งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ( คพอ.) ผู้ที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่แล้วต้องการจะ ขยายกิจการหรือปรับปรุงกิจการเดิม หรือผู้ที่กำลัง จะก้าวเข้ามาลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ( คพอ.) ผู้ที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่แล้วต้องการจะ ขยายกิจการหรือปรับปรุงกิจการเดิม หรือผู้ที่กำลัง จะก้าวเข้ามาลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ( คพอ.) ผู้ที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่แล้วต้องการจะ ขยายกิจการหรือปรับปรุงกิจการเดิม หรือผู้ที่กำลัง จะก้าวเข้ามาลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม ย่อม ประสบปัญหาหลายอย่าง อาทิ - มีเงินทุนแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรดี - ทำธุรกิจอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ - เงินสดหมุนเวียนไม่คล่องตัว - ขาดแคลนวัตถุดิบและวัตถุดิบราคาแพง - สินค้าขายไม่ออก ค้างสต็อกมาก - ต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งขัน - คนงานขาดความรับผิดชอบ เข้า - ออกงาน บ่อย - การบริหารงานสับสน - ฯลฯ โครงการ คพอ. จึงก่อกำเนิดขึ้นมาเพื่อ พยายามลดหรือปิดช่องว่างของปัญหาดังกล่าว ให้ เป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ รู้หลักการคิด ก่อนการลงทุนหรือขยายกิจการ และยังสามารถ บริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ อันจะ ส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนของโครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนี้เป็นโครงการ สมบูรณ์ แบบหรือครบวงจรในตัวเอง เริ่มด้วย 1. เสนอแนะข้อมูลเศรษฐกิจและลู่ทางการ ลงทุนให้แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร ผสมผสานหลายด้านเพื่อเป็นแนวทางในการ ประกอบการ 3. ติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้าร่วม โครงการด้วยการให้บริการปรึกษาแนะนำแก้ไข ปัญหาอุปสรรคด้านเทคนิควิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาความสามารถโดยครอบคลุม เนื้อหาทุกด้านสำหรับการประกอบการแบ่งเป็น 4 หมวด 1. ลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จ หมวดนี้ชี้ให้เห็นบทบาทของ ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ จะเป็นพลัง สร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ เจริญ เน้นกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ในการประกอบการ เป็นการสร้างพลัง ปรารถนาความสำเร็จให้เกิด ขึ้นในตัว ผู้ประกอบการด้วยการนำเอาหลักจิตวิทยามา ช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของ ผู้เข้าร่วมโครงการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อความเข้าใจ การตั้งเป้าหมาย การ วางแผนการทำงาน การตัดสินใจภายใต้ ภาวะการเสี่ยง การสร้างความคิดสร้างสรรค์ใน การทำงาน การสร้างความสำเร็จ และ แบบจำลองในการทำธุรกิจ เป็นต้น 2. ด้านการจัดการธุรกิจ ส่วนนี้ต้องการให้ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในด้านการจัดการ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประกอบกิจการของ ตน แบ่งเป็น - การจัดการทั่วไปในธุรกิจอุตสาหกรรมใน การ วางแผนนโยบายการบริหารงาน บุคคล การจัดองค์การ การสั่งงาน การควบคุม มนุษย์สัมพันธ์ การเป็นผู้นำ และการตัดสินใจ - การจัดการด้านการตลาด ในด้านการ วางแผน ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การ ตั้งราคา การคาดคะเนการขาย การส่งเสริม การขาย - การจัดการด้านการผลิต ประกอบด้วย การ วางแผน และควบคุมการผลิต การควบคุม วัตถุดิบ การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การวางผัง โรงงาน การศึกษาการทำงาน การลดต้นทุน การผลิต การควบคุม คุณภาพ - การจัดการด้านการเงิน ประกอบด้วยเรื่อง บันทึกและรายงานทางบัญชี งบประมาณ ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน การ ประมาณการ ทางการเงิน 3. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทราบถึงวิธี วิเคราะห์โครงการก่อน ลงทุน หรือขยาย กิจการว่าจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ ก่อน ตัดสินใจลงทุน

2 ระยะเวลาการรับสมัครอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 15 พ. ย. 2556 ช่องทางการสมัคร ทางไปรษณีย์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3 200 ต. ท่าหลวง อ. เมือง จ. พิจิตร ทางโทรสาร 0-5661-3559 ทาง E-Mail : ipc3dip@gmail.com ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 200 ม.8 ต. ท่าหลวง อ. เมือง จ. พิจิตร โทรศัพท์ 0-5661-3161-5 ต่อ 108 โทรสาร 0-5661-3559 4. ความรู้เรื่องการจัดตั้งธุรกิจ หมวดวิชานี้ ต้องการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงวิธีการ จัดตั้งธุรกิจตามที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดไว้ใน กฎหมาย เช่นการขออนุญาตตั้งโรงงาน การจด ทะเบียนธุรกิจ ความรู้กฎหมายแรงงาน ตลอดจนบริการความช่วยเหลือของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลที่สนใจลงทุนทำธุรกิจอุตสาหกรรม อย่างจริงจังหรือต้องการจะขยายกิจการ หรือ ปรับปรุงกิจการเดิม ของตน หรือเป็นผู้ที่มี แนวโน้มจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด้วยการ คิดลงทุนกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง วิทยากร ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้ง ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งบุคคลในวงการธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ โดย ถ่ายทอดความรู้ด้วยคำพูดแบบง่าย ๆ ใช้เชิง ปฏิบัติพร้อมทั้งอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะได้รับ ประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยจะต้องมีเวลาฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้ และ เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไทย ( สสวท.) ระยะเวลาอบรม ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 28 พ. ย. - 15 ธ. ค. 2556 อบรมวันละ 6-9 ชั่วโมง วันธรรมดาอบรมครึ่งวันบ่าย วันเสาร์ - อาทิตย์ อบรมเต็มวัน หยุดวันจันทร์ 1 วัน สนใจติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดได้ที่สนใจติดต่อสอบถามและขอรายละเอียดได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม DEPARTMENT OF INDUSTRIAL PROMOTION คุณศุภากร โทรศัพท์ 0-5661-3161-5 ต่อ 108 มือถือ 09 0974 2524 หรือ คพอ. รุ่นพี่จังหวัดนครสวรรค์


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ( คพอ.) ผู้ที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมอยู่แล้วต้องการจะ ขยายกิจการหรือปรับปรุงกิจการเดิม หรือผู้ที่กำลัง จะก้าวเข้ามาลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google