดเชื้อดื้อยากลุ่ม MRSA ที่ไม่สามารถใช้ vancomycin ได้ –Imiglucerase ใช้รักษาโรค Gaucher syndrome ชนิดที่ 1 14

15 สำหรับยา verteporfin ผู้ป่วยที่ ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับ ยาจนครบการรักษา ( เฉพาะการสั่ง ใช้ต่อเนื่องในผู้ป่วยรายเดิม ) สปสช. จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาให้ ผู้ป่วยจนครบการรักษาตามที่บัญชี ยาหลักแห่งชาติกำหนด 15

16 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 2. ยามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งใช้ยา ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - Liposomal amphotericin B inj เงื่อนไข ใช้ในการรักษา invasive fungal infection ที่ทนต่อการใช้ยา conventional amphotericin B ไม่ได้ - Liposomal amphotericin B inj เงื่อนไข ใช้ในการรักษา invasive fungal infection ( ที่ไม่ใช่ aspergillosis) ที่ ทนต่อการใช้ยา conventional amphotericin B ไม่ได้ 16

17 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 3. วิธีการชดเชย ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - ชดเชยเป็นยา - ชดเชยเป็นยา ซึ่ง กรณีนี้ จะมีการแจ้ง แนวทางการ ปฏิบัติงานใน ภายหลัง 17

18 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 4. มีการใช้โปรแกรมการเบิกชดเชยยา ร่วมกันระหว่าง การ สปสช. และ สปส. ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - มีการใช้โปรแกรมการ เบิกชดเชยยา จ 2 สำหรับผู้ป่วยสิทธิ ประกัน สุขภาพถ้วนหน้า และ ผู้ป่วยคนไทยที่รอ ตรวจสอบสถานะและสิทธิ (STP) - เพิ่ม สำนักงานประกันสังคม ขอเข้าร่วมใช้โปรแกรม การเบิกชดเชยยาบัญชี จ 2 18

19 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา บัญชี จ 2 4. มีการตรวจสอบ Audit การสั่งใช้ยา ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - มีการทดลอง Audit นำร่อง ประเมินและติดตามการสั่งใช้ ยา IVIG ในผู้ป่วย kawasaki ที่เขต 9 และ เขต 13 - จะมีการ Audit ประเมินและ ติดตามการสั่งใช้ยา จ 2 ในทุก เขต - เริ่มประเมินการสั่งใช้ยา IVIG, liposomal amphotericin B เป็นต้น โดย สตช. เป็น วาง ระบบการตรวจสอบร่วมกับ กองทุนยาฯ 19

20 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา Clopidogrel 1. ปรับรอบการส่งขอมูลเพื่อเบิกยา ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - ตัดรอบการส่งข้อมูล เพื่อส่งเบิกยา ทุก 7 วัน - ตัดรอบการส่งข้อมูล เพื่อส่งเบิกยาทุก เที่ยงคืน เพื่อที่จะได้ ดำเนินการจัดส่งยา ให้หน่วยบริการได้เร็ว ขึ้น 20

21 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ด้านยา กำพร้า กลุ่มยาต้านพิษ 1. เพิ่มรายการยาในระบบและปรับโปรแกรมการบริหารจัดการ ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - ครอบคลุมยา 10 รายการ - การประเมินทำโดยศูนย์ พิษวิทยา - ตัดรอบการเบิกยาทุกเที่ยง คืน - เพิ่มรายการยา Anti-venum - เพิ่มระบบการบริหารจัดการ stock - เพิ่มระบบรายงานค่าใช้จ่าย ค่า ขนส่ง และค่าชดเชยบริการ - เพิ่ม website ยากำพร้าบูรณา การ 21

22 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์วัคซีน EPI 2. เปลี่ยนแปลงชนิดวัคซีน JE จากชนิด mouse brain เป็น Live attenuated ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - ใช้วัคซีน JE ชนิดเดียวกัน ทั้งประเทศ - ใช้วัคซีน JE ชนิด Live attenuated ในเขตพื้นที่ ภาคเหนือบน ( พื้นที่ สคร. 10) โดยเบิกจ่ายตาม แนวทางกรมควบคุมโรค - พื้นที่ที่เหลือใช้วัคซีนชนิด mouse brain เบิกจ่ายจาก ระบบ VMI 22

23 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3. เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของวัคซีน ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - สายพันธุ์ที่สนับสนุน เป็นสาย พันธุ์ที่ WHO แนะนำสำหรับ ซีกโลกใต้ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ เดิมตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา - สายพันธุ์ที่สนับสนุน เป็น สายพันธุ์ที่ WHO แนะนำ สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2013 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสาย พันธุ์จากปีที่ผ่านมา 23

24 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4. แนวทางการบริหารสำรวจปริมาณความต้องการของหน่วยบริการ ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - ปริมาณการสนับสนุนเป็นปริมาณ ที่ได้จากการยืนยันของ สสจ. - ปริมาณการสนับสนุนเป็น ปริมาณที่ได้จากการยืนยัน ของ สสจ. โดยขอให้ สปสช. เขตเป็นผู้ประสานงานยืนยัน ยอดความต้องการของหน่วย บริการกับ สสจ. 24

25 ความแตกต่างของแนวทางการบริหาร จัดการ ปี 55 และ ปี 56 สิทธิประโยชน์ยา จิตเวช 1. ปริมาณยาที่มีรองรับผู้ป่วย ปี งบประมาณ 2555 ปี งบประมาณ 2556 - มียา risperidone 1 mg, risperidone 2 mg และ sertraline 50 mg รองรับตลอด ปีงบประมาณ - มียา risperidone 1 mg, risperidone 2 mg และ sertraline 50 mg รองรับถึงเดือน มีนาคม 2556 25


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงบ Hemophilia ปีงบประมาณ 2556 หน้า 60.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google