งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. แนวคิดระบบสาระสนเทศด้าน การเงิน 2. บทบาทของระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน 3. การจัดการการเงิน 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. แนวคิดระบบสาระสนเทศด้าน การเงิน 2. บทบาทของระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน 3. การจัดการการเงิน 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. แนวคิดระบบสาระสนเทศด้าน การเงิน 2. บทบาทของระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน 3. การจัดการการเงิน 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย์ 5. การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารการเงิน 1. แนวคิดระบบสาระสนเทศด้าน การเงิน 2. บทบาทของระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน 3. การจัดการการเงิน 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย์ 5. การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้กับการบริหารการเงิน

3 ระบบสารสนเทศด้านการเงิน สนับสนุนผู้จัดการฝ่าย การเงินในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ 1) การเงินของบริษัท 2) การจัดสรรและควบคุมแหล่งการเงินภายใน บริษัท ประเภทของระบบสารสนเทศทางการเงินที่สำคัญที่ รวมการจัดการเงินสดและการลงทุน การทำ งบประมาณการเงินการคาดการณ์ทางการเงิน และการวางแผนทางการเงิน แนวคิดระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน

4 การจัดการทางการเงินจะมีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 1. การพยากรณ์ (forecast) 2. การจัดการด้านการเงินภายใน องค์กร (financial management) 3. การควบคุมทางการเงิน (financial control ) บทบาทของระบบสารสนเทศด้าน การเงิน

5 หน้าที่หลักทางการเงิน 1.1 การคาดการณ์ทางการเงิน แสดงจำนวนเงินที่จะ เข้าสู่กิจการ แหล่งที่มาการใช้จ่าย ตัวอย่างการใช้ แบบจำลองกระแสเงินสด 1.2 การจัดการเงินทุน แหล่งเงินทุน การกู้ ออก พันธบัตรเงินกู้ ออกหุ้น รวมกิจการ สามารถใช้แบบจำลอง ทางเลือกต่าง ๆ สำหรับบริหารเงิน 1.3 การตรวจสอบ (auditing) - เป็นไปตามแผนที่กำหนดหรือแนวทางที่กำหนด - การตรวจสอบภายใน (internal audit) การเงิน การปฏิบัติการ - การตรวจสอบภายนอก (external audit) โดยผู้ ตรวจสอบบัญชีอิสระ ผลการตรวจสอบทางการเงิน จะได้ งบรายได้ งบกำไรขาดทุน งบดุล การจัดการการเงิน

6 1. บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (internet banking) 2. ระบบการชำระเงินแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) 3. การบริหารจัดการคลังสินค้า และ สินค้าคงคลัง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานการเงินและการพาณิชย์

7 สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ผู้ประกอบการสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการ บริหารการเงินได้นั้น อาจพัฒนาขึ้นโดยการ เขียนโปรแกรมไว้ใช้งานด้วยตนเอง หรืออาจ เลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำมาใช้ งานได้ทันทีก็เป็นได้ ซึ่งหนึ่งในโปรแกรมทาง คอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม และถูก นำมาใช้กับการบริหารการเงินอย่างแพร่หลาย ก็คือ โปรแกรม Microsoft Excel นั่นเอง การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา ประยุกต์ใช้กับการบริหารการเงิน

8 แบบทดสอบหน่วยที่ 7 1. การตรวจสอบและการควบคุมการทางการเงินของธุรกิจสามารถจำแนกออกเป็นกี่ประเภท ก. 1 ประเภท ข. 2 ประเภท ค. 3 ประเภท ง. 4 ประเภท 2. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ แหล่งข้อมูลสำคัญในการบริหารเงินขององค์การ ก. operations data ข. forecasting data ค. external data ง. internal control

9 แบบทดสอบหน่วยที่ 7 3. Cash Flow Forecasts เกี่ยวข้องกับเรื่องใด ก. การจัดการเงินสด ข. การจัดการการลงทุนออนไลน์ ค. งบประมาณเงินลงทุน ง. การคาดการณ์และการวางแผนด้านการเงิน 4. ข้อใดไม่ถือว่าเป็น แหล่งสารสนเทศทางการเงิน ก. แหล่งเงินทุน ข. ยอดขาย ค. การจ่ายดอกเบี้ย ง. จำนวนพนักงานขาย

10 แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 5. E-Payment หมายถึงข้อใด ก. ระบบตรวจสอบบัญชีอัตโนมัติ ข. ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ค. ระบบถอนเงินอัตโนมัติ ง. ระบบแจ้งยอดบัญชีอัตโนมัติ 6. หากต้องการคำนวณหากำไรที่ได้รับคืนจากการลงทุนจะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด ก. FV ข. IRR ค. SLN ง. SYD

11 แบบทดสอบหน่วยที่ 7 7. หากต้องการคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบผลรวมจำนวนปี จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด ก. VDB ข. DB ค. SYD ง. DDB 8. หากต้องการคำนวณอัตราดอกเบี้ยต่องวดระยะเวลา จะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด ก. Per ข. Rate ค. Nper ง. Pv

12 แบบทดสอบหน่วยที่ 7 9. หากต้องการหาเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนเป็นจำนวน เท่าใดจะต้องใช้ฟังก์ชั่นใด ก. NPER ข. PPMT ค. IPMT ง. PMT 10. การจัดการทางการเงินจะมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญกี่ ประการ ก. 1 ประการ ข. 2 ประการ ค. 3 ประการ ง. 4 ประการ


ดาวน์โหลด ppt 1. แนวคิดระบบสาระสนเทศด้าน การเงิน 2. บทบาทของระบบสารสนเทศ ด้านการเงิน 3. การจัดการการเงิน 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานการเงินและการ พาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google