งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ. ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ. ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ. ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก. ค. ศ. กำหนด ( ว 16, ว 17/2557)

2 บทบาท สพฐ.  กำหนดวันและเวลาในการ คัดเลือก  กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง เพื่อใช้ในการคัดเลือก  กำหนดองค์ประกอบการ ประเมิน ตัวชี้วัดและ กำหนดการประเมิน ภาค ค  กำกับ ติดตาม การดำเนินการ คัดเลือก

3 กำหนดการสอบ  ประกาศรับสมัคร คัดเลือก ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2558  รับสมัครคัดเลือก วันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2558 ( ไม่เว้น วันหยุดราชการ )  สอบข้อเขียนและ สัมภาษณ์ วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558  ประกาศผลการ คัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558

4 กำหนดสัดส่วนตำแหน่ง ว่าง  ตำแหน่งว่างเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ. ศ.2557 โดยกันตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุครู ผู้ช่วยตามโครงการ คุรุ ทายาท โครงการเพชรในตม และ กองทุนการศึกษา ออกไปก่อน จึงกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างร้อย ละ 25 สำหรับ ว 16 และร้อยละ 50 สำหรับ ว 17

5 กำหนดองค์ประกอบการ ประเมินฯ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ  ประวัติและผลงานซึ่งผู้อำนวยการ สถานศึกษารับรอง  สัมภาษณ์

6 กำกับ ติดตามการ ดำเนินการคัดเลือก 1. กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตใน การคัดเลือก 2. ตั้งศูนย์ปฏิบัติการการคัดเลือกครูผู้ช่วย 3. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. แต่งตั้งกรรมการติดตามสถานการณ์การ สอบ

7 บทบาท อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษา อ. ก. ค. ศ. สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ 1. กำหนดกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอก ที่ใช้ในการคัดเลือก ตามความจำเป็นและความต้องการของ สถานศึกษา 2. ดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3. กรณีไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ที่ ก. ค. ศ. กำหนด ให้เสนอ ก. ค. ศ. พิจารณา

8 ข้อมูลการดำเนินการ คัดเลือก สพท. ที่เปิดคัดเลือก 226 เขต ( รวม สศศ.) จำนวนกลุ่มวิชา 60 กลุ่ม วิชา จำนวนตำแหน่งว่าง 3,986 อัตรา - ว 16 ( พื้นที่ปกติ ) 3,832 อัตรา - ว 17 ( พื้นที่ จชต.) 154 อัตรา ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558

9 การรับสมัคร กำหนดรหัสประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 8 หลัก หลักที่ 1 - 3 รหัสเขตพื้นที่ การศึกษา สพฐ. กำหนด หลักที่ 4 - 5 รหัสกลุ่มวิชา / ทาง / สาขาวิชาเอก อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษา และ อ. ก. ค. ศ. สศ ศ. กำหนด หลักที่ 6 - 8 รหัสลำดับที่ของ ผู้สมัครรายกลุ่มวิชาฯ อ. ก. ค. ศ. เขต พื้นที่การศึกษา และ อ. ก. ค. ศ. สศ ศ. กำหนด

10 ตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้สมัคร  คุณวุฒิการศึกษา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน / หนังสือรับรองสิทธิ  คำสั่งหรือสัญญาจ้างที่ให้ปฏิบัติการ สอนรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี  ภาระงานการสอน (5 คาบ / สัปดาห์ หรือ 5 ชั่วโมง / สัปดาห์ )  อื่นๆ

11 การบันทึกข้อมูลผู้สมัคร โปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สมัครคัดเลือก ครู ผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558  บันทึกข้อมูลผู้สมัครให้เป็นปัจจุบันทุกวัน  บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ  บันทึกข้อมูลผู้เข้าสอบ ภาค ก ภาค ข และ ภาค ค http://202.29.172. 140/directors

12 ผู้สมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง ควรเพิ่มความระมัดระวังใน การสอบ รายใดเข้าสอบภาคเช้า วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 รายงาน สพฐ.( ศูนย์ ปฏิบัติการคัดเลือก ) โดยด่วน

13 มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบ  สอดส่อง กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก คณะต่างๆ  ตรวจสอบผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ต่างๆ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ ออกข้อสอบ ผลิตข้อสอบ และสถานที่สอบ  เตรียมสถานที่รับฝากสิ่งของสำหรับผู้สอบ

14 มาตรการป้องกันการทุจริต การคัดเลือก ( ต่อ )  ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่สำคัญ  เปิดช่องทางรับฟังการแจ้งข้อมูล เบาะแส และการหาข่าวในทางลับ  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ มีผู้แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์  การรับสมัครคัดเลือก การตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้สมัครให้พิจารณา ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง

15  การเก็บรักษาข้อสอบ การจัดสถานที่ / ห้อง มั่นคง ให้มีคณะกรรมการ ดูแลประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง  ควรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ / ทหาร ร่วมเป็น กรรมการด้วย  ให้มีเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบข้อเขียนนำเครื่องมือ อิเลคทรอนิคส์ทุกชนิด หนังสือ เอกสาร ฯลฯ เข้าห้องสอบ มาตรการป้องกันการทุจริต การคัดเลือก ( ต่อ )

16 มาตรการป้องกันการทุจริต การสอบ ( ต่อ )  ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือด้านขวาใน บัญชีลงลายมือชื่อทุกราย และทุกวิชาที่เข้าสอบ  ห้ามมิให้ ผอ. สพท., รอง ผอ. สพท., บุคลากร ในสังกัดกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือ กระบวนการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ผู้สอบแข่งขัน และห้ามมิให้ แต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดกวดวิชา หรือสถานศึกษาที่จัดกวดวิชา เป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขัน อย่างเด็ดขาด

17 ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการคัดเลือก ภายหลังดำเนินการคัดเลือกเสร็จ สิ้นให้ สพท. จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการคัดเลือกส่ง สพฐ. พิจารณา ภายในเดือนธันวาคม 2558

18 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ. ศ.2558 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google