งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสูตร ลิ่วเกียรติ หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสูตร ลิ่วเกียรติ หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ผู้พัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสูตร ลิ่วเกียรติ หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ผู้พัฒนา

2 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget การพัฒนาระบบ © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University เริ่มพัฒนาปี 2553 แล้วเสร็จใช้งานใน ปีงบประมาณ 2554 จนถึงปัจจุบันรวมเวลาใช้งาน 5 ปีงบประมาณ เป็นระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน รายได้ สามารถรับรู้สถานะของงบประมาณและการใช้ จ่ายงบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย กำหนดและ ติดตามโครงการต่างๆ รวมถึงรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ติดตามเร่งรัด สัญญายืมเงินที่เกินกำหนด เป็นระบบที่ไม่ได้ทำงาน ซ้ำซ้อนกับระบบ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น ระบบที่สนับสนุนให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ เบิกจ่ายได้มีการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายอย่างเป็น ระบบ ใช้แทนการพิมพ์เรื่องขออนุมัติในโปรแกรม MS. Word หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถติดตาม ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายจากระบบได้เป็น ปัจจุบัน

3 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

4 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

5 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

6 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

7 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

8 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

9 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

10 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

11 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

12 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget

13 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

14 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University

15 ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

16 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget  การจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบงบประมาณคงเหลือที่แท้จริง  การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ  การติดตามเร่งรัดเงินยืมทดรอง  การรวบรวมข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อรายงานกอง แผน  การติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการ การจัดซื้อ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  การเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ การค้นหาเอกสาร  การค้นหาเอกสาร แนวคิดการ พัฒนา

17 © Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget กระบวนการ เบิกจ่ายงบประมาณ

18 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและติดตามการใช้งบประมาณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

19 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารงบประมาณ e-Budget คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิสูตร ลิ่วเกียรติ หัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ ผู้พัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google