งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D Holmes(2005) สื่อมีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร. สื่อมวลชน >>> สร้างค่านิยม หนึ่งเดียว สร้างต้นแบบค่านิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D Holmes(2005) สื่อมีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร. สื่อมวลชน >>> สร้างค่านิยม หนึ่งเดียว สร้างต้นแบบค่านิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D Holmes(2005) สื่อมีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร

2 สื่อมวลชน >>> สร้างค่านิยม หนึ่งเดียว สร้างต้นแบบค่านิยม

3 สื่อใหม่ >>> ไร้ตัวตน สร้างตัวตนใหม่ได้ ปลอมแปลงตัวตน สื่อ สื่อใหม่ กระตุ้นอัตลักษณ์ สร้างสัมผัสใหม่

4 ผลการวิจัยไทย พบ แบบแผนของตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นมาในสื่อใหม่ 1. Sensitive อ่อนไหว 2. ตัวตนที่รักอิสระ 3. ตัวตนที่เรียกร้องความสนใจ 4. ตัวตนที่ต้องการอำนาจ 5. ตัวตนที่เป็นตัวของตัวเอง

5 เหตุปัจจัย ในการปลอมแปลงตัวตน * ข้อความ InstantMessage >> ไม่ได้สัมผัส เสียง * ไร้ขอบเขต เวลา >> ผู้ส่งสารมีเวลา ปรับแต่งสาร เพื่อหลอกล่อในการสื่อสาร * ตอบสนองสิ่งที่ชีวิตจริงกระทำไม่ได้ * สร้างตัวตน ใหม่ >> ที่ตนเองต้องการจะเป็น ตัวตนที่คนอื่นคาดหวัง

6 สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

7 สื่อใหม่ กับการเมือง * สื่อกลาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของประชาชน ต่อรัฐบาล * ตรวจสอบการทำงานของรัฐ * เครื่องมือในการหาเสียงของพรรคการเมืองและนักการเมือง

8 * E- Goverment >> เครื่องมือช่วยบริหารของรัฐบาล

9 E-Goverment

10 * ข้อมูลข่าวสาร & ความรู้ แก่ประชาชน (To Inform ) เช่น... ข้อมูลเกี่ยวกับ ระเบียบราชการ ประกาศ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง ความสำคัญของสิทธิหน้าที่ ของประชาชน

11 สื่อใหม่กับ เศรษฐกิจ

12 ● Evan & Wursters> เศรษฐศาสตร์ 2 มิติ ● เศรษฐศาสตร์ข่าวสาร (Economics of Information) เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้

13 ● Evan & Wursters> เศรษฐศาสตร์ 2 มิติ ● เศรษฐศาสตร์ของสิ่งของ (Economics of Thing) เกี่ยวข้องกับสินค้า หรืออสิ่งที่จับต้องได้ บทบาท ตัวกลางตัวแทน Master Dealer Dealer

14 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนไป ยุคเกษตร >>> ที่ดิน แรงงาน

15 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนไป ยุคเกษตร >>> ที่ดิน แรงงาน ยุค อุตสาหกรรม >>> วัตถุดิบ ( ทรัพยากร ) เครื่องจักร ทุน

16 ระบบเงินตรา >> สัญลักษณ์

17 การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ Knowledge Based Economy >> เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย ความรู้ / ข้อมูลข่าวสาร >> เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลัก

18

19

20 Analysis &Sythesis องค์ความรู้ ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภูมิปัญญา >> กว้าง ลึกซึ้ง

21 Analysis แยก ส่วนคิด

22

23 เศรษฐกิจในยุคสื่อใหม่ เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ (Digital Economy ) สินค้า (Product) & บริการ (Service) >> เกี่ยวกับ การสื่อสารทุกขั้นตอน

24 กรณี ศึกษาเฉพาะ ระบบ Oracle

25 Customer Relationship Management ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สิ้นสุดยุค โฆษณา สู่ CRM

26 ● เศรษฐกิจสารสนเทศ ประกอบด้วย เครือข่ายการสื่อสารในระบบดิจิตอล (Internet, Intranet) Information Super High way

27 ● เศรษฐกิจสารสนเทศ ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ( Hardware)

28 ● เศรษฐกิจสารสนเทศ ประกอบด้วย ซอฟท์แวร์ และ ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป ( Software&Application)

29 ● เศรษฐกิจสารสนเทศ ประกอบด้วย เนื้อหา ( Content) นวตกรรม (Innovation)> สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่

30 ● ผลิตภัณฑ์ในระบบเศรษฐกิจสารสนเทศ ● (Digital Product) อยู่ในรูปดิจิตอล ต้นทุนต่ำ ต้นทุนคงที่มีสัดส่วนที่มากกว่าปกติ

31 ● ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ ความบันเทิงในรูปดิจิตอล ซอฟท์แวร์โปแกรมบันเทิง ( เช่นเกมส์ ) ดนตรี ภาพยนตร์ แม็กกาซีน รายการ โทรทัศน์ & วิทยุ

32 ● ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ ในรูปสัญลักษณ์ แนวคิด บัตรเครดิต ระบบเชื่อมโยงทางการเงิน

33 กระบวนการและการบริการ การแพทย์ทางไกล (Tele medicine) การประมูลอิเล็คทรอนิกส์ E-Auction

34 องค์ประกอบของเศรษฐกิจ สารสนเทศ

35 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 1. ผู้บริโภค (Consumer) 2. ผู้ขาย (Seller) 3. คนกลาง (Intermediaries) 4. บริการสนับสนุน ( Service Provider ) 5. ผู้สร้างเนื้อหา (Content Provider) 6. ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketplace)

36 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 1. ผู้บริโภค (Consumer) ผู้ซื้อสินค้าและบริการ ผู้รับสาร >> เปลี่ยนสภาพ >> ผู้ส่งสาร

37 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 2. ผู้ขาย (Seller) เจ้าของสินค้า >> Stock สินค้า ผู้ส่งสาร >> เปลี่ยนสภาพ >> ผู้รับสาร

38 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 3. คนกลาง (Intermediaries) ออกแบบสร้างสื่อใหม่ ( เว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น )

39

40 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 4. บริการสนับสนุน ( Service Provider) ให้ความรู้ / ฝึกอบรม บริการเพื่อให้การดำเนินงานจริง เช่น ธนาคาร เป็นต้น ให้บริการระบบพื้นฐาน (infrastructure) ผู้ให้บริการระบบความปลอดภัย (Security System )

41 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 5. เจ้าของเนื้อหา (Content Provider) Thairath Online

42 องค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ สารสนเทศ 6. ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketplace) ตลาดแลกเปลี่ยน ตลาดเน้นซื้อขาย ตลาดสาธารณะ เปิดให้บริการกับทุกคน ตลาดส่วนตัว ให้บริการเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต เท่านั้น

43 เวปไซต์ แลกเปลี่ยน ของ

44

45 หลักคิดของ เศรษฐกิจ สารสนเทศ เชื่อมผู้ ซื้อ กับผู้ขาย ตรงถึงกัน ทำให้สินค้ามีราคา ต่ำ ไม่มีโฆษณา ผ่านสื่อ เดิม ๆ ลดต้นทุน ของสินค้า ( ตรงข้ามแนวคิดโฆษณา มุ่ง >> Economy Of Scale )

46 เศรษฐกิจสารสนเทศ >> ประกอบไปด้วยการสร้างนวตกรรม สิ่งแปลกใหม่ สื่อใหม่ ( NewMedia >> เป็นนวตกรรม ใน ระบบเศรษฐกิจสารสนเทศ

47 ● เศรษฐกิจสารสนเทศ ประกอบด้วย เนื้อหา ( Content) นวตกรรม (Innovation)> สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่

48

49

50 สื่อใหม่ กับ สาธารณสุข

51

52

53 1. การรักษาพยาบาล * แสวงหาวิธีการรักษาแบบใหม่ๆ * เทคโนโลยีเพื่อการรักษาพยาบาล >> TeleMedicine

54 2. การป้องกันโรค >> สื่อกระตุ้นให้ประชาชนเตรียมตัวป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีน

55 3. การสร้างเสริมสุขภาพ สร้างประชาคม ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ

56 สื่อใหม่ >>> บทบาทสุขภาพ ส่งเสริม การรวมตัวประชาสังคม ด้านสุขภาพ ประยุกต์กิจกรรมความบันเทิง แบบมีส่วนร่วม ของประชาคม

57 สื่อใหม่ กับ การศึกษา

58 E-Courseware คือ บทเรียนอิเล็คทรอนิกส์แทนการสอนแบบเดิม

59 ลดช่องว่างทางการศึกษา

60 การศึกษาทางไกล ในระบบ ลดข้อจำกัด Space

61 การศึกษานอกระบบ ลดข้อจำกัด Time

62


ดาวน์โหลด ppt D Holmes(2005) สื่อมีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร. สื่อมวลชน >>> สร้างค่านิยม หนึ่งเดียว สร้างต้นแบบค่านิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google